SAL7767, Act: R°86.1-V°86.1 (204 of 732)
Search Act
previous | next
Act R°86.1-V°86.1  
Act
Date: 1480-11-10

Transcription

2020-09-04 by Greet Stevens
Nadien dat comen zijn op heden voe(r) den raide vander stad arnd/
vanden bruele alse p(ro)cureur gemechticht met behoirliker p(ro)curacien/
jans vander nat ter eenre zijden ende de p(ro)cureur h(ere)n jasp(er)s van/
wolkensteyn raed ende kemerlinck ons gened(ichs) h(ere)n tsh(er)togen/
van oistrijck (et)c(etera) ridders ter ande(re) Aldair de vors(creven) p(ro)cureur/
des voirs(creven) jans opdede hoe alsnu den dach van thoenen diende/
om cleernisse te hebben ende te bewijsen bij scepen(en) van libbeke/
in wat manie(re)n de voirs(creven) p(ro)cureur des voirs(creven) h(ere)n van wolkensteyn/
comen was met sek(ere)n brieven ons gened(ichs) h(ere)n tsh(er)togen voirg(enoemt)/
die hij seide te hebben vander ghiften der goede des voirs(creven)/
jans vander nat als geco(n)fisqueert te libbeke geleghen en(de) hoe/
hij aen he(m) versocht hadde inde possessie van dien gestelt te/
worden bege(re)nde aen de stad datmen die aenhoiren woude seide/
voirt de selve p(ro)cureur des voirs(creven) jans dat hij des p(ar)tie gemaict/
hadde tot voer heur hoot den h(ere)n scepen(en) van loeven houden(de) de/
contrarie ende dat zij dat niet sculdich en waren te doene des/
hij hem oic gedroegh tot den selven scepen(en) van libbeke Daer/
tegen een vanden p(ro)cureurs des voirs(creven) van wolkensteyn die/
ten yersten daghe dair niet en was seide dat hij sculdich/
wae(re) navolgen(de) der voirs(creven) ghiften gehouden te wesen inde/
voirs(creven) goede die hem bijden meye(r) van libbeke gelevert wae(re)n/
en(de) datmen niet sculdich en was te letten op e(n)nighe hoetvaert/
die de voirs(creven) p(ro)cureur des voirs(creven) jans voer hem nam Op dwelc/
de voirs(creven) p(ro)cureur des voirs(creven) jans seide ende repliceerde tvors(creven)/
mandement ende brieve direct te wesen tegen de p(ri)vilegien/
en(de) rechten vanden lande gemerct dat tselve mandement/
en(de) brieve niet en wae(re)n besegelt met den segele van brabant/
noch getekent bij e(n)nigen vanden ordinarijsen secretarisen uut(er)/
reken[raet]came(re)n van brabant en(de) dat de voirs(creven) p(ro)cur(eur) van wolkensteyn/
hem niet sculdich en wae(re) te behulpen met der p(ro)curacien getekent/
bijden voirs(creven) hee(re) van wolkensteyn die voe(r) den raide geexhibeert/
was dat die in rechte niet sculdich en wae(re) ontfancbair te zijne/
Dair op de p(ro)cureur van wolkensteyn seide datmen sculdich/
wae(re) zijn p(ro)curacie van weerden te houden en(de) datmen niet sculd(ich)/
en wae(re) te letten op de voirs(creven) p(ro)curacie des voirs(creven) jans vander/
nat gemerct dat die ouder was van date dat tvoirscr(even)/
mandement ende ghifte der goede voirs(creven) met meer woirden bij/
p(ar)tien in wed(er)zijde geallegeert Ende na dat den thoen/
des voirs(creven) p(ro)cur(eur)s vander nat gehoirt was vanden scepen(en) va(n)/
libbeke die openbairlic droeghen dat de voirs(creven) p(ar)tien tande(re)n/
tijden voer hen comen wae(re)n dair de voirs(creven) p(ro)cureur van wolke(n)steyn/
aen hen versochte navolgende den voirs(creven) mandemente dat hij /
hen exhibeerde gestelt te worden inde possessie der vors(creven) goede
//
ende dat dair teghen de voirs(creven) p(ro)cureur des vors(creven) jans altijt was/
sustine(re)nde de contrarie en(de) versochte des ontfanghen te wesen/
in justicien dair geclairt werdt bij vo(n)niss(en) van hen scepen(en)/
ter manissen van heuren meye(r) geliefde p(ar)tien de sake te/
handelen met rechte dat zij dat doen mochten ende ofts/
yemant meer hebben woude en wae(re)n zij der saken wijs noch/
vroet bege(re)nde cost ende geleide tot voer hen goet hoet den/
h(ere)n scepen(en) van loeven (et)c(etera) So was voer recht uutgesproken/
ende getermineert dat de voirs(creven) p(ro)cureur van wolkensteyn/
met den vors(creven) mandemente op de voirs(creven) goede verdoolt was/
aengesien datmen dair inne bevandt dat dat niet gemaict/
en was na slants p(ri)vilegien en(de) rechte mair direct in co(n)t(ra)rien/
ende dat de procureur des vors(creven) van wolkensteyn cesse(re)n/
soude van meer oft voirder te dersschen op de goede des vors(creven)/
jans sonder die taenveerden ende datmen restitue(re)n soude die/
vruchten diemen dairaff aenveerd hadde om die bijden vors(creven)/
procureur des vors(creven) jans op caucie aenveerd te wordden Act(um)/
in consilio p(rese)ntibus burgim(a)g(ist)ris scabinis et aliis de consilio/
novembris x
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator