SAL7769, Act: R°61.2 (144 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°61.2  
Act
Date: 1482-09-11

Transcription

2019-06-19 by Walter Winnelinckx
Item vander questien die geweest es voe(r) den raide vander stad tuschen/
henricken van compenrode als vader en(de) momboir van zijnen kynde(re)n/
die hij behouden heeft van margrieten wilen sroevers zijnen yerste(n)/
wive ter eenre en(de) janne en(de) gielijse de roeve(re) zwaghe(re)n des vors(creven)/
henricks ter ande(r) zijden Om tregiment vanden voirs(creven) kynderen/
die de voirs(creven) geswage(re)n meynden te rege(re)n en(de) dat zij die in/
momborien met heuren goeden sculdich waren te hebben en(de) v(er)copen/
mochten alle alsulken vliegen(de) erve alse den voirs(creven) kynd(ere)n v(er)storve(n)/
was vander weduwen gielijs wilen de roeve(re) oudermoeder/
der selver kynde(re) om met dien pe(n)ninghen te copen op de voirs(creven)/
kynde(re) zeke(re) renten gemerct dat de vors(creven) weduwe na der moeder/
doot vanden voirs(creven) kynde(re)n aflivich was worden en(de) dat mids dien/
hen die momborie toebehoirde en(de) den vader niet Dair tegen/
de voirs(creven) henrick de vader hem opponeerde meynende dat hij naird(er)/
waire momboir te wesen ende tregiment van zijnen kynde(re)n/
ende heuren goeden te hebben dan de voirs(creven) zijn zwagers ae(n)gesien/
dat hij dairaff den last hadde en(de) was wel te vreden datmen/
tvoirs(creven) vliegen(de) erve ten hooghsten bringen en(de) v(er)copen soude en(de)/
de pe(n)ninge d(air)af ten meesten p(ro)fijte tott(er) kynde(re)n behoef ae(n)leide/
en(de) datmen d(air)toe nemen woude om die te v(er)copen e(n)nige vanden rade/
Was get(er)mineert datmen de vors(creven) vliegen(de) erve ten bijsijne van/
e(n)nigen vanden raide zond(er) den zwag(er)s hen des tond(er)wynden v(er)cope(n)/
soude en(de) de pe(n)ni(n)ge d(air)af comen(de) aenleggen aen renten ten p(ro)fijte/
vanden vors(creven) kynde(re)n en(de) dat die met den ande(re)n renten d(er) selv(er) kynd(ere)n/
de vors(creven) henr(ic) de vad(er) trecken sall en(de) hen d(air)mede houden also la(n)ge/
als hij den cost en(de) dbesorgh vanden selven hebben sal cor(am) roela(n)ts/
sub(stitu)[to] buetsele burg(imagistris) tybe tants scab(inis) (et) plu(r)ib(us) aliis de (con)si(li)[o] sept(embris) xi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator