SAL7770, Act: V°95.1 (178 of 897)
Search Act
previous | next
Act V°95.1  
Act
Date: 1483-09-23

Transcription

2021-11-06 by Transkribus Software
Allen den ghenen (et)c(etera) doen cont dat de eerw(er)dighe/
vrouwe vrouwe yde ysaacx nu t(er) tijt pryori(n)ne joffr(ouw)[en]/
machtelt van oppendorp en(de) lijsbeth scosters professen/
en(de) co(n)ventualen des godshuys vander banck bij loven(e)/
inde(n) name desselfs godshuys met consente bijsijne/
wille en(de) ov(er)staen(e) lodewijcx lesens momboirs desselfs/
godshuys vand(er) stad wegen daer toe geordineert En(de)/
hebben geconstitueert jouffr(ouwe) katlijne lobs huer(er) medesust(er)/
oic p(ro)fesse desselfs godshuys om van hue(re)n wegen ende/
inden name des voirs(creven) godshuys alsoe v(er)re dat de(n) selve(n)/
godshuyse aengaet voir wet oft scepen(en) van keerberghe(n)/
daers te doen sal sijn te app(ro)be(re)n te ratifice(re)n te laude(re)n/
en(de) te (con)firme(re)n alsulken deylinge en(de) scheydinge alse/
tusschen de bruede(re)n en(de) suste(re)n der voirs(creven) joffr(ouwe) katline(n)/
lobbe voirmaels met scepen(en) brieve(n) van keerberghen/
geschiet sijn van allen den goeden die den selve(n) hue(re)n/
bruede(re)n en(de) suste(re)n verstorve(n) moegen sijn in wat manie(re)n/
dat sij daer toe ofts noot zij eene(n) vremde(n) momboir te/
nemen(e) om opde goede den selve(n) hue(re)n bruede(re)n ende/
suste(re)n alsoe in deylingen gevalle(n) voir de voirs(creven) wet/
en(de) alo(m)me dair des behoiren en(de) behoeve(n) sal behoirlic/
te worpen(e) en(de) te v(er)thijden(e) d(aer)af genoech te doen(e) en(de)/
de selve deylinge geloven(de) van weerden te houden(e) alsoe/
dat behoren sal en(de) na recht genoech sal moegen/
sijn Ende daer inne en(de) des dien aencleeft g(e)n(er)alic/
en(de) spe(ci)alic te doen en(de) te vorde(re)n allet ghene dat/
de voirs(creven) m(ijn) vrouwe en(de) co(n)ventuale met hue(r) selve/
in p(er)sone souden moegen doen oft sij tallen tijden en(de)/
plaetsen selve tegewoirdich p(rese)nt en(de) voir oegen wa(r)en/
P(ro)mitten(tes) rat(um) cu(m) (con)s(ens)[u] d(i)c(t)i ma(m)burni behalve(n) dat der/
voirs(creven) jouffr(ouwe) katline(n) huer(er) medesust(eren) voir hue(r) tocht en(de)/
den godshuyse erfelic volgen sullen alle alsulke goede/
als der selv(er) jouffr(ouwe) ka(tli)[ne(n)] en(de) godshuyse bewesen ende/
gevallen sijn inde selve deylinghe cor(am) lyefk(enrode) subst(ituto)/
hoeve(n) burg(imagistro) berge naus(nidere) scab(inis) sept(embris) xxiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator