SAL7770, Act: R°36.1-V°36.1 (72 of 887)
Search Act
previous | next
Act R°36.1-V°36.1  
Act
Date: 1483-08-09

Transcription

2019-10-13 by Jos Jonckheer
Cont zij allen lieden dat jan oliviers vleeschouwere en(de)/
gertruyt van thienen sijn wijff in p(rese)ncien der scepen(en) van lov(en)/
gestaen hebben huers goedts moets willen voir hue(re)n/
uutersten wille gheordinert de pointe en condicien hier/
na verclart willende en begherende dat dese ordinancie na/
huer(er) beider doot voir eene codicille gehouden wordde van/
huer(er) beider goede [have en(de) erve] wair die en brabant gelegen zijn in/
woenen(de) huysen hoven wynnen(de) lande beempden eeuselen/
chijsen renten erfpachten en(de) lijftochten Ende inden yersten/
hebben zij malcande(re)n geconsentert en gheven met desen/
deen den ande(re)n over alle en yegewelke goede have en(de)/
erve en oic vliegen(de) erve hoe die genoempt mogen wesen/
wair die gelegen zijn om die bij hen en des lanxsten leven(de)/
van hen te besitten te gebruyken te vercopen te verthiere/
en te belasten [en(de)] na hue(re)r gelieften oft des eens van hen na/
des anders doot te dispone(re)n dient hen gelieft inden gevalle/
oft de lanxste leven(de) van hen ongehouwet bleve ende/
anders niet Behoudelic dat voir al na hue(re)r beider/
doot vanden selven goeden betaelt zullen worden alsulken/
hondert ryns guld(en) te lx pl(a)c(ken) tstuc eens den godshuyse/
vanden xi[m] meeghden te loven(e) als zij gelooft hebben/
te gheven na hue(re)r beider doot met katlijnen oliviers/
hue(re)r beider dochter nonne profes inden selven godsh(uyse)/
dair notaris over was gabriel wilen hane(n) Item es/
hue(re)n uutersten wille dat na hue(re)r beider doot ter stont/
betaelt sullen worden twintich r(yns)gul(den) te lx pl(a)c(ken) tstuc ons(er)/
liever vruwen van sinte peters te loven(e) en(de) vijf gelike/
r(yns) guld(en) totter refectien van sinte peters outaer inder/
selver kercken Vort hebben zij geordinert en maken twintich/
stuvers te iii pl(a)c(ken) tstuc der pytancien vanden p(re)dickeren te/
loven(e) erflic te heffen op een huys met zijnd(er) toebehoirte(n)/
der voirs(creven) gehuysche inde penstrate gelegen te distribue(re)n/
opden dach van hue(re)r beider jairgetijde desgelix maken/
zij voir hue(re)r beider jairgetijde dat pytancien vand(en)/
voirs(creven) xi[m] meeghden Item is hue(re)r beider begherte/
dertich stuv(er)s erflic te iii pl(a)c(ken) op alle hue(re) goede Item bege(re)n zij en(de)
//
en(de) maken janne en gertruden wettige kynde(re) wouters ve(re)nbruyne(n)/
die hij heeft van barbelen olijviers sijnen wijve dochter der/
vors(creven) g(er)truden elcken van hen vijf en(de) twintich r(yns) guld(en) eens ind(er)/
werde vors(creven) janne vander rest den jongen [jans sone] die hij heeft van/
lijsbetten oliviers sijnen wijve dochter d(er) voirs gehuyssche/
vijftich ryns guld(en) eens en(de) arnde en(de) marien vander rest/
brueder en(de) suster des voirs(creven) jans des jongen elcken vijf ende/
twintich gelike ryns guld(en) eens die zij willen datmen/
eenen yegeliken vanden legatarise va hue(re)r beyder doot gheve(n)/
sal om elcx deel van dien bekeert te worden ten meesten proffijte/
der voirs(creven) kynde(re)n zond(er) huer ouders vad(er) oft moeder dair/
inne e(n)nich bewint te hebben mits [seke(re)n reden(en) hen hier toe porren(de)] ende wes goede/
boven de makinge voirs(creven) na hue(re)r beider doot bliven/
sullen is hue(r) begherte dat deen helicht van dien volgen/
sal den wettighen kynde(re)n vors(creven) des voirs(creven) wouters en(de) barbelens/
en dande(re)n helicht den wettigen kynde(re)n des voirs(creven) jans/
vand(er) rest en(de) lijsbetten oliviers om die bekeert te worden als/
voirs(creven) is en(de) ..? ter ordinancien vanden executoirs die de/
voirs(creven) gehuyssche d(air) toe ordine(re)n zullen ...? hier inne v(er)sien/
dat de voirs(creven) jan oliviers en(de) zijn wijf desen hue(re)n/
uutersten wille zullen gesamender hant mogen v(er)ande(re)n/
mynde(re)n en(de) meerde(re)n na hue(re)r beider gelieften sonder/
yemants wedersegghen cor(am) opp(endorp) tants augusti ix al wart dat hier/
inne e(n)nige clau/
sulen oft solem/
niteiten van rechte/
die hier toe be/
houden v(er)suempt/
wa(r)en te setten
ContributorsWalter Winnelinckx , Jos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-06-13 by The Administrator