SAL7767, Act: R°109.1-V°113.1 (247 of 734)
Search Act
previous | next
Act R°109.1-V°113.1  
Act
Date: 1480-11-28

Transcription

2021-04-12 by Greet Stevens
Achtervolgen(de) den vo(n)nisse der scepen(en) van loeven(e) gegeve(n)/
iiii m(ar)cii lestleden staende geregistreert onder hanckaert/
tusschen cornielijse van calcken als procur(eur) claes van/
lynt aenlegger ter eenre en(de) eduwarde cruyplant/
verweerde(r) ter ande(r) zijden dair de selve procur(eur)/
tendeerde te comen(e) totter eend(er) helicht vanden/
erfliken goeden ende oick vanden vliegen(d)erve gebleve(n)/
nae de doot jouffr(ouwen) marien wilen stroebants wettige/
weerdinne sanders wilen van oerbeke gemerct/
dat die goeden mair twee zijden en hadden d(air)af/
de voirs(creven) claes zijn meester de naestlevende was vand(er)/
eend(er) zijden alsoe hij sustineerde De wederp(ar)tie/
houden(de) dat tot den selven clase vand(er) selver zijden/
noch eene was des soe nae zijnde als hij te weten(e)/
de jouffr(ouwe) vand(er) roven die van hue(re)n gedeelte mits/
seke(re)n legate dat zij wech hadde gecontenteert was/
In welcker saken nae aenspraken verantwerden en(de)/
thoenisse van beyden p(ar)tien vo(n)nislijc gewesen wert/
geliefde den aenlegger te volgen e(n)nich recht oft/
actie vanden gedeelte dier vander roven dat/
hij hem soe starck maecte dat hij dat volchde/
met rechte dair ende soe dat behoirde Sijn/
in rechte inde banc voir meye(r) ende scepen(en) van/
loeven(e) gecompareert de voir(screven) partien Aldair/
de voirs(creven) procur(eur) ierst bij monde opgedaen heeft/
en(de) doen verhalen trecht en(de) diverse eysschen ende/
gebreken die hij seyde te hebben(e) totten goeden chijsen/
rinte(n) pachten ende oick vliegen(d)erve van en(de) nae/
der voirs(creven) jouffr(ouwen) marien sanders wive gebleven sond(er)/
achtervolgen(de) den voirs(creven) vo(n)nisse e(n)nige machticheyt te/
thoene(n) dier vand(er) roven voirs(creven) en(de) eduwart mids/
der menichfuldich(eyt) der selver begheert heeft die in/
gescrifte over te hebben om d(air)op te antwerden Dwelc/
alsoe hen in wed(er)ssijde geconsenteert wert ende oick/
copie dair uut om d(air)op voirts met gescrifte zijne/
antwerde over te geven en(de) al inde banck voir meye(r)/
ende scepen(en) voirs(creven) naevolgen(de) den welcken zij dat alsoe/
hebben geacht(er)volcht Van welcken gescriften bij/
beyde den p(ar)tien voirs(creven) overgegeve(n) de tenue(re) hier nae
//
volgt Ende ierst des voirs(creven) aenleggers yerste cedulle/
van eyssche Om naevolgen(de) uwer wijser/
hee(re)n scepen(en) van loeven(e) vo(n)nisse(n) onlancx gegeve(n) inde/
banck alhier tusschen cornielijse van calcken als procur(eur)/
claes van lint aenlegg(er) ter eend(er) ende edewarde/
cruyplant verweerde(r) ter ande(r) zijden en(de) genoech te/
zijne ende [die] te voldoen(e) Soe gheeft over de selve procur(eur)/
de stucken en(de) p(or)cheelen vand(en) erfgoeden en(de) rinten/
gebleven nae de doot jouffr(ouwen) marien stroobants en(de)/
sanders wilen van oerbeke huers mans In welcke/
p(or)cheelen de selve procur(eur) inden name soe hij ageert/
hoept ende meynt gericht te zijne int vie(re)ndeel van/
allen den selve(n) goeden soe verre het aengaet der/
zijden der voirscr(even) jouffr(ouwen) stroebants van huers vaders/
wege(n) Ende i inden yersten een huys met/
sijnd(er) toebehoirte(n) gelegen inde ledichstrate geheeten/
den cleynen horen bij de veemerct tusschen thoechuys/
desselfs wilen sanders ende jans van rillaer In/
welcke huys de selve wilen sander gegoet wert/
int jaer lxvi nove(m)br(is) xvii ii Item een huys/
met zijnder toebehoirten gelegen opde veemerct/
achter den hoeck tegen den putte over ald(air) dwelck/
sander gecreech a(nn)[o] xiiii[c] lviii januar(ii) xxii iii/
Item een vie(re)ndeel wijngarts gelegen te hev(er)le op/
dlangvelt vercrege(n) a(nn)o lxxiii xx octobr(is) iiii Item/
twee huyse metten hove en(de) ande(re)n toebehoirte(n) geleg(en)/
inde ledichstrate tussche(n) de goede meest(er) jans lobbe/
in drie zijden vercrege(n) bij sande(re)n a(nn)o xiiii[c] xxxix/
junii xii v Item vi[½] crone(n) erfliker rinten/
aen en(de) op twee stucken beemps geleg(en) boven/
de vesten van arschot vallen(de) sinte mertensmesse/
vercrege(n) a(nn)[o] xiiii[c] lviii nove(m)br(is) viii vi Item/
eene(n) halve(n) wil(he)lm[(us)] scilt erflijc op een huys/
henricx de hollande(re) gelegen inden langenbruel vercreg(en)/
a(nn)[o] xiiii[c] lxii januar(ii) v[ta] vii Item v s(chellingen) ouder/
gr(oten) tournois(en) erfliker rinte(n) op de stad van thienen/
den welcken de voirscr(even) sande(re)n toequame(n) ter tijt/
dat hij metter voirscr(even) jouffr(ouwen) marien in huwelike/
was te weten(e) a(nn)[o] xiiii[c] lxiiii julii xiiii viii
//
Item ix rijders erfliker rinten aen en(de) op seke(re) goede te/
libbeke gelegen d(air)af den voirs(creven) sande(re)n en(de) sijnder/
huysvrouwen en(de) erfgename(n) waerscap gelooft wert/
en(de) genoech doen dwelck geschiedde xiiii[c] lxiiii/
xix aprilis ix Item eene halve crone erfliker/
rinten die sander vercregen heeft op een huys gelegen/
opden hoeck vander veemerct vander daet xiiii[c]/
lxvii xxix januar(ii) x Item ii pet(er)s erflijker/
rinten op drie huysen in sinte qui(n)tens strate strecken(de)/
tot aen tpercstraetken vercregen xiiii[c] lxxv ap(ri)lis/
xi xi Item eene(n) peter erflijck op een huys aen/
de binne(n) dorpstraet porte vercregen bij sanderen xiii[c]/
lxxiii julii v xii Item diverse cleyne chijse/
begrepen in eene(n) scepen(en) brief van loeven(e) Vanden/
welcken sande(re)n waerscap en(de) genoechdoen gedaen wert/
a(nn)[o] lx xiiii[c] lxix aprilis xvii xiii Item x crone(n)/
te xxiiii stuv(er)s erfliker rinten aen ende op de stad/
van loeven(e) vercrege(n) a(nn)[o] xiiii[c] lxxii p(ri)ma junii xiiii Item/
xii ryns guld(en) erfliker rinten aen en(de) op roelove van/
berthem ende sijnder huysvrouwen vercregen bij sande(re)n/
en(de) sijnder huysvrouwen a(nn)[o] lxxv januar(ii) viii xv Item/
ii ryns guld(en) erflijck aen ende op een huys en(de) hoff/
jans van herent gelegen te hove ter beke vercregen/
a(nn)[o] lxxiii febr(uarii) p(ri)ma xvi Item noch eene halve/
crone erfliker rinte(n) die sander vercrege(n) heeft op/
den grooten horen gelegen opden hoec vand(er) veemerct/
vander daet xiiii[c] lxvii januar(ii) xxix d(air)af gelijck/
vo(r)e de wederhelicht vercrege(n) is xvii Item drie/
mudden rocx erfs pachts aen en(de) op seke(re) eygen goede(n)/
te veertrijcke vercrege(n) lxii julii xiiii xviii Item/
xxv roeden wijngarts gelegen te heverle opden/
vogelsanck Welcken wijngart jouffr(ouwe) wilen/
stroebants voirscr(even) gecreech voe(r) en(de) eer den huwelijc/
tusschen sande(re)n en(de) huer gesciedde Waer om/
de procur(eur) inden name als vo(r)e niet wederstaen(de)/
den voirs(creven) prohemiu(m) den voirscr(even) en(de) naevolgen(de) articule(n)/
aengaen(de) hoept ende meynt gericht te zijne inde/
helicht vanden selven Welck vercrijch geschiedde
//
a(nn)[o] xxxvii aprilis xi xix Item want int coffer/
dair inne derfbrieven vand(en) voirs(creven) erfgoeden en(de) rinte(n)/
liggen men bevonden heeft en(de) dagelicx bevint/
een franchijne(n) rolleken vand(en) chijse wilen toebeho(r)ende/
ja(n)ne stroebants der voirs(creven) jouffr(ouwen) marien vader Soe/
begheert de procur(eur) dat hem dat ombelet volgen/
mochte xx Item ii rinssche guld(en) erfliker/
rinten aen ende op willem(me) pierarts ende sijnen/
borge(n) vercrege(n) bij sande(re)n en(de) sijnder huysvrouwen/
a(n)no lxix nove(m)br(is) iiii xxi Item twee guld(en)/
saluyte erflijc vercrege(n) bijde voirs(creven) gehuysschen op/
gielijse bodar en(de) zijn borge(n) a(nn)[o] lxxii januar(ii) xxvii/
xxii Item ii rijders erfliker rinten die de voirs(creven)/
gehuysschen vercregen op pauwelse van ijssche en(de)/
sijne(n) borgen a(nn)[o] lxxi nove(m)br(is) xxv xxiii Item/
ii crone(n) erflijck vercrege(n) als vo(r)e op janne van/
huldenberghe en(de) sijne(n) borge(n) a(nn)[o] lxxiii febr(uarii) ix xxiiii Item/
iii crone(n) erflijck vercrege(n) als vo(r)e op anthonijse/
van wechlen den jongen en(de) zijn borgen a(nn)[o] lxxiii/
julii xxix xxv Item ii rinssche erflijck als/
vo(re) vercrege(n) op willem(me) maes ende zijn borgen a(nn)[o]/
lxxiii ap(ri)lis iiii[ta] xxvi Item iiii crone(n) alle ja(r)e/
erfliker rinte(n) die weyn van ophem ende meer ande(re)/
den voirs(creven) sande(re)n ende sijnder huysvrouwe(n) sculdich wa(r)en/
en(de) nu hue(re)n erfgenamen vercrege(n) a(nn)[o] lxxii/
augusti iii xxvii Item aengaen(de) den vliegen(d)erve/
alnoch tusschen de voirscr(even) p(ar)tien ongedeylt zijnde/
te weten(e) twee vergulden(en) gordels ii(½) dossijne/
sittencussen(e) een harde coetse van iii ellen breet/
Soe beg(eer)t ende versuect de voirs(creven) procur(eur) dat/
dat metten ande(re)n datmen alnoch sal moegen/
vinden gedeylt worde alsoe dat behoirt Met/
p(ro)testacie(n) nochtans soe verre men namaels e(n)nige/
erfgoede oft rinte(n) en(de) vliegen(d)erve bevonde oft/
bevinden mochte hoedanich die ware(n) Datmen/
die altijt ter deylingen sal bringe(n) alsoe dat nae/
den lantrechte beho(r)en sal Dits des/
voirs(creven) aenleggers tweeste cedulle van eyssche
//
Dit zijn de goeden en(de) erflike rinte(n) die de p(ro)cur(eur) claes/
van lint in gescrifte overgheeft boven de goeden ende/
rinte(n) die hij overgegeve(n) heeft (et)c(etera) i Inden yerste(n)/
acht mudd(en) rocx jaerlicx erflicx staen(de) op een winhoff/
te nederyssche gelege(n) toebeho(r)ende ja(n)ne vand(er) borch/
ii Item twee crone(n) jaerlicx erflicx staen(de) op twee/
huysen taerschot gelege(n) iii Item twee rijders/
erflijc die her pet(er) van yssche prochiaen te butsele/
betaelt gelijc dese voirs(creven) rinte inden testame(n)te wilen/
sanders van oerbeke merckelijc vercleert sijn daers hem/
de voirs(creven) procur(eur) toe gedraecht iiii item twee ryns/
guld(en) jaerlicx erflicx staende op een huys naest den/
salm gelege(n) binnen loeven(e) opde veemerct v Item/
eene(n) rijd(er) erflijc op een huys geheete(n) den groote(n) horen/
dair sanders van oerbeke in te woene(n) plach van welcken/
rijd(er) wout(er) van berthem sijn tocht afgegaen is (et)c(etera)/
vi Item eene(n) pet(er) erflijc van gronde dair sanders/
eene(n) pet(er) op heeft gelijc dat cleerlijc blijct bij eenen/
scepen(en) brieve vander daet xiiii[c] lxiiii mensis nove(m)br(is)/
die xii[a] vii Item eene(n) erfbrief van seke(re)n/
cheynsen d(air) inne gegoet is de meye(r) van bout(er)shem/
die sanders te pande heeft vand(er) daet xiiii[c] xlv/
mensis julii die vii viii Item want de/
voirs(creven) procur(eur) engheen(e) informacie volcomelic alnoch/
en heeft noch oick gecrige(n) en can om mett(er) deugdeliker/
waerheit in gescrifte over te geven(e) alle de goeden en(de)/
rinte(n) hoedanich die sijn gebleven nae der aflivich(eit) wile(n)/
sanders van oerbeke en(de) jouffr(ouwen) marie(n) stroebants wettich/
man en(de) wijf Versuect en(de) begheert de selve procur(eur)/
dat eduwart cruyplant hem overgheve alsulcken buexken/
als hij onder heeft dair inne gescreve(n) staen alle de/
goeden en(de) rinte(n) die de selve gehuysschen tsamen/
gehadt hebben oft ten minsten copie d(air) af want/
eduwart voirs(creven) dat selve buexken bevonden heeft/
int sterfhuys wile(n) sanders en(de) jouffr(ouwen) marie(n) voirs(creven)/
quare (et)c(etera) Hier nae volgt dierste cedulle/
vand(en) verantwerd(en) des verweerders Om/
int cortte te antwerden op alsulcken overgegeven(en)/
gescriften als cornielijs van calcken procur(eur) claes van/
lynt naevolgen(de) den vo(n)nisse der hee(re)n scepen(en) van loeven(e)
//
in manie(re)n oft hij in dien den selven vo(n)nisse soude/
willen acht(er)volgen overgegeve(n) heeft Seet de selve/
eduwart des hier nae volgt i Ende yerst/
op tprohemiu(m) vand(en) selven d(air) de voirs(creven) cornielijs/
seet dat hij hoopt int vie(re)ndeel van allen den/
goeden bij hem overgegeve(n) gericht te zijne (et)c(etera) Seet/
de voirs(creven) eduwart ontkinnen(de) hem in alle de goede/
recht oft deel te hebben(e) Bij den reden(en) en(de) specificacie(n)/
hier nae volgen(de) ende als vanden ghene(n) d(air) inne/
eduwart hem nae bekint recht te hebben seet/
eduwart dat hij d(air) inne niet meer dan dachste/
deel sculdich en is te hebben hem des gedragen(de)/
totten vo(n)nisse gewesen iiii m(ar)cii lestleden en(de) tot/
u hee(re)n Op dierste ii[e] en(de) iii[e] bekint/
eduwart den voirs(creven) corniel(ijse) inden name alsoe hij/
procedeert dachste deel vand(en) goeden d(air) inne begrepe(n)/
als goeden vercrege(n) bij sande(re)n en(de) sijne(n) wive in volle(n)/
stoele hopen(de) bijden reden(en) voirs(creven) d(air) mede te gestaen(e)/
Opt iiii[e] vand(en) ii huysen mette(n) hove(n) (et)c(etera)/
seet de voirs(creven) ed(uwart) dat corniel(ijs) dien aengaen(de)/
geheelic is verdoolt en(de) en is niet sculdich d(air) inne/
e(n)nich recht oft deel te hebben Bij dien want/
sander die vercreech eer hij tot huwelike tooch te weten(e)/
xii junii a(nn)[o] xxxix Ende hij tooch te huwelike int /
selve jaer xxxix des sondaechs voir s(in)[t] mertens/
dach d(air)nae Dwelc eduwart p(rese)nteert te thoene(n)/
met eene(n) boecxken dair de voirs(creven) wilen sander met/
sijnd(er) hant die ed(uwart) oic p(rese)nteert te approbe(re)n gescreve(n)/
heeft den dach dat hij te huwelike tooch Opt/
v[te] en(de) vi[te] seet eduwart dat hij he(m) bekint/
soe verre he(m) dat aengaet inde rinte(n) dair inne/
begrepe(n) dachste deel hopen(de) d(air) mede te gestane/
bijden reden(en) voirs(creven) Opt vii[te] als vand(en) v s(chellingen)/
oud(en) gr(oten) op de stad van thiene(n) seet eduwart/
dat die sijn oude stocgoede(n) gecome(n) vand(er) zijden/
des voirs(creven) wile(n) sanders want die den selven/
sande(re)n in deylinge(n) gevallen sijn tegen des voirs(creven)/
eduwarts vader en(de) moeder hem van al gedragen(de)/
totten brieve(n) dair af zijnde hopen(de) dat corniel(ijs) dair/
o(m)me van dien geheelijc verdoelt is en(de) en dient hem
//
niet dat die v s(chellingen) toecomen sijn staen(de) den huwelike/
van sande(re)n ende sijne(n) wive hem des gedragen(de) totten/
rechte Opt viii[te] en(de) xii[te] seet eduwart/
dat de chijsen en(de) rinte(n) dair inne begrepe(n) zijn/
leene en(de) en beho(r)en nerge(re)ns ter ke(n)nissen oft beslichte/
dan voir den heenhee(re) en(de) zijne(n) ma(n)nen d(air)af men/
die te leene houden(de) is en(de) en can niet gediene(n) dat/
dwaerscap dair af voir scepen(en) van loeven(e) is gedaen/
Ende declineert soe verre dien aengaet vand(en) gerichte/
alhier voir den voirs(creven) hee(re)n ende ma(n)nen ald(air) hij tegen/
den voirs(creven) cornielijse van dien p(rese)nteert rechts te plegen/
hopen(de) d(air)mede te gestaen(e) te des(er) instan(cien) Opt/
ix[te] ende xvi[te] seet eduwart dat derve dair/
die rinte op stont sande(re)n toebehoirde lange eer hij/
te huwelike tooch d(air) inne cornielijs oic hem niet en/
p(re)tendeert gericht te zijne van welcken erve hem/
alsoe toebeho(r)ende hij die rinte heeft gelost en(de) afgequete(n)/
En(de) want hij int erve niet gericht en is en(de) dat bij/
successien en(de) legaten sculdich is te volge(n) den voirs(creven) ed(uwart)/
Soe hoept eduwart dat die afgequeten rinte van/
geliker natue(re)n sculdich is gehouden te worden hem des/
gedragen(de) totten rechte Opt x[te] ende xi[te]/
seet eduwart dat hij cornielijse bekint dachste/
deel inde rinte(n) ald(air) begrepe(n) hopen(de) als vo(r)e dair mede/
te gestaen(e) Opt xiii[te] seet eduwart dat/
hij hem van dien gedraecht totter hee(re)n vo(n)nisse en(de) den/
rechte Opt xiiii[te] seet eduwart dat/
cornielijs soe verre hij dair inne meynt gericht te/
zijne dat volge op de ghene d(air) sander die heeft/
gemaect Opt xv[te] en(de) xvii[te] seet/
eduwart dat hij cornielijse dair inne bekint dachste/
deel en(de) niet voirde(r) bijden reden(en) voirs(creven) Opt/
xviii[te] en(de) xix[te] seet eduwart dat hij den/
wijng(ar)t aldaer geruert niet en heeft cornielijs/
mach dien volgen d(air) op den ghene(n) en(de) alsoe/
dat behoirt en(de) als vand(en) rolleke(n) is eduwart/
wel te vreden soe verre hem dat ae(n)gaet dat/
corniel(ijs) dat volge Opde pointe(n) van xx/
incluys tot xxvii excluys seet eduwart dat
//
nae recht en(de) costume tot hertoe inder stad van loeven(e)/
onderhouden alle rinte(n) staende op borge(n) volgen der disposicien/
en(de) wille vand(en) lestleven(de) gehuysschen ma(n)ne oft wive/
gelijc der haven hem des gedragen(de) totten rechte en(de)/
onderhouden van dien waer bij de voirs(creven) cornielijs/
dien aengaen(de) geheelijc is verdoolt Opt/
xxvii[te] aengaende den vliegen(d)erven seet eduwart/
dat cornielijs en(de) hij alle de vliegen(d)erve naevolgen(de)/
den inve(n)tar(is) bijden notar(is) en(de) testamente(u)[rs] inden sterfhuyse/
gemaect gedeylt hebben en(de) dat corniel(ijs) van al/
tvierdel heeft gehadt dair hij mair dachste deel/
hebben en soude en(de) alsoe is hij van dien geheelijc/
verdoolt Versueken(de) dat cornielijs weder restitue(re)/
tgene dat hij alsoe te vele heeft gehadt Op/
de protestacie seet eduwart dat hij van geliken/
mach proteste(re)n want hem noch bat dienen soude/
soe verre men e(n)nige goede meer bevonde Hier/
nae volgt de tweeste cedulle vand(en) verweerde(r)/
Dits dantwerde die eduwart cruyplant doet op/
de ii[te] cedulle hem bijden p(ro)cur(eur) claes van lynt ov(er)gegeve(n)/
i Ierst op dierste seet eduwart dat hij die/
viii mudd(en) rocx noyt en hadde noch en heeft Hij/
laet den procur(eur) oft clase die volgen opden ghene(n)/
die die hebben mach ii Opt ii[te] en(de) iii[e]/
seet eduwart dat die ii crone(n) en(de) ii rijders bij den/
testame(n)te sanders wilen van oerbeke gemaect zijn/
janne vander borch lonijse van udekem ende ande(re)n/
hue(re)n medeplege(re)n die die alsoe hebben aenveert/
En(de) alsoe oft de voirs(creven) procur(eur) dair toe soude/
willen pretende(re)n e(n)nich recht te hebben dat/
hij dat sueken mach op de ghene die die besitten/
Mair hij eduwart hoopt d(air) af ongehouden te/
zijne iii Opt iiii[e] seet eduwart/
dat thuys ald(air) begrepe(n) is out stocgoet den voirs(creven)/
sande(re)n verstorve(n) bij aflivicheyden van sijne(n) vader/
welc huys dair nae de voirs(creven) sande(r) uutgegeve(n)/
heeft ten erfchijse op de twee ryns guld(en) erflijck/
die dair op sijn bleven staen(de) Ende alsoe hoopt de
//
eduwart dat die rinte sculdich is gelike natue(re) te/
hebben bijden welcken de voirs(creven) procur(eur) dair aen is/
verdoolt iiii Opt v[te] seet eduwart/
dat de voirs(creven) wilen sander den grooten horen hadde/
vercregen voe(r) en(de) eer hij den staet van huwelike/
aenghinc Dwelc hij namaels vand(en) voirs(creven) rijd(er)/
heeft gesuvert hoopt eduwart dat die bate den/
erve en(de) p(ro)prietar(is) van dien volgen sal hem des gedragen(de)/
totten rechte v Opt vi[te] seet eduwart/
dat hij de meyni(n)ge des voirs(creven) procur(eur)s in dien niet/
wel en verstaet ende dat hij alsoe dair op niet naerde(r)/
en weet te antwerden vi Opt vii[te] seet/
eduwart dat dien brief den voirs(creven) wilen sande(re) in/
handen gestelt was voir seke(re) scatscult die welcke/
betaelt sijnde men sculdich is den voirs(creven) brief den/
p(ro)prietar(is) weder over te geven Ende want sander/
van allen zijne(n) haefliken goeden ende sculden mocht/
testate(re)n soe hoopt bijden reden(en) voirs(creven) de voirs(creven) eduwart/
dat de voirs(creven) procur(eur) in dien verdoelt is vii Opt/
viii[te] seet eduwart dat hij gheene goeden meer/
en weet dair inne de voirs(creven) procur(eur) nae recht gericht/
soude moegen sijn alsoe hoopt hij van dier sijnd(er) begherte(n)/
ongehouden te zijne Ende aldus inder/
saken bij partien in wed(er)ssijde gealt(ri)ceert en(de) geco(n)cludeert/
sijnde en(de) de scepen(en) gemaent bijden meye(r) hebben/
zij vo(n)nislijc gewesen nae dat zij de voirs(creven) scriftue(re)n/
van beyden p(ar)tien rijpelijc hebben oversien en(de) de voir vo(n)niss(en)/
voir oogen gehadt Dat aengaen(de) den yersten/
ii[en] iii[en] v[en] vi[en] x[en] xi[en] xiii[en] xiiii[en] xv[en]/
xvii[en] xviii[en] xix[en] vanden yersten eyssche des/
aenleggers en(de) insgelijcx den yersten ii[ten] en(de)/
iii[en] pointe(n) vand(en) tweesten eyssche eduwart/
sal gestaen met zijnder p(rese)ntacien die hij op die/
pointen heeft gedaen Aengaen(de) den iiii[en]/
pointe vanden yersten eyssche d(air) af is daenlegg(er)/
verdoolt soe verre dat noch voir scepen(en) comen is Aengaen(de)/
den vii[ten] viii[ten] ix[ten] xii[ten] xvi[ten] vand(en) yersten/
eyssche desgelicx den iiii[en] en(de) v[ten] vand(en) ii[ten] eyssche
//
bege(re)n de hee(re)n scepen(en) te hebben claernisse van des eduwart/
dair tege(n) in zijnen verantwerd(en) gealligeert heeft ende/
d(air)entinden recht Aengaen(de) den xx[ten] xxi[ten] xxii[en]/
xxiii[en] xxiiii[en] xxv[en] ende xxvi[en] vand(en) yersten eyssche/
dat daenlegge(r) dair af verdoelt is Aengaen(de)/
den xxvii[en] en(de) lesten vand(en) yersten eyssche gelieft/
eduwarde naerde(r) tantwerden dat hij dat doen/
mach Aengaen(de) den vi[en] vand(en) ii[ten] eyssche/
dat tverantwerden vanden verweerde(r) genoech is/
Aengaen(de) den vii[ten] van dien dat daensprake/
in dye dien ydel is Ende aengaen(de) den viii[ten]/
en(de) lesten van dien dat daenlegge(r) vand(en) erfgoeden/
oft rinte(n) d(air) hij inne gericht mocht zijn sal hebbe(n)/
copie P(rese)ntib[(us)] scab(in)is in sca(m)p(n)[o] nove(m)br(is) xxviii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator