SAL7767, Act: V°142.4-V°143.1 (317 of 732)
Search Act
previous | next
Act V°142.4-V°143.1  
Act
Date: 1480-12-30

Transcription

2020-03-25 by Greet Stevens
Allen den ghenen die dese oepen(en) l(ette)ren sullen sien oft ho(r)en/
lesen en(de) besundert den eerbairen en(de) voirsienighen scepen(en)/
vander keure der goeder stad van Ghent onsen lieve(n) ghemi(n)den/
en(de) specialen goeden vrienden burg(er)meest(ere)n scepen(en) ende/
raid der stad van loeven(e) saluyt en(de) alle vrientscap Uut/
dien datmen in allen rechtv(eer)dighen saken des versocht zijnde/
der wairheyt getuyghe sculdich es te gheven Soe doen/
wij condt en(de) te weten(e) certifice(re)nde met desen voir de/
gerechte wairheyt dat opden dach van heden datum/
van desen voir ons comen zijn in propre p(er)sonen jan roelants/
sone wilen jans ende johanne vander meersch zijn/
wettighe huysvrouwe docht(er) wilen rogiers vander/
meersch Bekennen(de) ende henlieden verlijden(de) oepenbairlick
//
ombedwonghen heurs goets moets willen dat hen gelloet/
vanden eechoute out omtrent viven(de)veertich jair sone wilen/
gielijs gheboren inden lande van vlaend(ere)n Die mids zek(ere)n/
mesuyse en(de) ombehoirlijcker hantteringhen die hij gehadt heeft/
metter voirs(creven) johannen ghebannen es gheweest bijd(er) wet/
van ghent buten [voirs(creven)] lande van vlaende(re)n alsoe ons dat gebleken/
es onder hantteeken walteri buuc clerc vanden bloede/
als wij verstaen vander goeder stad van ghent voirs(creven) gelijck/
duutroepen en(de) publicatie dair af bijder voirs(creven) wet gedaen/
neghenen(de)twintich daighe in novembri lestleden nairder uutwise(n)/
en(de) begrijpen mach volcomentlijck voldaen heeft van allet/
tghene des de voirs(creven) gelloet in hen gehouden mocht wesen/
het zij van geloeften p(er)sonelen actien so(m)men van penni(n)ghen oft/
oick anderssins in wat manie(re)n dat zij dair inne deselve gelloet/
aenveerden ennighe der goede des voirs(creven) jans en(de) johannen/
zijns wijfs oft oick anderssins in wat manie(re)n dat zij dair inne/
deselve gelloet te henwairt gehouden mocht zijn tot desen daighe/
toe mids eenre so(m)men van gereeden penni(n)ghen die de voirs(creven)/
gelloet den voirs(creven) jannen roelants en(de) johannen zijne(n) wive/
betailt heeft die de voirs(creven) jan en(de) zijn wijf oepenbairlijck/
bekinden vanden voirs(creven) gelloette gehaven te hebben sonder fraude/
oft argelist Scelden(de) den voirs(creven) gelloette zijn goede ende/
erfghenamen van des voirs(creven) es volcomelick quijt Gelovende/
voir hen en(de) heuren nacomelinghe(n) opde verbintenisse van/
allen heuren goeden teghewoirdich en(de) toecomen(de) den voirs(creven)/
gelloette zijn goede noch nacomelinghen van nu voirtaen van/
gheender saken nemm(er)meer aen te spreken te moyen noch te/
vexe(re)n bij hen selven oft yeman(de) anders in gheenen rechte/
gheestelick noch weerlick noch oick dair buyten in gheenre/
manie(re)n Ende van des(er) kennissen en(de) quitan(cien) tegen eenenye/
gelijcken goet gherecht warandt te zijne en(de) te bliven tot/
eeuwighen daighen Met condicien dat de voirs(creven) gelloet/
toegheseeght en(de) geloeft heeft en(de) met desen oepen(en) l(ette)ren/
toeseeght en(de) geloeft opde verbintenisse en(de) ypothecatie/
van allen zijnen goeden teghewoirdich en(de) toecomen(de) beruer/
lijcke en(de) omberuerlijcke dat hij bynnen eenen halven jaire
//
oft zess weken dair nae ombegrepen na dat hij zijn vrylandt/
ende port vander stad van ghent metten ghebruycke zijnre/
goede in vlaende(re)n voirs(creven) hebben sall der voirs(creven) johannen vand(er)/
meersch die gelijck de voirs(creven) geloet buyten den voirs(creven) lande/
van vlaende(re)n opden voirscr(even) datum gebannen was heur/
landt en(de) port voirs(creven) in vlaende(re)n coopen en(de) crijgen sall/
Alsoe dat zij met heuren goede vrij woenachtich sal moege(n)/
bliven inden selven op dat hair gelieft en(de) dit ten coste des/
voirs(creven) gelloets Ende inden ghevalle oft de voirs(creven) gelloet/
dit versuempde en(de) niet en dade en(de) dair af in gebreke/
wa(r)e des oft godt wilt niet zijn en sal Es voirweerde/
dat dan de selve gelloet aender voirs(creven) johannen vander meersch/
gestaen sal met te betalen Alsoe hij geloeft heeft met desen/
te doene der selver johannen oft actie van hair actie hebben(de)/
drie pont groote vleemschs eens als verreycte schout zond(er)/
meer oft voirder in hair heu(r)en man voirs(creven) oft actie van hen/
lieden hebben(de) gehouden te wesen den voirs(creven) ban af te coopen/
Ende t(er) ande(r) zijden heeft de voirs(creven) ghelloet van eechoute/
den voirs(creven) janne roelants en(de) johannen zijnen wive volcome(n)tlijc/
quijtgeschouden en(de) schelt henlieden met desen quijt van allen/
p(er)sonelen actien en(de) que(re)len dair inne zij te hemw(er)t tot/
desen daige toe gehouden moegen zijn in wat manie(re)n dat/
zij Geloeven(de) den selven gehuysschen nocht heur goede/
en(de) nacomelinghen nemmermeer aen te spreken te moyen/
noch te vexe(re)n bij hem selven oft yemant anders in ennighe(n)/
rechte gheestelick noch weerlick nocht oick dair buyten/
in gheender manie(re)n Behoudelic des bijden voirs(creven) janne en(de)/
zijnen wive gelijck voirger(uert) steet gedaen es in zijnre volco/
mender macht bliven(de) Des ter kennissen (et)c(etera) Cor(am) moelen burg(imagistr)[o]/
vynck caversoen scabinis decembris penultima
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator