SAL7767, Act: R°94.3-V°95.1 (223 of 732)
Search Act
previous | next
Act R°94.3-V°95.1  
Act
Date: 1480-11-21

Transcription

2019-02-06 by Greet Stevens
Cond zij allen lieden dat jan pols ende katlijne vanden bossche zijn/
wijf in p(rese)ncia (et)c(etera) hebben genomen ende bekinde(n) genomen te hebben/
tegen h(ere)n robbeerte loenijs prieste(r) en(de) margrieten vernoyden zijnre/
marten thoff desselfs h(ere)n robbeerts gelegen te berthem/
met den wynnen(de) landen d(air)toe behoiren(de) ende seven dachmail/
beemds gelegen int gemeyn broeck van heverle neven de goede/
peters beyards secretar(is) d(er) stad van loeven Te houden te hebben/
en(de) te gebruycken van halfmerte naistcomen(de) eenen termijn van/
derthien jairen lang due(re)nde deen na dander sond(er) middel volgen(de)/
Elcx jairs dae(ren)bynnen voe(r) en(de) Te weten de vors(creven) wynnen(de) lande/
voer ende om de helicht vanden vruchten jairlicx dairop wassen(de)/
[En(de) de vors(creven) vii dach(mail) beemds om vi hollan(sche) gul(den) te xvi st(uvers) tstuc iii pl(a)c(ken) den st(uver) ts(in)te m(er)tensmisse te betalen(e) den vors(creven) h(ere)n robb(eer)te zo lange hij leeft en(de) na zijn doot der vors(creven) m(ar)grieten Jairlicx den vors(creven) t(er)mijn dueren(de) (et) q(uoli)[b(et)] ass(ecutu)[m]]/
Ende es vorwerde dat de voirs(creven) wynnen dwyntercoren saeyen/
selen op vier getideghe voren de gherste op drie en(de) die/
evene op twee getideghe voren It(em) de wynnen selen zaeyen/
vijff boender tarwen jairlicx inden aert daert groot block/
inne leeght en(de) dien selven aert sele(n) de wynnen theuren afscheid(en)/
wel en(de) loflic besaeyt laten Ende den aert dairt cleyn block/
inne leeght selen zij jairlicx besaeyen met vijff boender g(er)sten/
en(de) zij selen ten minsten alle jaire saeyen een mudde erweten
//
It(em) den derden aert selen zij besaeyen te zijnen tijde met vier boender/
tarwen ende vier boender ghersten ende erweten It(em) selen de/
voirs(creven) wynnen jairlicx alst coren rijp es inde schue(r) vue(re)n sond(er)/
yemande e(n)nich coren te hulpen innevue(re)n voer ende eer des/
voirs(creven) h(ere)n robbeerts coren innegevuert zijn sall en(de) zij [selen] alt(oos)/
dyerste voeder in h(ere)n robbeerts schue(r) vue(re)n en(de) dander voer/
hen selven tot all inne zijn sall It(em) selen de vors(creven) h(er) robbeert/
en(de) margriete setten jairlicx eenen man die den wynnen tcoren/
sullen hulpen innedoen den welken de selve wynnen selen den/
montcost gheven en(de) h(er) robb(eer)t en(de) m(ar)griete de dachue(re)n It(em) selen/
de voirs(creven) wynnen ten lesten jaire die stortte omdoen ende/
de brake geheel laten It(em) selen de vors(creven) wynnen jairlicx des/
vors(creven) h(ere)n robb(eer)ts coren te loeven leve(re)n dairt hem gelieven sall/
en(de) desgelijcx zijn ooft ende zijn wijen vanden wijtha(m)men ald(ai)r/
It(em) selen de vors(creven) wynnen jairlicx saeyen een half boend(er) raepsaets/
ten p(ro)fijte des vors(creven) h(ere)n robbeerts en(de) der wynnen Welken saet/
de selve wynnen wel en(de) loflic vermaken selen also dat/
h(ere)n robb(eer)te d(air)af gheen schade en geschiede ende sloegh dair/
enigen goeden saet uut dien selen h(er) robbeert ende [de] wynnen/
te gelike doen vermaken Desgelijcx selen de selve wynnen/
jairlicx besaeyen anderhalf dachmail rapen dairaf h(er) robb(eer)t/
thalff dachmail hebben sal en(de) de wynnen dande(r) dachmail/
It(em) selen de voirs(creven) wynnen jairlicx hebben een half boender/
lants om pastu [vanden maetsten] pastue(re) oft voesteringhe voer heure beesten/
d(air)op te saeyen Ende zij zelen den vors(creven) h(ere)n robb(eer)te jairlicx/
saeyen twee halster lijsaets en(de) dland d(air)toe ten behoirliken/
tijde wel ende loflic wynnen ende mesten It(em) selen de vors(creven)/
wynnen tcoren van boutsvoirt te boutsvoirt vue(re)n als h(er) robb(eert)/
dat sculdich es te leve(re)n en(de) de wynnen zelen de straten ende/
die vlieten jairlicx moeten maken op heuren cost ende die/
grebben houden [en(de)] wllen vullen datmen dair [over] met wagenen ploegen/
ende eeghden sall moegen varen ende oft dair enige grebben/
zijn die niet gevult oft gemaict en zijn die zullen zij te/
samen te geliken coste maken en(de) die selen de wynnen theuren/
afscheiden wel ende loflic also gevult laten It(em) selen de/
wynnen mest maken van allen den stroe dat opt vors(creven) goed/
jairlicx wassen sall en(de) des vors(creven) h(ere)n robb(eer)ts land dair mede/
mesten en(de) gheen ander also wel der verste als de naiste/
ten meesten p(ro)fijte der selve(r) It(em) selen de vors(creven) wynnen houden/
opt vors(creven) hoff een hondert scape den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
ende noch tweelf scape voe(r) den voirs(creven) h(ere)n robb(eer)te en(de) die v(er)waren/
gelijc den heuren Ende zij selen oic den selven h(ere)n robb(eer)te jairlicx/
wynte(re)n een coe oft rint alsoe hij hen dat synden sall It(em)
//
selen de selve wynnen den vors(creven) h(ere)n robb(eer)te houden twee verckene/
die hij tegen [hen] copen sall d(air)af toeghste h(er) robb(eer)t den yersten koese/
hebben sal en(de) de wynnen den ande(re)n en(de) de selve h(er) robb(eer)t den/
derden Ende zij selen hem jairlicx gheven een hondert eyere/
half te paeschen en(de) half te loeven kermissen ende een(en) platten/
keese It(em) zal de vors(creven) h(er) robbeert den vors(creven) wynne jairlicx/
gheven vier ellen wullens lakens tot eenen tabbairde elc elle/
van zess stuv(er)s It(em) selen die wynnen hebben de weyde va(n)den/
cleynen boegairde voer die ponte ende half dat ooft welc/
ooft de vors(creven) wynnen te goeden tijde op heuren cost t(er) eerden/
leve(re)n sullen ende den vors(creven) h(ere)n robb(eer)te zijn helicht te loeven leve(re)n/
It(em) selen de vors(creven) wynnen jairlicx den vors(creven) h(ere)n robb(eer)te doen acht/
corweiden tot loeven en(de) de wynnen selen dappelboome inden/
cleynen boegairt wel verdoernen en(de) v(er)maken voe(r) de beesten/
also dat zij gheen schade d(air)aen en doen It(em) selen die wynnen/
hebben allen die haghen [en(de) trunckeyken] aende lande staende ende die popele(re)n/
aen tgrootbloc en(de) die houwen ten behoirliken tyde en(de) d(air)mede/
sal hij vermaken die bloecken en(de) dland vermaken soe dat/
h(ere)n robb(eer)te dairaf gheen schade en geschiede Ende oft der/
wynnen beesten enige schade int goet daden dat die selen/
zij den vors(creven) h(ere)n robb(eer)te oprichten It(em) selen de vors(creven) wynnen/
d(air) jaerlicx reyn uutvueren opde vors(creven) lande ten meesten p(ro)fijte/
der selve(r) en(de) theuren afscheiden selen zij den mesthof reyn/
laten en(de) [dmest] opt selve land gevuert hebben It(em) selen de voirs(creven)/
wynnen den vors(creven) h(ere)n robb(eer)te jairlicx vue(re)n een laeye houts/
en(de) [oic] de staken op zijn wijngairde en(de) die oude staken reven/
ende cortelinghe vanden wijng(air)den selen zij h(ere)n robb(eer)te tsijnen/
huys te loeven leve(re)n desgelijcx zelen zij hem zijnen wijn/
als dien gesneden es te loeven tsijnen huys leve(re)n It(em) selen/
de selve wynnen de huysinghe houden vander underster/
rikelen nederw(er)t op heuren cost wel en(de) loflic en(de) die theuren/
lesten jaire wel en(de) loflic gemaict laten It(em) selen de selve/
wynnen vanden vors(creven) hove moegen scheiden ten yersten zeven/
jairen vanden vors(creven) termijne bij alsoe dat zij hem een half/
jair te vo(r)en kundigen selen It(em) wairt sake dat jan coreman/
die nocht(er)tijt wynne es vanden vors(creven) hove namails den voirs(creven)/
h(ere)n robb(eer)te pramen woude om gelost te zijne vander borchtocht/
van drie rinsch gul(den) en(de) twee ryd(er)s lijftochten d(air) voe(r) hij/
desselfs h(ere)n robbeerte borghe es met scepen(en) brieven van lov(en)/
dat dan de vors(creven) wyn hem inde stat vanden vors(creven) coreman/
voe(r) de vors(creven) lijfrente veroblige(re)n sall den tijt vander vors(creven)
//
pechtinghen duerende ende niet lange(r) Ende alle dese vorw(er)d(en) (et)c(etera)/
Cor(am) absoloens berghe berghe novembris xxi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator