SAL7769, Act: R°126.1-V°126.1 (293 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°126.1-V°126.1  
Act
Date: 1482-11-26

Transcription

2020-03-08 by Walter Winnelinckx
Allen den ghenen die dese l(ette)ren zullen zien oft ho(r)en lesen ende/
besunder den eerwerdighen wijsen en(de) voirsienigen he(re)n de(n) hee(re)/
de cancell(ie)r en(de) ande(re)n he(re)n vanden edelen raide m(ijns) gened(ichs) he(re)n/
ts(er)toegen van oestrijke van bourg(oig)[ne(n)] en(de) van brabant inden/
selven zijnen lande van brabant geordineert onsen goede(n)/
he(re)n en(de) bezunde(re)n geminden vrienden burgermeeste(re)n scepen(en)/
en(de) raide der stat van loven(e) saluyt en(de) alle vrientscap/
doen cont en(de) te weten(e) dat opden dach datum van desen/
voir ons comen is de eerba(r)e meester peter boote licenciaet/
inden gheesteliken rechte en(de) heeft geconstitueert volcomen/
macht procuracie en(de) auctoriteit ghegheven he(re)n janne/
putmans en(de) hectoren pauwels prieste(re)n lodewijcke gobbelgiers/
wille(m)me van leefdale [en(de)] pete(re)n vanden p(er)licke en(de) elcken van he(n)/
besunder Om alle zijn saken questien en(de) gescillen die hij uutstaen(de)/
heeft [oft namaels uutstaende hebben sal mogen] tegen wat p(er)sonen dat dat zij in aenleggher oft verwerder/
stat zijn chijse renten erfpachten en(de) sculden [te manen en(de) tontfangen] te beleiden te bedinge(n)/
te v(er)volghen te wynnen te v(er)liesen voir alle gerichten gheestelic/
en(de) weerlijc mits foute van betalingen te panden te dagen/
rastementen te doen legghen die met rechte texequeren Te/
replice(re)n te duplice(re)n also wale int principael als int accessoir/
Ghetuygen te leiden d(er) wederp(ar)tien getuygen te sien zweren/
die te batteren also menich werven als des behoeven sal/
den sculders te quite(re)n en(de) volcomen quijtancie te gheve(n)/
En(de) al te doene dat hij selve soude moegen doen telker tijt/
oft hij tegenwordich ware Gheven(de) vort de voirs(creven) meest(er)/
peter boote uut crachte van eender vo(n)nissen en(de) procuracien/
hem gegeven voir notaris en(de) getuygen bij pete(re)n en(de) adriane/
boote gebruede(re)n zijnen natuerliken zonen gelijc dinstrument/
d(air) af zijnde vander daet xiiii[c] lxxviii maii xxiiii d(er) notar(is)/
over was adriaen petri dat innehult te moegen substitue(re)n/
eenen oft meer p(er)sonen den voirs(creven) procur(eur)s en(de) elken van he(n)/
besunder volcomen macht en(de) auctoriteit alle en(de) yegewelke/
saken questien en(de) gescillen die zij uutstaen(de) hebben oft namaels/
hebben zullen moeghen in aenleggers oft v(er)werders stat tegen/
wat p(er)sonen dat dat zij te v(er)volghen te beleiden te bedinghen
//
hue(re) chijse renten erfpachten en(de) sculden te manen teysschen/
opte boren en(de) tontfangen dair voir te panden te daghen/
rastementen te doen leggen en(de) die voir alle gerichten/
te v(er)volghen in alle d(er) manie(re)n als boven quitancie te/
gheven te replice(re)n te duyplise(re)n getuygen te leiden/
en(de) al te doene dat die vors(creven) meester peter selve in/
p(er)sone soude mogen doen Behalven wes deen van/
hen in des vors(creven) is gedaen oft begonnen sal worden/
dat dand(er) van hen sal moghen voleynden Gheloven(de)/
de voirs(creven) h(er) [meest(er)] peter tot desen renu(n)cie(re)nde de vrijdich(eit)/
en(de) pe(n)ni(n)gen vand(er) eerwerdigher universiteit van lov(en)/
goet vast gestentich en(de) van weerden onverbrekelijc te houden/
allet tghene des bijden vors(creven) procur(eur)s en(de) substituyte gedaen/
sal worden in e(n)nigher manie(re)n Behalven dat zij/
gehouden sullen zijn ter manessen des voirs(creven) meest(er)/
peters goede wettighe rekeninghe betalinge (et) reliqua/
te doene des ter kynnessen hebben wij burgermeest(ere)n/
scepen(en) en(de) raide d(er) stat van loven(e) vors(creven) den seghel/
ten saken d(er) selver stat h(ier) aen doen hangen cor(am)/
buetsele lyefkenrode tybe no(vembris) xxvi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator