SAL7762, Act: V°99.1-R°100.1 (181 of 660)
Search Act
previous | next
Act V°99.1-R°100.1  
Act
Date: 1474-10-24

Transcription

2019-03-16 by Walter De Smet
Aen den ghenen die dese l(ette)ren sullen sien oft horen/
lesen burgermeeste(re)n scepen(en) en(de) raide der stat van loven(en)/
saluyt en(de) alle vrientscap Doen cont en(de) te weten dat/
opden dach datum van desen voir ons comen en(de)/
gestaen is de eerbae(re) en(de) voirsienighe here meester/
jacop schelewart doctor inder heyligher godheit tot/
desen renu(n)cie(re)nde alle vridicheid(en) en(de) p(ri)vilegien vander/
univ(er)siteit van loven(en) ende heeft geconstitueert gesedt/
volcomen macht procuracie en(de) auctoriteit ghegheve(n)/
lodewijcke van haelwijn sijnen neve janne scelwart zijnen/
willeme scelwart zijnen neven meester janne vanden/
walle licenciaet in loy meeste(re)n wolbrant fuyssen en(de)/
janne van dixmuye he(re)n jacope webelen he(re)n clause/
maricken he(re)n janne gielis prieste(re)n janne en(de) jacope/
wouters gebruede(re)n pete(re)n vanden walle sone en(de) he(re)n/
vanden walle [ridde(r)] pauwele brycx victore sproncholf en(de)/
woute(re)n heems oft den eenen van hen bringer des/
briefs alle en(de) yegewelke zijn saken questien en(de)/
gescillen die hij uutstaen(de) heeft oft namaels uut/
staende sal hebben teghen wat p(er)sonen dat zij inde/
landen van brabant oft van vlaende(re)n oft elswair/
Alle zijn jairgulden opcomingen vervallen chijsen renten/
erfpachten en(de) sculden die hij heeft inden selven/
landen van brabant vlaende(re)n en(de) elswair te v(er)wae(re)n/
te vervolghen te bescudden te bedinghen te wynnen te/
verliesen dair voir te panden te daghen rasteme(n)te(n)/
te doen legghen(e) [scepen(en) brieve(n) te vo(n)nissen] Die en(de) al des vors(creven) steet vallen [voir alle]/
gerichten gheestelic en(de) weerlijc na gewoente vand(er)/
plaetsen d(air) des behoeve(n) sal in aenlegger oft v(er)weerd(er)/
stat texeque(re)n ghetuygen oft behoeft te leiden/
d(er) wederp(ar)tien getuygen te sien zweren die te batte(re)n/
te replice(re)n te duplice(re)n also wale int principael als/
int accessoir also dicwille en(de) menichwerven des te doen/
sal zijn Ende vortaen generalijc en(de) specialijc allet ghene/
in des vors(creven) is te doen en(de) te vorde(re)n des de vors(creven)/
here en(de) meester jacop scelewart selve in p(er)sone soude
//
moghen doen telker tijt oft hij tegenwordich en(de) voir ogen/
ware Ghevende den voirs(creven) procur(eur)s en(de) elcken van hen/
besunder volcomen macht procuracie en(de) auctoriteit eene(n)/
oft meer p(er)sonen te substitue(re)n en(de) te stellen totten v(er)volghe/
en(de) ontfanghe vors(creven) en(de) wes deen van hen inden/
selven saken gevordert oft begonnen sal hebben dat/
dat dander oft deen van hen sal mogen voleynde(n)/
en(de) vorts vervolghen Gelovende de vors(creven) here en(de)/
meest(er) jacop scelewart voir ons in goeden truwen/
opde verbintenisse van allen zijnen goeden beruerlic/
en(de) omberuerlijc tegenwordich en(de) toecomen(de) goet vast/
gestentich en(de) van weerden te houden allet ghene/
des bijden vors(creven) procur(eur)s oft gesubstituerde oft/
den eenen van hen in des vors(creven) is gedaen en(de)/
gevordert sal worden in e(n)niger manie(re)n behoud(elic)/
dat de vors(creven) procur(eur)s en(de) substitute en(de) elc van/
hen besunder gehouden sullen zijn den vors(creven) he(re) en(de)/
meester jacope schelewart als hijs aen hen/
oft e(n)nigen van hen begheren sal van sijnen bewinde/
en(de) ontfanghe goede rekeninghe en(de) bewijs (et) reliqua/
te doen Des ter kynnessen (et)c(etera) oud(erogghe) burg(imagistro) berge/
langrode oct(obris) xxiiii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-17 by Jos Jonckheer