SAL7775, Act: R°284.2-V°284.1 (460 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°284.2-V°284.1  
Act
Date: 1490-02-19

Transcription

2021-01-27 by Karel Embrechts
Wij nausnijde(re) donck doen cond dat op heden voir ons/
geco(m)pareert sijn everart van wynghe voirs(creven) ter eenre de/
voirs(creven) zijne suste(re)n met hue(re)n ma(n)nen en(de) mo(m)boire(n) ter ande(r) zijden/
ende hebben gekint ende gelijdt dat sij aengaen(de) den leengoed(en)/
gebleve(n) nae de doot ende aflivich(eit) jans en(de) meest(er) adams/
wijle(n) van wynghe hue(re)n bruede(re)n die de voirs(creven) everart/
alleene meynde te behouden(e) en(de) de voirs(creven) sijn susters/
meynden dair inne gericht te zijne en(de) behoirden gelijck/
teg(en) hem te deylen(e) mits dat die opde voirs(creven) hue(r) bruede(re)n/
gerust hadden en(de) alsoe van besijden gecome(n) wae(re)n om te/
scouwen(e) alle questien ende geding(en) die dair uut soude(n)/
moeg(en) come(n) oft spruyten met malcande(re)n mynlijck eenswordde(n)/
en(de) veraccordeert sijn der pointe(n) condicie(n) en(de) vorweerde(n) h(ier)nae/
verclairt die sij malcande(re)n geloeft hebben teeuwig(en) dag(en)/
tonderhouden(e) en(de) malcande(re)n vande(n) inhouden(en) van des(er) behoirlijke/
vestich(eit) te doene ten coste sgheens die die beghe(re)n en(de) v(er)sueke(n)/
sal Ende yerst dat den voirs(creven) everarde ombeledt vande(n)/
voirs(creven) zijne(n) suste(re)n volg(en) sulle(n) alle deselve leengoede/
hoedanich die sijn wair die beleg(en) sijn oft bevonde(n) moeg(en)/
wordden oft van wat hee(re)n men die te leene houden(de) es Des/
sal deselve everart elken van sijne(n) suste(re)n voirs(creven) [gheve(n)] in r(ecom)pense/
/ van hue(re)n rechte bew dat sij oft e(n)nich van hen souden moeg(en)/
hebben inde selve leengoede vijf mudd(en) rocx pag(abilis) cu(m) va(nn)[o]/
mens(ur)[e] lovan(iensis) ende iii r(ins) g(ulden) te xx st(uvers) nove monete/
beyde erfpachts ende rinte alle jae(re) tvoirs(creven) greyn s(in)t andr(iesmiss)[e]/
en(de) tghelt te kers(mis)s[e] te betalen(e) erflijck Behalve(n) dat hij elcx/
gedeelte sal moeg(en) lossen en(de) afquijte(n) te ii malen te weten(e)/
tgreyn teene(n) male en(de) de rinte teene(n) male en(de) elc mudde/
rocx met xxiiii croon(en) te xxiiii st(uvers) nove monete en(de) elk(er)/
rins g(ulden) met xviii gelijk(er) r(ins) g(ulden) en(de) altijt met volle(n) pachte/
nae avena(n)t der quiti(n)g(en) Ende hier mede sulle(n) de voirs(creven)/
brued(er) en(de) zuste(re)n met malcande(re)n aengaen(de) des voirs(creven) es/
beslicht v(er)eenicht ende te vreden sijn en(de) blive(n) promitt(entes)/
alt(er) alt(er)i nullaten(us) alloq(ui) sed war(ans) p(ro)ut eisdem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator