SAL7767, Act: R°91.1 (213 of 732)
Search Act
previous | next
Act R°91.1  
Act
Date: 1480-11-10

Transcription

2019-04-28 by Greet Stevens
Nae dien dat op heden arnd wigger betoghen heeft voe(r) den raide/
vander stad joese pauwels ende janne van buetsele seggende de/
voirs(creven) arnd hoe dat zij hen ter beg(er)ten vander stad in wed(er)zijde/
gesubmitteert hadden in sek(ere)n arbiters vander questien die zij/
hangen(de) hebben alnoch ombeslicht in calaingien voer meye(r) ende/
scepen(en) van lynden en(de) oic vanden costen ald(air) gedaen gelijc de/
submissie vander daet vi octobris lestleden dat naird(er) inhult/
welke submissie want den tijt d(air)inne begrepen overleden was/
hij beg(er)de dat bij joese en(de) janne van buetsele die aldair met/
willem(me) van leefdale alse p(ro)cureur compareerde geprolongeert/
souden werden om inder selver saken te p(ro)cede(re)n gelijc dat inder/
selver submissien beg(r)[e]pen es ende zunderlinghe want niet moegelic/
en es geweest den arbiters dat zij heur devoir uuterlic souden/
hebben moegen doen mids der absencien van meester janne lobbe/
die een vanden seggers was ende meer ande(re)n reden(en) bij he(m) gealleg(eer)t/
bege(re)nde de selve arnd dat zijne voirs(creven) partie hier toe met/
rechte gevid..seert? werde want tgebreck in hem niet en was alsoe/
hij seide om alle costen ende moeytenissen te scuwen die dairaff/
souden moegen comen Dairop de voirs(creven) joes ter p(rese)ncien van/
wille(m)me van lele als p(ro)cureur des voirs(creven) jans van heu(re)r beider/
wegen zeide hoe dat de voirs(creven) arnd niet en hadde geachtervolght/
de vors(creven) submissie gelijc die geschied was want hij zijne scriftue(re)n/
inde hande vanden segg(er)s des voirs(creven) joes ende jans niet gegeven/
en hadde bynnen den tijde inder submissien begrepen hem des/
gedragen(de) tot den selven segg(er)s ende oic so wae(r) den tijt vander/
submissien geexpireert en(de) wae(re)n also van dien zynne heur recht/
te volgen ter plaetsen dair zij dat begonnen hadden ende de/
pande gelegen wae(re)n het en wa(r)e dat den hee(re)n na recht dat dochte/
behoirende dat zij sculdich wae(re)n de selve te co(n)tinue(re)n oft p(ro)longe(re)n/
dwelc zij hoopten dat niet gebeuren en soude Ende na dien/
dat de voirs(creven) joes ende willem inden name van janne de vors(creven)/
submissie niet en hebben willen mynlic ter beg(er)ten vander stad p(ro)longe(re)n/
ende uutstellen eenen zek(ere)n t(er)mijn So es bijden raide vand(er) stad/
den voirs(creven) p(ar)tien uutgesproken ende get(er)mineert dat zij hue(r) recht/
volgen sullen ter plaetsen dair zij dat begonnen ende gelaten/
hebben ten naisten genechte dair toe dienen(de) En(de) es den voirs(creven)/
arnde geseeght vand(er) stad wegen dat hij hem voirtaen huede/
alsulk(en) mandemente te impetre(re)n inden brabantscen raide oft/
eld(er)s gelijc hij in des(en) saken gedaen heeft in v(er)cortingen der/
p(ri)vileg(ien) vanden lande en(de) des(er) stad rechte en(de) tselve af en(de) te/
nieute doen ende tghene des bij hem h(ier)af gedaen was hielen zij/
te henw(er)t om d(air)inne te geschien in tijden en(de) wilen alsoe dat behoiren/
sall ten exemple van ande(re)n In (con)silio novembr(is) x
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator