SAL7767, Act: R°156.1-V°156.1 (344 of 732)
Search Act
previous | next
Act R°156.1-V°156.1  
Act
Date: 1481-01-16

Transcription

2020-09-18 by Greet Stevens
Vanden ghedinghe dat ov(er)lanck gehangen heeft/
voer meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) tusschen henricke/
van cuyct aenlegge(r) ter eend(er) zijden ende den chartroise(n)/
van antw(er)pen henricke boels al(ia)s kempene(re) der kercken/
van waelhem tcloest(er) van sint(er) claes berghe tarschot ja(n)ne/
muels ja(n)ne va(n) vorspoele drossete va(n) waelhem pet(ere)n hosen al(ia)s ghisele(n) aelbrechte [vande(n) driessche]/
oft hue(r) procurue(re)n verweerd(ere)n t(er) ande(re) Om vijftich/
rijnssche guld(en) erfelic die de voirs(creven) henric met/
scepen(en) brieve(n) va(n) loven(e) vand(er) daet xiiii[c] xxxix/
eysschen(de) was op zeke(re) div(er)se p(er)cheelen van goeden/
en(de) on(der)panden te conticke te waelhem te duffle/
tsinte katline(n) wave(r) en(de) d(air) omtrint gelege(n) den/
voirs(creven) verweerd(ere)n en(de) hue(re)n medeplege(re)n v(er)scheydelic nu/
toebehoren(de) die welke vijftich rijnssche gulden(en)/
soe de voirs(creven) henrick sustineerde hem sculdich/
wae(re)n voldaen te wordden(e) oft hem d(air) voe(r) sijn/
voirs(creven) onderpanden aengewesen te wordden hem des/
gedragen(de) totten rechte Daer teghen de voirs(creven) v(er)weerd(ere)n/
hen verantw(er)den(de) sustineerden bij dive(r)sen reden(en) en(de)/
onder den and(ere)n want de voirs(creven) rinte va(n) vijftich/
rijnssche guld(en) erfelic die oic mede bynne(n) derden/
daghe na de voirs(creven) lovensche brieve verpant was/
gheweest met goeden en(de) panden bynne(n) der stad/
en(de) vrijheyt van mechlen gelegen en(de) met scepen(en)/
brieve(n) ald(air) bij div(er)sen des voirs(creven) henrix creditue(re)n/
en(de) voer div(er)se desselfs henrix sculden en(de) gebreke(n)/
na der selv(er) stad recht van mechelen uut(er)lijc uutgewonde(n)/
was ende de panden [van dien v(er)reyct en(de) ald(air) en(de)] insdeels voirts v(er)cocht met/
rechte en(de) alsoe de selve sijne sculden en(de) gebreke(n)/
daer mede ald(aer) ghecuelt en(de) betaelt gelijc dat/
bij div(er)sen scepen(en) brieve(n) en(de) certificacie(n) der stad/
van mechelen ghebleken heeft dat de voirs(creven) henric
//
met sijnen eyssche en(de) v(er)volghe verdoolt wae(re) hen des/
gedraghen(de) totten rechte Hebben wij scepen(en)/
van loven(e) ter manissen smeyers want de erfrinte/
van vijftich rijns guld(en) die henrick eyscht bij crachte/
van sijnen scepen(en) brieve(n) van loven(e) oic mede v(er)pant/
es met goeden ind(er) stad en(de) vrijheit van mechelen/
gelegen en(de) voer wet ald(air) en(de) de selve vijftich/
rijns guld(en) met rechte te mechelen uutgewonnen sijn/
en(de) de pande van dien ald(air) v(er)reyct en(de) insdeels v(er)cocht/
ende dit all na der stad recht van mechelen sond(er)/
dat henrick die heeft v(er)antwert oft gelost Ghewese(n)/
voer een vo(n)nisse dat yerst ghecleert sal wordde(n)/
hoe vele de selve panden te mechelen gelegen/
en(de) voe(r) de voirs(creven) vijftich rijns guld(en) v(er)bonden bijde(n)/
ghenen dien die toebehoirde(n) jairlix weert sijn geweest/
ten tijde vanden uutwy(n)ningen boven allen co(m)me(r) die/
daer uutghinck ten tijde als die henricke v(er)obligeert/
wae(re)n ende dae(re)nteynden recht Cor(am) om(n)ib(us) scab(inis)/
januarii xvi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator