SAL7774, Act: V°102.2-V°103.1 (203 of 1059)
Search Act
previous | next
Act V°102.2-V°103.1  
Act
Date: 1487-09-28

Transcription

2022-11-06 by Magda van Winkel
It(em) brued(ere)n wout(er) van eertrijcke hoofmeest(er) en(de) jan/
vanden borne wijnman inden godshuyse van/
meechdendale bij oplynthe(r) inden name en(de) van/
wegen desselfs godsh(uys) ter eend(er) zijde(n) wille(m)/
breems gielijs van woutswinckel gord bellema(n)s/
pet(er) vander hellen over dwat(er) peter luyte(n) peter/
peerma(n)s henrick vand(en) broeke reyne(r) ymbrechts/
voir hen en(de) inden name en(de) van wegen arnts/
verdonct die alle zijn pachte(re)n en(de) thiendene(re)n/
des voirs(creven) goidshuys te meerhout en(de) d(aer) omtri(n)t/
ter ande(re) in p(rese)ncia hebbe(n) gekint en(de) gelijdt dat/
zij bij tusschen spreken ende onderwijse van hue(re)n/
vrienden met malcande(re)n zijn v(er)accordeert/
en(de) ov(er)comen als van lxxvi rinschguld(en) en(de) xvi st(uvers)/
tsjaers soe erflic soe lijftochte(n) ter quitinge(n) den/
pe(n)ni(n)c xviii en(de) x gefineert en(de) verborcht/
voir scepen(en) van loven(e) opden xxvii[te(n)] dach van/
septe(m)ber int jair xiiii[c] lxxxiiii bij reyne(re)n/
ymbrechts gorde bellema(n)s willem(me) breems pete(re)n/
peerma(n)s pete(re)n luyte(n) claese inde haghe ja(n)ne de/
sprect gielijse de woutswinckele pete(re)n vand(er)/
hellen alle van meerhout mathijse vanden/
berghe en(de) pete(re)n beyart aen div(er)se p(er)sone(n) en(de)/
creditue(re)n ter beg(eer)ten en(de) orbore(n) des voirs(creven) goidsh(uys)/
en(de) d(aer)af tselve goidshuys ter o(n)tlastinge(n) der voirs(creven)/
p(er)sonen gegeve(n) heeft hue(re) brieve(n) van o(n)theffen(e) in/
behoirliker forme(n) inder vuege(n) forme(n) en(de) op de/
cond(ici)[en] nae bescreve(n) Te weten(e) inden yerste(n)
//
dat de voirs(creven) twee bruede(re)n inden name des voirs(creven)/
goidshuys dragen sullen en(de) betale(n) sond(er) cost oft last/
der v(er)obligeerd(er) ende der voirs(creven) p(er)sone(n) den pacht/
en(de) rinte der voirs(creven) finan(cien) op heden v(er)schijnen(de)/
It(em) dat de voirs(creven) thiendeners ende pechteners/
tot hue(re)n laste van nu vortaen(e) sulle(n) behoude(n)/
dragen en(de) mette(n) pachte d(aer)af verschijnen(de) de/
voirs(creven) rinte(n) lossen en(de) afleggen tusschen dit en(de)/
den yerste(n) toecomen(de) valdach en(de) soe vele te doen(e)/
dat den voirs(creven) goidsh(uyse) de voirs(creven) brieve(n) van o(n)theffen(e)/
den selve(n) sullen wordde(n) gegeve(n) alsoe dat tvoirs(creven)/
goidsh(uys) en(de) de v(er)obligeerde p(er)sone(n) voirs(creven) vand(en) voirs(creven)/
finan(cien) ende gelufte(n) sullen zijn en(de) blive(n) costeloes/
en(de) scadeloes gehoude(n) Des sulle(n) de voirs(creven) bruede(re)n/
inden name als voi(r)e den voirs(creven) p(er)sone(n) aen tghene/
des zij den voirs(creven) godshuyse nu sculdich sijn ende/
te kersmisse sculdich sullen wordde(n) cortten ende/
afslaen alsoe vele als de hootpe(n)ni(n)gen vande(n) voirs(creven)/
gefineerde(n) rinte(n) gedragen met oic den vie(re)ndeele/
van eend(er) jairrinte(n) van des alsnu niet afgeleet/
en wordt It(em) dat de voirs(creven) bruede(re)n inne staen/
sulle(n) den voirs(creven) p(er)sone(n) dat peter peerma(n)s voirs(creven)/
in desen ten voirs(creven) afleggen(e) inne bringe(n) sal van/
des hij sculdich sal moege(n) sijn drie hondert vijftich/
rinschguld(en) te lx pl(a)c(ken) tstuc oft dat de selve bruede(re)n/
den ande(re)n p(er)sone(n) alsdan van dier so(m)men sullen/
inne staen ende d(aer)af heeft de voirs(creven) peter peerma(n)s/
geloeft de voirs(creven) gebruede(re)n goede borge(n) te sette(n)/
tot meerhout scadeloes to(n)theffen(e) ende oft de/
scult der voirs(creven) p(er)sone(n) mette(n) ghene(n) des peter/
peerma(n)s inne bringe(n) sal soe hooghe niet en/
gedroege als tvie(re)ndeel vand(er) jairrinte(n) mette(n)/
pri(n)cipale(n) hootpe(n)ni(n)gen dat de voirs(creven) brued(er)s d(aer)af/
insgelijcx inne staen sullen It(em) es voirt voirw(eer)de
//
dat de voirs(creven) meest(er)s de brieve die zij hebbe(n) vand(en)/
thienden selen late(n) in hande(n) wille(m)s breems tott(er)/
tijt toe dat de voirs(creven) meest(er) de voirs(creven) pe(n)ni(n)ge gelijc/
voi(r)e gecort en(de) bewesen sal hebbe(n) Met (con)d(ici)[en] dat/
een yegelijck d(er) voirs(creven) p(er)sone(n) inde voirs(creven) betali(n)ge/
gestaen sal en(de) d(aer)inne dragen nae advena(n)t van/
tghene des hij sculdich es behalve(n) soe verre/
de voirs(creven) brued(er) wout(er) den voirs(creven) p(er)sone(n) de voirs(creven)/
gelufte(n) bij hem gedae(n) niet en voldade dat dan/
de gelufte(n) voi(r)e gedaen en(de) de brieve(n) oft reg(ist)ren/
d(aer)af zijnde sullen sijn en(de) blive(n) in huer(er) volder/
machte cor(am) g(odefrido) berghe vynck septe(m)br(is) xxviii
ContributorsJef Willemsens
Moderated byJef Willemsens
Last update: 2018-07-16 by The Administrator