SAL7770, Act: V°119.3 (237 of 897)
Search Act
previous | next
Act V°119.3  
Act
Date: 1483-10-10

Transcription

2021-11-14 by Transkribus Software
It(em) henrick van mertenbeempde woenen(de) te meerhout die hem rechs/
vermete(n) heeft in alle alsulcken goede als gelege(n) zijn te langdorp ende/
dair omtre(n)t die acht(er) bleven zijn nae en(de) vander doot jans wile(n)/
mertenbeempts zijns brueders en(de) dair af hij tege(n) sgodshuys vande(n)/
cruysbruede(re)n te name(n) in rechte gestaen heeft inden hove va(n) luydick/
in p(rese)ntia villici lovanien(sis) astan(tis) r(ati)o(n)e dominii ex p(ar)te d(omi)ni duc(is) braban(tie)/
et scabinoru(m) lovanien(sium) subscriptoru(m) constitutus heeft gekindt ende/
gelijdt dat hij tontrechte en(de) als qualic gefondeert tege(n) tselve godshuys/
in rechte gestaen heeft en(de) dat hij gheen recht inde selve goede(n) meer/
en heeft Scelden(de) dair om quijte tselve sgodshuys va(n) alle(n) de(n) rechte/
dat hij hadde oft ennichsins hebbe(n) mochte in alle de goede voirscr(even) d(air)op/
tot behoef des voirs(creven) godshuys renu(n)cie(re)nde en(de) verthijen(de) En(de) tselve zijn recht/
proprieteyt en(de) actie oft hij ennich d(air) aen hadde goirde vande(n) berghe/
tot behoeff des voirs(creven) godshuys transportende en(de) ov(er)geven(de) Geloven(de)/
tselve godshuys uut saken van dien van nu voirtaen ne(m)mermeer aen te/
spreken te vexe(re)n noch te moyen in ghene(n) rechte gheestelic noch weerlic/
bij hem selven oft [noch bij] nyeman(de) anders mair alle de voirs(creven) goede den voirs(creven)/
godshuyse peysselick ende vredelick te late(n) volge(n) en(de) gebruycken/
P(ro)mitten(s) sat(isfacere) de iure suo prout Cor(am) eisdem
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator