SAL7775, Act: R°216.3-R°218.1 (339 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°216.3-R°218.1  
Act
Date: 1490-01-08

Transcription

2021-01-01 by Karel Embrechts
Vanden gedinge dat geweest is inde banck/
voir meye(r) ende scepen(en) van loven(e) tusschen/
janne van udekem den ouden als p(ro)cur(eur) jouffr(ouwe)/
katline(n) pynnock wed(uw)[e] jonch(e)r lyebrechts/
wilen van meldert als geleydt nae/
des(er) stadt recht voir tvoldoen vand(er)/
pechtingen vand(en) hove te meld(er)t tot alle/
den goeden beide have en(de) erve willems wile(n)/
vand(er) spect en(de) zijnd(er) borgen als aenlegge(r)/
ter eenre zijden [vacat] en(de) lyebrechte/
vand(er) spect gebruede(re)n sonen des voirs(creven) wilen/
/ willems voir hen en(de) hue(re)n medeplege(re)n ter/
ande(r) zijden Ald(aer) de p(ro)cur(eur) yerst dede lesen/
de pechtinge vanden hove van meldert/
ge(re)gistreert staende in dyerste came(r) d(aer)mede/
de voirs(creven) wilen willem tegen den voirs(creven) wile(n)/
joncke(re)n lyebrechts oft zijne(n) p(ro)cur(eur) genome(n) heeft/
thoff geheeten thoff van meld(er)t mette(n) toe/
behoirten elcx jairs om en(de) voir xcvi sacke(n)/
corens der maten van thienen ende pacht van/
meld(er)t d(aer)af de sesse sacken souden t(ar)we zijn/
ende vorts hoe de voirs(creven) wynne de goede/
sculdich soude zijn te laten(e) tzijne(n) afscheiden(en)/
met meer ande(r) voirw(er)den ind(er) selv(er) pechtinge(n)/
begrepen Ende dae(re)ntynden dede de selve/
p(ro)cur(eur) seggen dat de voirs(creven) wynne(n) d(er) voirs(creven)/
wynnen tachter en(de) in gebreke wae(re)n van/
eenen geheelen pachte nae inhoudt der/
pechtinge(n) die viele en(de) v(er)schene a(nn)o lxxxviii/
lestleden en(de) dat de voirs(creven) pechtinge oic ex/
pire(re)n soude te half m(er)te naistcomen(de) en(de) alsda(n)/
soude hij die goede sculdich zijn te laten(e) soe/
hij die aenveerde en(de) nae uutwijsen der/
voirs(creven) pechtinge(n) behoirde d(aer)inne de selve jouffr(ouwe)/
oic groot gebreck hadde wa(n)t de selve wynne/
de voirs(creven) lande in verre nae niet en hadde/
gewonne(n) en(de) geworve(n) soe dat behoirde Nochta(n)/
dat hij gheene schade en hadde gehacht/
gelijc ande(r) want thuys en(de) de goede van/
meld(er)t hadden bescudt geweest bijde ghene/
die opt huys van meld(er)t gelegen hadden/
alsoe dat den wynne tcoren dat inde schue(r)/
van voi(r)e gedaen was hem van gheene(n)/
volke van wapen(en) afgenome(n) en was Oic en was he(m)/
hem gheen belet gedaen aen de lande/
/ te wynne(n) wa(n)t de ruyt(er)s van orloge(n) om/
der gheend(er) wille die opt huys gelege(n) hadde(n)/
dair bij niet en quame(n) sustine(re)nde d(aer)om voir/
zijne conclusie dat de voirs(creven) wynne sculdich/
soude zijn opte leggen(e) hue(re)n pacht en(de) de/
lande en(de) beemde te laten(e) soe dat naevolgen(de)/
der voirs(creven) pechtinge(n) behoirde D(aer)tege(n) de voirs(creven)/
wynne(n) deden segge(n) hoe wel hij lutte luttel/
schaden gehadt mocht hebben vand(en) ruyt(er)s/
van orlogen soe hadde hij nochtan groote schade/
gehadt vand(en) ghene(n) die opt thuys te meld(er)t/
gelege(n) hadden wa(n)t soe vollick alst orloge/
opstont qua(m) anthonijs van renes die erfge/
name es op thuys van meld(er)t met vele/
geselle(n) en(de) haelde t(er)stont tselve coren dwelc/
hij besichde bynne(n) den huyse aen den wynne/
op eenen kerf dwelc wel gedroech inden/
cant van lxxi oft lxxii sacken corens oft/
d(aer)omtri(n)t des zij hen gedroege(n) totte(n) kerve/
sustine(re)nde dat hem dat afslach doen soude/
en(de) tsurplus p(rese)nteerde(n) zij te betalen(e) Ende/
aengaen(de) den meswynne(n) en hadden zij dat/
alsoe zij seyd(en) mits den orloge niet conne(n)/
gedoen mair hadden gedaen al dat zij hadde(n)/
connen doen sustine(re)nde oic d(aer)mede nae gele/
gentheit vand(en) tijde te gestaen(e) D(aer)tegen de/
p(ro)cur(eur) der voirs(creven) jouffr(ouwe) replice(re)nde dede segge(n)/
dat zij aengaen(de) den corne anthonijse gelev(er)t/
niet en sciet hadde de voirs(creven) wynne yet/
gelev(er)t dat mocht hij sueken aen den voirs(creven)/
anth(onijse) die d(aer)af kerve hadde gemaict wa(n)t/
de voirs(creven) anthonijs tande(re)n tijden d(aer)om bijde(n)/
/ raide vand(er) stadt ontboden hadde geweest en(de)/
ald(aer) geseet dat tghene des hij vanden/
wynne haelde altijt nam op eene(n) kerf en(de)/
des wae(re)n hij en(de) de wynne wel eens en(de) hij/
en beg(er)de m(ijn) jouffr(ouwe) gheene schade aen hue(r)/
goede te doen(e) alsoe hij dat oic ter p(rese)ncien/
hee(re)n ph(ilip)s van cleves toegeseet hadde en(de)/
al mocht de voirs(creven) jouffr(ouwe) den voirs(creven) wynne/
d(aer)af e(n)nige(n) afslach sculdich zijn te doen(e) en/
soude bellicx dat geheel thue(re)n laste niet/
sculdich zijn te comen(e) Oic hadde [de] voirs(creven) wynne/
der voirs(creven) jouffr(ouwe) betaelt vand(en) greyne van/
dien jai(r)e xvi sacken corens die hij haer vand(en)/
jai(r)e lxxxvii sculdich bleven was bliven(de) mits/
des(er) en(de) ande(r) reden(en) bijd(en) selve(n) pr(ro)cur(eur) gealleg(er)t/
bijder voirs(creven) zijnd(er) conclusien D(aer)op de scepen(en) gemae(n)t/
beg(er)t hebben dat de voirs(crevn) p(ar)tien bijeen gaen/
soude(n) en(de) ov(er)come(n) op dat zij consten ende/
nae dien zij bij een geweest hadde(n) en(de) des/
niet ov(er)comen en conste(n) compareerde(n) de selve/
p(ar)tien wed(er)om inde banck ald(aer) de voirs(creven) p(ro)cur(eur) dede/
segge(n) dat zij bij een geweest hadde(n) en(de)/
dat m(ijn) jouffr(ouwe) hue(re)n wynne(n) gep(rese)nteert hadde/
half te cortten(e) tghene des de voirs(creven) anth(onijs) op/
kerve van hem gehadt hadde behalve(n) dat hij/
huer t(er)hant stonde dat opden voirs(creven) anth(onijse)/
en(de) zijn goede te volgen om ten uut(er)ste(n)/
voe(r) hue(r) schade afslach te doen(e) vand(en) halve(n)/
geheelen pachte dwelc de voirs(creven) wynne(n)/
gheenssins aenveerde(n) en woude(n) dwelc/
de p(ro)cur(eur) der voirs(creven) jouffr(ouwe) alnoch p(rese)nteerde/
in alsoe v(er)re de wed(er)p(ar)tie dat ae(n)neme(n)/
woude v(er)sueken(de) d(aer)op tvo(n)nisse D(aer)tege(n) de/
wynne dede segge(n) dat hij niet alleen(e)/
/ schade gehadt en hadde vand(en) voirs(creven) coren(en) anth(onijse)/
gelev(er)t mair wae(re)n hem nae der hant dat/
anth(onijs) vand(en) huyse was getogen twee p(er)de/
afgenome(n) p(er)siste(re)nde altijt dat he(m) de voirs(creven)/
jouffr(ouwe) sculdich soude zijn geheel af te/
slaen(e) tghene des hij anth(onijse) hadde gelev(er)t Es/
nae dien de voirs(creven) bij vo(n)nisse d(er) scepen(en) ter/
manissen smeyers gestelt was ind(er) stadt hande(n)/
en(de) tott(er) stadt termi(n)acien en(de) trapport d(aer)af/
der stadt gedaen es geweest get(er)mineert en(de)/
uutgesproken voir recht dat de pechteners/
sculdich sullen sijn acht(er)volgen(de) der p(rese)ntacien/
bij van m(ijn) jouffr(ouwe) te betalen(e) den halve(n) pacht/
behalve(n) dat zij d(aer)af nu gereet sulle(n) gheve(n)/
thien sacken corens en(de) alsoe vort van jai(r)e te/
jai(r)e x sacken corens tsjaers tot dat al betailt/
sal zijn d(aer)af zij t(er) stont m(ijn) jouffr(ouwe) vestich(eit)/
sulle(n) moete(n) doen eer hue(r) goede mette(n) beleide/
o(n)tslagen sullen zijn Behalve(n) oic dat de voirs(creven)/
jouffr(ouwe) en(de) wynne(n) gesamend(er) hant en(de) te geliken/
coste op dat hen belieft sullen moegen volge(n)/
op derfgenamen van anth(onijse) de lxxii sacken/
corens die de wynne(n) segge(n) anth(onijse) betaelt/
te hebbe(n) ende als vand(en) meswynne(n) sullen/
zij sculdich zijn op en(de) af te gaen(e) met/
eerdwynne(n) hen des v(er)staen(de) Act(um) in (con)s(ili)[o]/
opidi januarii viii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator