SAL7767, Act: V°177.4-V°178.1 (397 of 734)
Search Act
previous | next
Act V°177.4-V°178.1  
Act
Date: 1481-02-05

Transcription

2023-11-04 by Greet Stevens
Cond zij allen lieden dat willem van holsbeke woenende nut(er)tijt topvelpe/
in p(rese)ncia (et)c(etera) heeft genomen ende bekindt genomen te hebben tegen janne/
blancairt soen jacops wilen blancairt thoff desselfs jans met/
allen zijnen toebehoirten gelegen te deurne Te houden te hebben ende te/
wynnen van halfmeye naistcomen(de) eenen termijn van tweelff jairen/
lang due(re)nde deen na dander sonder middel volgen(de) Elcx jaers/
dae(re)nbynnen voer ende om de helicht vanden vruchten opte voirs(creven) goede/
jairlicx wassende Ende es vorwerde dat de voirs(creven) wyn de lande/
vanden voirs(creven) hove wel en(de) loflic wynnen ende werven sall den vors(creven)/
termijn due(re)nde gelijc reengenoten boven ende beneden It(em) sall de vors(creven)/
wyn vanden voirs(creven) hove moegen scheiden ten yersten zess jairen/
vanden vors(creven) termijne bij alsoe dat hij dat den voirs(creven) janne een jair/
te vo(r)en kundighen sall It(em) sall de vors(creven) wyn jairlicx den voirs(creven)/
termijn due(re)nde de voirs(creven) lande wel ende loflic besaeyen te weten/
den roggen(en) aert op vier getidege voren enden dien eggen ende de/
gherste ende havernele op drie getidege voren ende dien oic eggen/
alsoet behoirt It(em) sall de voirs(creven) wyn jairlicx voer uut hebben inden/
someraert vijf dachmail lants ende in die drie besloten hove ald(air)
//
sall hij jairlicx den voirs(creven) janne besaeyen een halster lijnsaets/
ende hem tvlas dairaff wel ende loflic bereiden tot den boken/
toe dair toe de voirs(creven) jan ten yersten jaire tsaet leve(re)n sall/
ende de wyn sall hem dat ten lesten jaire wedergheven/
It(em) oft de voirs(creven) wyn jairlicx meer lants met crocken oft erweten/
besaeyde dan een boender so sall de voirs(creven) jan dairteghen/
hebben alsoe vele lants met ghersten oft havernelen besaeyt /
ende wel gemest ende gewonnen dair hijt kyesen sal oft/
doen kyesen It(em) sall de voirs(creven) wyn des voirs(creven) jans gedeelte/
vanden voirs(creven) vruchten van elken stucke yerstwerf in zijn/
schue(re) aldair vue(re)n ende de wyn sall toeghste om de vors(creven)/
vruchten inne te doen goede hulpe setten ende alsmen tvors(creven)/
coren bynden sall so sall de voirs(creven) jan aldair yeman(de) seynden/
die de bande sall hulpen leggen ende bij zijn coren zijn den welken/
de wyn den cost gheven sall des den daghe tijdich es ende bier/
te drincken all den oeghst dore It(em) sall de voirs(creven) wyn hebben/
den voirs(creven) termijn due(re)nde de weyde vanden beemde int harden/
broeck ende des sal hij jairlicx den selven termijn due(re)nde betalen/
allen den tsijs uuten voirs(creven) hove gaende ende vier halster rogs/
so in tijts dat den voirs(creven) janne uut ocsuyne van dien gheen/
schade en geschiede welke schade de voirs(creven) wyn soude moeten/
betalen It(em) sall de voirs(creven) wyn op jans wijngairt vue(re)n/
jairlicx zess voeder mests ende alle de staken diemen opten/
voirs(creven) wijngairt behoeven sall jairlicx halen en(de) dwijngairt/
hout int hoff vue(re)n alst tijt es ende de wyn sal janne zijnen/
wijn tsijnen huys te loeven leve(re)n het zij in druven oft gevaett/
ende wairt dat hij aldair woude perssen zo soude de wyn de/
balghe(re) aldair vue(re)n ende den wijn tot jans huys te lov(en) bringen/
It(em) als de voirs(creven) jan aldair sall doen dersschen dan sal de wyn/
den derssche(re) teten gheven ende bier te drinckene en(de) des sall/
de wyn hebben voer zijnen cost de crinsen ende hij sal de lande/
mesten ten meesten p(ro)fijte der selve(r) It(em) sal de vors(creven) wyn de/
huysinghe vanden voirs(creven) hove houden vander underster rikelen/
nederw(er)t op zijnen cost en(de) wairt so datmen ald(air) soude doen/
werken aen e(n)nighe huysinghe den voirs(creven) goeden toebehoiren(de) so sall/
de wyn de stoffe diemen dairtoe besighen sall int hoff halen/
ende hij sall den werclieden den montcost gheven ende de vors(creven) jan/
de dachue(re)n It(em) sall de voirs(creven) wyn jairlicx int voirs(creven) hof leve(re)n/
iii[c] walms om op de voirs(creven) huysinghe te verdecken en(de) alsmen/
die verdect sal hij den werclieden den montcost gheven en(de) jan
//
de dachueren It(em) als de voirs(creven) jan int voirs(creven) hoff leeght oft zijn cnapen/
dan sall de wyn den p(er)den den cost gheven uutgenomen have(r) Ende/
de wyn sall janne jairlicx houden twee verckene gelijc den zijnen/
van merte tot lynter kercmisse de welke de voirs(creven) jan copen sall/
It(em) de voirs(creven) jan sall te hemw(er)t hebben de grote came(re) aldair met/
den solde(r) dair boven en(de) met der spinden den groten wairmoes hof/
met den kelde(r) die twee came(re) dair neven den cleynen pertstall/
en(de) tduyfhuys aldair It(em) sall de voirs(creven) wyn de voirs(creven) lande houden/
en(de) besaeyt laten also hij die vynden sal tsijnen ae(n)comen ende alle/
de goede bevreedt laten also hij die vynden sall It(em) sall de vors(creven) wyn/
den voirs(creven) termijn due(re)nde int voirs(creven) hoff houden drie vierdel scape/
ende hij sall janne jairlicx gheven te paeschen een vet lam en(de)/
twee grote platte kaese ende hij sall janne alle tghene dat hij te/
deurne hebben sall te loeven tsijnen huys leve(re)n en(de) jans coren op/
zijnen solde(r) en(de) altijt als een voeder gedersschen ende bereed es/
ter stont te loeven bringhen It(em) sall de voirs(creven) wyn alle des vors(creven)/
jans berringhe die hij int vors(creven) hoff besigen sall int selve hoff/
halen It(em) selen de voirs(creven) jan ende de wyn dooft int voirs(creven) hof/
jairlicx wassende deylen half ende halff ende de wyn saelt ter/
eerden leve(re)n op zijnen cost ende doen lesen alsoe datmen de bome/
niet en bederve It(em) sall de voirs(creven) wyn jairlicx den vors(creven) termijn/
due(re)nde wel ende loflic mergelen twee boender lants dairaf hij/
van elken boende(r) hebben sall een half mudde rogs ende hij sall voer/
elke oude willighe die hij heeft ter stont moeten setten twee/
levende poten en(de) hij sall den loeck truncken als hij oud genoech is/
mede te vermakene en(de) de voirs(creven) jan sall oic staken hebben in zijne(n)/
wijngairt It(em) sall de voirs(creven) wyn den voirs(creven) janne jairlicx doen/
vier corweiden met zijnen waghene ende p(er)den en(de) elke corweide/
van eenen daghe It(em) selen de vors(creven) jan ende de wyn de note ald(air)/
wassende half ende half deylen ende de wyn sal die noten slaen/
sonder den boom te quetsene Ende hij sall janne alle zijn have/
sonder jans cost in vesticheid(en) der vors(creven) pechtinghen in zijn/
hande setten met rechte Ende alle dese vorwerden (et)c(etera) En(de) hier/
voe(r) zijn borghen des vors(creven) wynnen als principail sculde(re)n en(de) elck/
voer all ph(ilip)s ende henrick de mu(n)te(re) geheten de brieve(re) gebrued(ere)n/
woenen(de) beide inde prochie van bierbeke Et p(ri)mus Cor(am) cav(er)son/
tybe februarii v
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator