SAL7769, Act: R°41.2-V°41.1 (85 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°41.2-V°41.1  
Act
Date: 1482-08-09

Transcription

2018-10-03 by Walter Winnelinckx
Vander questien die geweest heeft voe(r) den raide vander/
stad tusschen beatrijse lodewijcx weduwe pet(er)s wilen van/
streke brue t(er) eenre zijden ende jorijse van streke brued(er) des/
voirs(creven) wilen pet(er)s ter ande(re) ald(aer) de voirs(creven) wed(uwe) te kennen/
geven(de) hoe zij uut crachte van zeke(re)n gewijsden vo(n)niss(en) vand(en)/
offi(cier) van luydick daer voe(r) de voirs(creven) pet(er) was geexco(mmun)iceert?/
geagg(ra)veert en(de) reagg(ra)veert en(de) oic uut crachte van zeke(re)n/
open(en) brieve(n) m(ijns) gened(ichs) h(ere)n sh(er)togen van subsidiu(m) jur(is) der/
weerlik(er) hant den voirs(creven) jorijse hadde doen houden en(de) in/
hachten stellen d(aer) hij alreede meer dan vijfthien [dagen] hadde/
geseten versocht en(de) beg(eer)de den voirs(creven) jorijse te hebben(e)/
op eene der stad poirten ten minde(re)n coste tot dat hij/
geimpetreert soude hebben behoirlike absolucie en(de) dat hij/
tvoirs(creven) vo(n)nisse soude hebben voldaen afdoen(de) alsulcken/
ongebruyck als hij huer doet aen de goede(n) inde(n) vo(n)nisse/
begrepen namelijc van eene(n) bog(ar)de daer tegen de/
voirs(creven) jorijs hem v(er)antw(er)den(de) seyde ond(er) den ande(re)n dat/
hij wel soude bewijsen in tijden en(de) wilen dat hij tvoirs(creven)/
vo(n)nisse hadde voldaen dat hij acht(er)volgen(de) en(de) voldoen(de)/
tselve de goede d(aer)inne begrepen hadde geruymt sonder/
haer d(aer)aen e(n)nich ongebruyc te doene ten ande(re)n male/
wae(re)n sij van des(en) saken onlanx te rechte come(n) teghen/
malcande(re)n voer den raide vand(er) stad ald(aer) na allegacie(n)/
van p(ar)tijen de selve p(ar)tijen bij t(er)minacie(n) vander stad/
wae(re)n gestelt van hue(re)n geschillen inde banck voer
//
meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en) navolgen(de) den welcken hij/
jorijs altijt bereet hadde geweest en(de) noch wae(re) teghen hen/
te rechte te comen docht sijnd(er) wed(er)p(ar)tijen oft woude sij/
d(aer) sustine(re)n dat de kennesse daer niet en behoirde hij wae(re)/
te vreden soe waer oft voer wat richte(r) sij sustin(eer)de de/
sake te behoe(re)n teghen huer rechts te plegen om te/
bewijsen de voirs(creven) vo(n)niss(en) voldaen te hebben op welke/
sijn p(rese)ntacie hij beg(eer)de op goede caucie die hij p(rese)nteerde/
van rechts te pleghen ende tgewijsde te voldoene/
te setten vander hachten ontslagen te sijne de voirs(creven)/
wed(er)p(ar)tije sustine(re)nde de contrarie en(de) dat hij mits/
den censue(re)n daer inne [hij] wae(re) in rechte niet/
ontfangbaer en wae(re) m(er) soude gestelt wordden/
tot minde(re)n coste soe voirs(creven) es wert bijden/
raide vander stad notabelijc vergad(er)t uutgesproke(n)/
en(de) den voirs(creven) p(ar)tijen voer recht get(er)mineert als/
vand(en) bog(ar)de dat zij p(ar)tijen acht(er)volghen(de) der/
voir t(er)minacie(n) teghen malcande(re)n te rechte/
comen sullen inde banck voer meye(r) ende/
scepen(en) van loven(en) ende dat de voirs(creven)/
jorijs vander hachten daer hij inne es ontslagen/
sal wordden op goede caucie en(de) de p(rese)ntacien/
bij hem gep(rese)nteert in pleno consilio aug(usti) ix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator