SAL7770, Act: R°86.1 (159 of 897)
Search Act
previous | next
Act R°86.1  
Act
Date: 1483-09-10

Transcription

2021-11-03 by Transkribus Software
Compare(re)nde voir den rade vand(er) stad anthonijs va(n) glymes/
heeft hij te kinnen gegeven hoe al eist soe dat hij voir sijn/
wettich en(de) dueghdelijc gebrec nae der gulden rechte comen/
en(de) geleyt is tot allen den goeden beyde have en(de) erve berthel(meeus)/
clee(re)n en(de) de deken(en) vander gulden vand(en) jae(r) lxxviii april(is)/
xxix Dwelc is dboec lxxvii dat voe(r) de he(re)n meye(r) ende/
scepen(en) van loven(e) alsoe ov(er)bracht hebben en es dat nochta(n)/
alsoe niet geregistreert maer is daer inne wat gedoolt in/
dien dat inden selve(n) beleyde de goede die doen ov(er)gegoet/
werdden sijn gespecificeert dwelc gedragen soude tot sijne(n)/
grooten acht(er)deele en werdde hem d(aer)op niet versien/
bidden(de) mits dien dat tselve beleyt mocht wordden/
gereformeert op dat hij d(aer) mede goeden mochte viere/
rijnssche guld(en) erfelic van sesse rijns guld(en) die berthel(meeus)/
voirs(creven) hadde opde goeden van sijne(n) brued(er) en(de) sust(er) in huer(er)/
deylingen gevallen en(de) daer aen verhalen sijne wettighe/
gebreken hem noch uutstaen(de) alsoe dat bleec bijd(er) verificacie(n)/
staen(de) ond(er) de voirs(creven) guedinge uute(n) beleyde Heeft den/
raidt vand(er) stad na dien tregist(er) vand(er) gulden is/
geweest gevisiteert en(de) de clerc d(aer) op gehoirt ende/
gewegen al des d(aer) toe behoirde te wegen get(er)mineert/
en(de) uutgesproken dat tvoirs(creven) beleyt sal wordde(n) gereformeert/
en(de) gemaect generael tot allen berthel(meeus) goede(n) beruerlic en(de)/
omberuerlic en(de) dat de gespecificeerde goed(en) inde guedi(n)ge/
ald(aer) begrepe(n) sullen wordden gespecificeert en(de) dat hij/
voirts hem metten selve(n) beleyde sal moege(n) behulpen/
aengaen(de) den voirs(creven) iiii r(ijns) g(ulden) en(de) die d(aer) mede/
ov(er)goeden Maer hij en sal gheene voirde(r) guedinge/
noch vestich(eit) d(aer) mede moegen doen sond(er) weten en(de)/
consente vanden rade vand(er) stad ten tijde zijnde in/
pleno (con)silio sept(embris) x
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator