SAL7770, Act: V°450.1-R°451.1 (846 of 887)
Search Act
previous | next
Act V°450.1-R°451.1  
Act

Transcription

2019-11-15 by Transkribus Software
Peter vanden zijpe inden name ende van weghen der infirmarien/
Vanden beghijn hove buten mechelen doet gebieden de goede en(de) tsijs/
hier onder bescreve(n) Inden yersten die dachmael beemds luttel min/
of meer gelege(n) inde prochie van yeteghem inde hamerseelsche beemde/
tusschen den strijtbeemdt van daylaer en(de) de goede henrics vander/
beke v(er)cregen jege(n) h(ere)n rombout wynter p(er)soen van berlaer en(de)/
dair af laureys wilen van turnhout inde(n) name en(de) tot behoef d(er)/
infirmarien vors(creven) goedinghe ontfaen heeft voe(r) hof en(de) he(re) daerme(n) de vors(creven)/
goede af houdende is Ite(m) and(er)half boender bosch gelegen inde prochie van/
sente ons(er) vrouwen wavre inde cluyse tusschen de goede mertens van cou/
denberghe en(de) de goede jans vander hoeven It(em) een half boend(er) beemds ge/
legen aldair metten ene(n) eynde neven tvors(creven) hof bosch tussche(n) de goede des/
vors(creven) jans vanden hoeven en(de) de goede der kijnde(re) vander berct gelijc de/
vors(creven) wilen laureys van turnhout die goede inden name en(de) tot behoef/
der vors(creven) infirmarien vercregen heeft jegen gabriel wilen triapain die/
me(n) hiet inden aer en(de) (christ)offels sinen sone en(de) goedinge d(aer) af van hen ont/
faen voe(r) hof en(de) he(re) daermen de selve goede af houdende es/
Item vijf dachmael beemds gelegen inde prochie van rumpst inden/
wildaert in twee stucke(n) daer af deen stuck is gelegen tussche(n) de/
goede der kijnde(re) jans kymp en(de) de goede henrics vanden spyke(re) en(de)/
dander stuck is gelegen tussche(n) de goede des vors(creven) henrics vande(n) spyke(re) en(de)/
de goede philips vander porten vercregen jegen gielise en(de) henricken/
vand(er) wijct gebruede(re)n en(de) dair aff de vors(creven) peter vander zijpe en(de)/
jan cleyn gemack inden name als voe(r) goedinge ontfaen hebbe(n) voe(r)/
hof en(de) he(re) daermen de vors(creven) goede af houdende es Ite(m) de helecht/
van vi boende(re)n onder lant en(de) eeusel gelegen inde prochie van grym/
b(er)ghen achter lynt tusschen de strate gaende te beydeghem w(er)t in/
deen side en der kisten goet vanden beghijnhove voirs(creven) en(de) gheerts va(n)/
hofstaden en(de) sijnre medeplichters in dande(r) side comende mette(n) eynde/
aende strate gaende te hoenbeke w(er)t Item een boend(er) lants gelege(n)/
neve(n) tgoet staphans vorscr(even) aen die side te lynt w(er)t tusschen de/
goede der kisten en(de) gheerts van hofstaden vors(creven) in deen side en(de)/
de goede henrics vander elst van beeve(re) in dande(r) side Ite(m) de helecht/
van ene(n) block lants gelegen tot oedenbrugghe tusschen de goede/
jans van oedenbrugghen in beyden siden comende metten ene(n) eynde/
/ aen de bruesselsche hoeve ende mette(n) ande(r) eynde aende strate aldaer/
Item een boender lants gelege(n) aldaer tusschen de hoeve van poddegheem/
aen deen side en(de) de goede willems vander loe en(de) boudens van lynt in/
dande(r) v(er)cregen jegen den vors(creven) wille(m)me vander loe en(de) daer af de/
vors(creven) peter inden name als voe(r) goedinge ontfaen heeft voe(r) hof en(de)/
he(re) daermen de vors(creven) goede af houdende is Item vier hollantsche/
gulden erflec tsijs aen en(de) op een dachwant beemds goessen ty(m)mermans/
tusschen arschot en bethekem gelegen inde beemde aldaer tussche(n) de goede/
goerts van berthem en(de) de goede jans boene En(de) aen en(de) op twee hollan(tsche)/
gulden erflic op een huys en(de) hof met sijnre toebehorten gelege(n) tarscot/
opte bonewijc En(de) oec aen en(de) op i rijnssche gulden erflic op een schuer/
daer bi gelege(n) v(er)cregen jegen h(ere)n janne van boesschot prieste(r) en(de)/
jannes sine(n) natuerlike(n) sone en(de) d(aer) af de vors(creven) pet(er) goedinghe ontfaen/
heeft inden name en(de) tot behoef als voe(r) voer hof en(de) he(re) daerme(n)/
de selve goede af houdende is Dits al te dien eynde ut sup(ra)/
hier af sijn de drie gebode gedaen Te wete(n) dyerste gebot d(aer) af/
des sondaeghs xxiiii dage in septembri anno m cccc tricesimo/
p(rese)ntib(us) w(altero) pynnoc iuniore (et) dyonisio boys scabinis lov(aniensibus) Dand(er) gebot/
d(aer) af des sondaeghs ov(er) xiiii nacht d(aer) naist volgende p(rese)ntibus judo/
co absoloens (et) goessuino ouderogge scab(in)is lov(aniensibus) Tderde gebot d(aer)/
af des sondaeghs ov(er) xiiii nacht d(aer) na sond(er) myddel volgende p(rese)ntibus/
judoco absoloens (et) goessuino ouderogghe scabinis lovan(iensibus)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-06-13 by The Administrator