SAL7767, Act: V°164.3-V°165.1 (366 of 734)
Search Act
previous | next
Act V°164.3-V°165.1  
Act
Date: 1481-01-19

Transcription

2023-11-03 by Greet Stevens
It(em) vander questien die geweest heeft voe(r) den raide vander stad tuschen/
janne van assent aenlegge(r) in deser instancien ter eenre en(de) h(ere)njanne/
de mu(n)te(re) prieste(r) alse p(ro)cureur katlijnen sbrievers natuerlic geleidt/
[na des(er) stad recht] onder den ande(re)n tot allen den goeden have ende erve wout(er)s brabants/
verweerde(r) ter ande(r) zijden Aldair de voirs(creven) aenlegge(r) met supplicacien/
overgegeven heeft hoe dat de voirs(creven) h(er)jan als p(ro)cureur ende geleidt/
onder schijne vanden selven zijnen beleide ende den vo(n)niss(e) dairuut/
gevolght hem dagelicx vordert den vors(creven) van assent zijne handen te/
doen lichten vanden huyse ende hove met den toebehoirten den voirs(creven)/
wout(ere)n brabants zijnen wive ende erfgenamen toebehoiren(de) dairaen/
de selve h(er)jan hem grotelic molesteert tonrechte ende met quader/
saken [also hij te kynne(n) gaff] bij dien want nae dat wouter buyten lants heeft geweest/
heeft hij jan die goede in hueringhen genomen tegen des vors(creven)/
wouters wijf en(de) den erfgenamen desselfs jairlicx voer en(de) om/
den pacht uuten selven goeden gaende aen m(inen) he(re) vanden p(er)cke en(de)
//
anders met oic dat hij die houden soude van wande en(de) van dake/
sonder meer dair voe(r) te gheven dat die goede op die tijt waren/
ende laghen in alsulken state dat nyemant vanden gebue(re)n de selve/
goede en soude hebben willen aenveerden en(de) besitten noch oic alnoch/
en soude willen om niet op den co(m)mer d(air)uut gaende dat oic de/
voirs(creven) h(er)jan onder schijne vanden beleide ende vo(n)niss(e) vors(creven) heeft/
aenveert den vors(creven) janne ontoghen ende voirts vercocht diverse/
p(ar)chelen van beesten p(er)den ende horenvee den voirs(creven) janne p(ro)perlic/
en(de) nyeman(de) anders toebehoiren(de) want alsoe hij seide hadde hij/
de vors(creven) beesten selve vercregen ende gecocht behalven eene coe/
die hem de voirs(creven) wouter te huwelike over vii jair ende meer/
gegeven heeft ende dander horenvee bijden voirs(creven) h(ere)njanne ae(n)veerd/
ende vercocht was vander selver coe gecomen en(de) die hadde hij selve/
opgevuedt p(rese)nte(re)nde alle poenten in feyte geleghen te thoenen so hem/
die werden ontkindt hopende ende conclude(re)nde hem die bekint of gethoent/
dat de geleidde met zijnen vervolghe op de vors(creven) omberuerlike goede/
verdoolt es desgelijcx op de vors(creven) beesten bij hem vercocht en(de) dat/
hij dairaff sculdich soude zijn restitucie te doene hem des getroesten(de)/
tot den rechte Dair tegen de voirs(creven) h(er)jan hem verantwerden(de)/
sustineerde de contrarie bij diversen reden(en) ende onder den ande(re)n/
dat int jair voerleden als vander selver saken questie was alhier/
inde banck voer meye(re) ende scepen(en) van loeven tuschen de voirs(creven) p(ar)tien/
den selven h(ere)njanne alsdoen de voirs(creven) goede tot zijnder wettig(er) schult/
behoef aengewesen werden dat hij dien navolgen(de) tselve vo(n)nisse/
ter execucien hadde gestelt dat voe(r) den voirs(creven) vo(n)nisse als de lev(er)inge/
navolgende den beleide gedaen wert aldair waren ongedorsschen/
wel tuschen de xxx ende xl mudden corens ende oic beesten p(er)de(n)/
ende coyen die gecomen waren vanden goeden wout(er)s brabants vors(creven)/
dat die alsdoen goetgenoech waren om h(er)jans wettighe gebreken/
met coste ende co(m)me(r) te verhalen soe verre hij tot volcomend(er) execucie(n)/
hadde connen gecomen Mair de voirs(creven) jan hadde hem die belett/
beide met dreygementen dat nyemant die en dorste copen en(de)/
oic bij ontvreemdene der selver goeden dat meer is als de vors(creven)/
h(er)jan hem des hadde beclaight voe(r) de wethoude(re)n vanden voerleden(en)/
jaire Wert dairinne so v(er)re gep(ro)cedeert dat de vors(creven) van assent/
geloofde dat hij den vors(creven) h(ere)njanne vernuegen ende contente(re)n/
soude van zijnen wettighen gebreken eer hij uut der stad gaen/
soude en(de) dat hij alsoe dairaff maicte zijn wettighe scult Seide/
voirt dat onlanghs leden tuschen de voirs(creven) p(ar)tien van des(en) saken/
questie es geweest voe(r) den raide vander stad Aldair de vors(creven)
//
van assent te kynnen gaff alle tghene dair hij hem nu mede pijnt/
te behulpen ende dat partien gehoirt de voirs(creven) beesten den vors(creven)/
geleidden tot zijnder wettigher schult behoef aenget(er)mineert/
werden Welcke poenten met meer ande(re)n hij p(rese)nteerde te thoenen/
conclude(re)nde bij dien ter contrarien van des vors(creven) aenleggers/
co(n)clusien Es bijden raide vander stad notabelic vergadert/
p(ar)tien int langhe gehoirt ende de gescriften bij p(ar)tien in wed(er)sijde/
overgegeven gevisiteert nadat de selve partien tot heuren/
thoene gewesen waren des de voirs(creven) aenlegge(r) geheelic volqua(m)/
den vors(creven) verweerde(re) luttel oft niet van zijnen vermete thoenen(de) dat/
ter materien diende getermineert ende uutgesproken dat de geleidde/
met zijnen scepen(en) brieven mids der hueringhen vanden verweerdere/
verdoolt es op de omberuerlike goede daer questie af es behalven/
zijnen rechte opde p(ro)prieteit Desgelijcx op de have die de verweerde(r)/
gethoent heeft hem toebehoiren(de) en(de) die verthierd zijn D(air)aff den/
selven verweerde(re) restitucie geschien sall ter taxacien vanden goeden/
ma(n)nen Voirt so verre de geleidde bewijsen can dat de v(er)weerde(r)/
e(n)nich beruerlic goed in specie gehadt heeft oft ontvreemdt den/
bekynde(re) toebehoiren(de) dat hij die oft de estimacie van dien sculdich/
sall zijn hem op te leggen tot zijnder schult behoef ende de costen/
van desen sullen bliven berustende tot den ynde vander saken Dits/
uutgesproken ter p(rese)ncien van jans van assent wive en(de) willems/
van leele alse p(ro)cureur h(ere)njans de mu(n)te(re) januarii xix a(nn)[o] lxxx
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator