SAL7770, Act: V°211.1-R°212.1 (410 of 887)
Search Act
previous | next
Act V°211.1-R°212.1  
Act
Date: 1483-12-19

Transcription

2020-01-10 by Transkribus Software
Item zijn bleven en(de) gevallen der voirs(creven) jouffr(ouwe) m(ar)grieten va(n) wynghe/
in zijnder [hue(re)r] deylingen de goede chijsen rinten en(de) erfpachten hier nae bescreve(n)/
Ierst vier nobelen erfeliker rinten vallen(de) jairlijx half xiiii daghe/
in april en(de) half xiiii daghe in octobri elcken nobel te vive(n)dertich/
stuv(er)s gerekent v(er)erft staen(de) opde stadt van vilvorden op m(ar)grieten/
van wynghe It(em) twintich scellinge ouder groote(n) tornoisen elcken/
schelling voir eene(n)dertich pl(a)c(ken) gerekent erfeliker rinten vererft/
staen(de) aen de stadt van thienen op ja(n)ne en(de) jouffr(ouwe) yden rogs/
vallen(de) half p(ri)ma januarii en(de) half p(ri)ma julii It(em) seven boender/
twee dachmael en(de) vive(n)veertich roeden lants ouder chijnsgoet/
en(de) eygengoet gelegen bijden goidshuyse vander banck Item twee/
huysen al vast aen een gelegen opden hornick vand(er) mynderbrueder/
straten tusschen de selve strate en(de) den uutghang die tgroot huys/
heeft uutcomen(de) inde ledicheyt strate [oick den voirs(creven) kinde(re)n toebehoeren(de)] d(air)af deen huys in hueri(n)gen/
besidt lodewijc meys plattij(n)make(r) en(de) dande(r) de vrouwe bruyni(n)gs/
Item vijf mudden rogs erfs pachts v(er)pant op seke(re) goede jans maes/
te wynxele en(de) bynnen loeven(e) Item sesse rijders te xxviii stuv(er)s/
tstuck erfliker rinten op een herberghe metten wijngarde en(de)/
allen ande(er)n haren toebehoirten wilen toebehoiren(de) lucas vanden/
dale nu zijne(n) erfgenamen It(em) drie en(de) een halve croone(n) en(de)/
sesse stuv(er)s te xxvii stuv(er)s de croone jairlix s(in)[t] jansmisse te/
betalen(e) op een huys met zijne(n) toebehoirten gelegen opde proef/
strate te loeven(e) toebehoiren(de) coenrarde de witte droechscheerde(r)/
It(em) sesse rinsschegulden(en) te twintich stuv(er)s tstuck erflijck/
vallen(de) jairlijcx den vive(n)twintichsten dach in julio op een/
watermoelen met hue(re)n toebehoirte(n) gelegen te boertmeerbeke/
toebehoiren(de) gielijse van muysen(en) woenen(de) te mechelen It(em) een/
half boender beempts gelegen in loevene(re)nbroeck dwelck nu gort/
busscop in hueri(n)gen houdt Item drie cleyn beempdekens gelegen/
ten huffle ten broecke d(air)af gorijs bollarts de twee in hueri(n)gen/
houdt en(de) jan leeman houdt een cleyn beempdeken dat van gorde/
vrancx verstorven is Item tweelf stuv(er)s erfeliker rinten vallen(de)/
alle ja(r)e viii dage in septembri op onderhalf vierdel wijngarts/
gorijs wante gelegen in buyten der borchporte(n) It(em) een half vierdel/
wijngarts gelegen op scoerberch dwelc gordt rethemans saliger/
gedachten in hueri(n)gen gehouden heeft It(em) elf pont payments/
erfchijns jairlix te kersmisse te betalen(e) op een beckerie toebehoiren(de)
//
berbelen vand(en) hoeve(n) gelegen inde cortstrate Item drie molevate(n)/
rogs erfs pachts d(air)af jan va(n) beert twee molevate en(de) h(er) jan kegel/
een molevat jairlix sculdich zijn va(n) hue(re)n wijngarde gelegen/
opden galgenberch It(em) sessenvijftich scellinge acht pe(n)ni(n)ge payme(n)ts/
erfchijns jairlix te kersmisse te betalen(e) op een huys en(de) hof met/
zijne(n) toebehoirte(n) machiels va(n) bo(m)male bode der stadt va(n) loeven(e) gelegen/
inden holenwech Opt recht en(de) co(m)mer dair voe(r) uutgaen(de) te weten(e)/
ierst aen s(in)[te] pauwels des ierste he(re)mite(n) outaer inde kercke va(n)/
s(in)[te] pet(er)s te loeven(e) vanden twee huysen inde ledicheytstrate gelege(n)/
tweelf pont payments den h(er)toge van brabant vanden bee(m)pdeken(en)/
ten broecke gelegen ten huffle neghen pe(n)ni(n)ge i bone buyten chijns/
der pytancien van vliederbeke vanden halve(n) vierdel wijngarts/
op schoerberch gelegen seven en(de) eene(n) halve(n) pe(n)ni(n)ge bone eene(n)halve(n)/
capuyn een half quart cap(uyn) aen he(r)en mychiele absoloens ridde(r)/
vanden lande ter banck vierthien pe(n)ni(n)ge bone buyten chijns/
aen de jouffr(ouwe) van duffle vand(en) twee dachmael beempts in/
loeven(e) loevene(re)nbroeck twintich scellinge payments al erfchijns/
ten behoirliken en(de) gewoenliken tijden en(de) t(er)mijne te betalen(e) Ende/
voirtaen op sesthien rinsschegulden(en) te twintich stuv(er)s/
tstuck en(de) drie pl(a)c(ken) voir den stuv(er) en(de) derthien gelike stuv(er)s/
een pl(a)c jairliker en(de) erfeliker rinten jairlix den achthie(n)sten/
dach va(n) februario te betalen(e) los en(de) vry van allen beden setti(n)gen/
en(de) lasten die dairop souden moegen comen oft wordden gesedt/
den voirs pete(re)n va(n) steyne(n)moelen en(de) jouffr(ouwe) a(n)nen zijnen/
wive erflijc Met erfvorweerden p(ro)ut h(ab)etur in p(ri)ma p(ar)t(ificatione)/
En(de) dese deylinge aldus geschiet zijnde (et)c(etera) Et sat(isfacere) p(ro)ut cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator