SAL7767, Act: R°199.1-V°199.1 (448 of 734)
Search Act
previous | next
Act R°199.1-V°199.1  
Act
Date: 1481-02-28

Transcription

2023-11-18 by Greet Stevens
Cont sij allen lieden dat vranck vander haghen/
woenen(de) te velpe in p(rese)nc(ia) heeft genome(n) en(de) bekint genome(n)/
te hebben teghen janne vanden borchove(n) sone henrix/
wijlen vande(n) borchove(n) een wynhoff met wynnen(de) lande(n)/
beemde(n) eeusselen en(de) ande(re)n sijne(n) toebehoirte(n) gelegen inde/
p(ro)chie van opvelpe den voirs(creven) ja(n)ne toebehoiren(de) Te/
houden(e) te hebben(e) en(de) in pechti(n)gen te besitten(e) van half/
meerte lestlede(n) eene(n) t(er)mijn van tweelf ja(r)en lanck/
due(re)nde deen na dande(r) sond(er) middel volgen(de) elcx jaers/
dae(re)nbynne(n) voe(r) en(de) o(m)me tweentseventich mudde(n) rogs/
goet en(de) payabel met wa(n)ne en(de) vlogele(n) wel bereyt/
der maten van loven(e) [en(de) pacht va(n) velpe] alle ja(r)e sint andriesmesse ap(oste)ls/
te betalen(e) ende te loven(e) op sijne(n) cost te leve(re)n jaerlix/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telke(n) t(er)mijne alse v(er)volghde/
schout met vorw(eer)den dat de voirs(creven) wynne de voirs(creven)/
lande wynne(n) werve(n) en(de) mesten sal wel en(de) loflic gelijc/
regenoten boven en(de) beneden ende sal oic de huysinge/
vande(n) voirs(creven) hove houde(n) in goede(n) state vander onderster/
rijkelen nederw(er)ts [totter plate(n)] It(em) sal de voirs(creven) wynne jaerlix int/
voirs(creven) hof leve(re)n vi[c] cusbaer walme(re)n om de huysinge/
ald(air) mede te decken(e) en(de) alsmen die ald(air) v(er)dect dan/
sal de voirs(creven) wynne den wercliede(n) den montcost geve(n)/
en(de) de voirs(creven) jan de dachue(re)n It(em) sal de voirs(creven) wynne/
jaerlix opde voirs(creven) goede ten meeste(n) p(ro)fijte planten/
vijftich alboeme(n) [en(de) die verwa(r)en met goed(en) doirnen tot sij opcome(n) sulle(n) sijn] Welke plancken de selve wynne opde/
voirs(creven) [goede] neme(n) sal en(de) oft hij die opde goede niet en vont/
soe sal hij die eld(er)s copen en(de) halen en(de) de voirs(creven) jan/
sal die betalen It(em) sal de voirs(creven) wynne jaerlix den/
voirs(creven) ja(n)ne houden drie vercken(e) mette(n) sijne(n) lopende/
[alse hem de voirs(creven) jan die leve(re)n sal] It(em) sal de voirs(creven) wynne oic tsijne(n) coste opde voirs(creven) goede/
jaerlix setten en(de) planten vier appeleers en(de) ii pele/
pereleers en(de) die selve betalen It(em) sullen de voirs(creven) jan/
en(de) de wynne half en(de) half hebben dooft jaerlix opde/
voirs(creven) goede wassen(de) en(de) de selve wynne sal dat int/
geheel moeten lesen en(de) des voirs(creven) jans helicht te lymale/
tsijne(n) huys ald(air) leve(re)n It(em) sal de voirs(creven) wynne jaerlix/
den voirs(creven) ja(n)ne besayen een halst(er) lijnsaets daer toe hij/
dlant bereyden sal en(de) jan sal tsaet d(air) toe leve(re)n
//
en(de) de wynne sal tvlas d(air)af comen(de) tsijne(n) huys leve(re)n/
It(em) de voirs(creven) wynne sal de voirs(creven) lande tsijne(n)/
afsceyde(n) laten gelijc hij die vant tsijne(n) aencomen(e)/
te weten(e) den wynt(er)aert besayt me op iiii getijdege/
vo(r)en den som(er)aert op drie vo(r)en en(de) de brake eens/
o(m)megedaen It(em) es vorw(eer)de dat de voirs(creven) wynne/
tallen drie ja(r)en vand(en) voirs(creven) pechti(n)gen sal moege(n)/
sceyden bij alsoe dat hij dat den voirs(creven) ja(n)ne een/
half jaer te vo(r)en cundigen sal en(de) and(er)s niet/
Es voirt ond(er)sproke(n) inde gevalle oft de voirs(creven) wynne/
de voirs(creven) goede na begrijp des(er) pechti(n)ge(n) jaerlix ten/
behoirlike(n) tijde niet en wonne meste besayde noch/
en hanteerde so dat behoirde dat dan de voirs(creven)/
jan tallen tijde(n) alst hem gelieft de vors(creven) goede/
sal moegen aenveerden oft ande(re) pechtene(re) d(air)op sette(n)/
niet tegenstaen(de) den wille van sceyden des voirs(creven) wynne/
It(em) sal de voirs(creven) wynne de grechten wat(er)lopen en(de)/
beheymi(n)ge(n) vande(n) voirs(creven) goede(n) houden in redeliker rep(ar)acie(n)/
soe hij vant tsijne(n) aencomen(e) en(de) die soe late(n) tsijne(n)/
afsceyden(e) en(de) den beempt sal de voirs(creven) wynne houde(n)/
gelijc dande(re) wynnen die h(ier) voertijts gehoude(n) hebbe(n)/
It(em) ten slote es ond(er)sproke(n) oft geboirde datme(n) int/
voirs(creven) hof van e(n)nige(n) and(ere)n ouden wercke dan voirs(creven)/
steet behoefde gemaect te wordden(e) d(air)af sal de voirs(creven)/
wynne oic den werckliede(n) den montcost geven ende/
jan sal dien de dachue(re)n betalen en(de) bove(n) des voirs(creven)/
es sal de voirs(creven) wynne jaerlix betalen van chijse die/
uute(n) voirs(creven) goede(n) gheet eene(n) braspe(n)ni(n)c sond(er) afslach der/
pechti(n)gen voirs(creven) den hee(re) va(n) ludick soe in tijts en(de) uren/
dat de voirs(creven) goede d(air)af gheen scade en lijde welke/
scade de selve wynne soude moete(n) oprichten Ende des/
sal de wynne alle twee ja(r)en hebbe(n) vande(n) voirs(creven) ja(n)ne/
drie ellen lakens tot eenen tabbarde Ende alle dese/
vorw(eer)den hebben geloeft (et)c(etera) cor(am) cav(er)son tybe febr(uarii) ult(ima)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator