SAL7767, Act: R°72.1 (166 of 732)
Search Act
previous | next
Act R°72.1  
Act
Date: 1480-10-23

Transcription

2018-11-28 by Greet Stevens
Allen den ghenen (et)c(etera) doen cont en(de) te weten(e) dat/
opden dach datu(m) van desen voir ons comen zijn in p(er)sone/
jacop beterman claus spynnor en(de) peter vand(er) dijlen/
alle onse ingeseten(en) en(de) hebben geconstituert volcomen/
macht procuracie en(de) auctoriteit ghegeven ende/
maken met desen mechtich goessen(en) pierart ende/
hughen van udekem oic onse ingeseten(en) en(de) elken/
van hen bezunder om [met rechte] te vervolghen te bedinghen/
te wynnen en(de) te verliesen alsulcke questie ende/
sake die zij hangen(de) en(de) uutstaende hebben teghen ghijs/
brechte vander schue(re)n voir de eerbare en(de) wijse/
he(re)n wethoude(re)n der stat van antwerpen onsen goeden/
vrienden en(de) mynlike effeninghe dair af te maken/
getuyghen te leiden d(er) wed(er)p(ar)tien te sien zweren/
die te batteren also menich werve(n) als des te doen/
sal zijn Te replice(re)n te duplice(re)n also wale int/
principael als int accesseur quitan(cie) te gheven/
en(de) p(ar)tien quijt te schelden En(de) al te doene des sij/
selve souden moegen doen Ghevende den/
selven volcomen macht procuracie en(de) auctoriteit/
eenen oft meer p(er)sonen in dese sake te substitue(re)n/
die gelijc hen macht hebben zullen Geloven(de)/
de vors(creven) jacop claus en(de) peter opde verbinte/
nesse van allen hue(re)n goeden goet vast gestentich/
en(de) van weerden te houden allet ghene des/
bijden vors(creven) procur(eur)s en(de) substitute oft den eenen/
van hen in dese sake gedaen en(de) gevord(er)t sal worde(n)/
Behalven dat zij en(de) elc van hen gehouden sal/
zijn den vors(creven) jacope clause en(de) pete(re)n van hue(re)n/
bewinde in desen goede rekeni(n)ge (et) reliqua/
te doen cor(am) molen burg(imagistro) caversscon tybe oct(obris) xxiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator