SAL7775, Act: R°341.1-V°342.1 (574 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°341.1-V°342.1  
Act
Date: 1490-04-19

Transcription

2021-02-11 by Karel Embrechts
Item goirt vanden berghe in p(rese)ntia heeft uutgegeve(n) peete(re)n/
van willebringen sone henr(ix) ende marien andries sijnder/
huysvrouwen een hoff metten wynnen(de) landen bogarden/
ende ande(re)n toebehoirten geleg(en) te wervelt inde prochie/
van libbeke Te houden te hebben ende te wynnen van/
halff merte lestleden eenen termijn van vie(r) jae(re)n lanck deen/
nae dander sonder middel vervolgen(de) elcx jairs d(aer)enbynne(n)/
om ende voe(r) te weten(e) de wynnen(de) landen om half de/
vruchten dair op wassende ende die opt velt jairlijcx/
te deylen(e) Item de voirs(creven) wyn sal gehouden sijn des/
voirs(creven) goirts deel yerst inder schue(re)n te vue(re)n It(em) de/
voirs(creven) wyn sal jairlijcx sijne(n) termijn due(re)nde voe(r)uuyt/
hebben inde stortte een half boender en(de) inde ii leste jae(re)n/
drie dach(mael) lants niet vanden erchsten noch vanden besten/
om dair op te saeyen(e) crucken oft pastue(re) ende eest dat/
hijs meer saeyt dair voe(r) sal de voirs(creven) goirt alsoe/
vele somercorens hebben van gelijker plaets(en) Item de voirs(creven)/
wyn sal zijne(n) termijn due(re)nde alle de voirs(creven) landen/
wynnen werve(n) ende mesten wel ende loflijck op sijn/
vie(r) getidige voren gelijck regenoten Item soe wa(n)neer/
men dair picken oft mayen sal soe sal de voirs(creven)/
goirt gehouden sijn int voirs(creven) hoff te synden(e) eene(n) p(er)soen/
om die banden te slane ende dair bij blive(n) alsmen/
tcoren inne doen sal Item de voirs(creven) goirt ende de/
wyn sulle(n) jairlijcx moete(n) coopen dertich mandele(n) stroots/
dair aff de voirs(creven) goirt de twee deelen betalen sal en(de)/
de voirs(creven) wyn tderdendeel ende de wyn sal gehouden/
sijn dat te halen(e) dairme(n) dat coopen sal en(de) leve(re)n int/
voirs(creven) hoff sonder cost oft last des voirs(creven) goirts Item/
desgelijcx salmen jairlijcx coopen totten voirs(creven) hove/
xii oft xv voede(re)n mest op dats behoeft ende d(aer)aff/
soe sal de voirs(creven) wyn tderdel betalen en(de) de voirs(creven)/
/ goirdt de twee deelen Item sal de voirs(creven) wyn bynne(n)/
den voirs(creven) t(er)mijne moeten halen drie cuyten mergels ende/
de landen dair mede mergelen ende dien mergel/
sal goirt opde cuyte betalen ende de wyn dien moeten/
halen ende opt dlant vue(re)n mair de wyn sal hebben/
eene(n) sack have(re)n voir sijn perde va(n) elk(en) boender Item/
de wyn sal gehouden sijn jairlijcx te houden(e) een hondert/
scapen ende hij en sal die niet moegen uutleggen Item/
sal de wyn jairlijcx moeten leve(re)n op sijne(n) cost int/
voirs(creven) hoff ii[c] walmen om aldair int hoff te verdecken(e)/
ende alsmen datr verdect oft oick e(n)nich out werck int/
voirs(creven) hoff maict soe sal de voirs(creven) wyn dien wercluden/
den montcost geven ende de voirs(creven) dachue(re)n goirt/
de dachue(re)n betalen Item oft de voirs(creven) goirt e(n)nigen/
walm cochte om int voirs(creven) hoff te verdecken(e) dien sal de/
voirs(creven) wyn moeten leve(re)n int hoff desgelijcx allen den/
leem totten ouden wercke Item oftmen e(n)nige erweten/
sayde soe sal goirt de helicht vanden saeye leve(re)n Item/
sal de voirs(creven) wyn zijne(n) termijn due(re)nde hebben de weye/
inden bruel tgroot eussel achter thoff metten bog(ar)de dair/
aen gelegen thooge eeussel inde dyept ende den bosch/
geleg(en) inde diept elcx jairs om ende voe(r) xix/
hollan(sche) guld(en) te xvi stuvers tstuck ende iii(½) pl(a)c(ken) den stuver/
s(in)te m(er)tensmisse vallen(de) ende ombegrepe(n) bynne(n) meye/
volbetaelt te zijne dair aff hij voir den yerste(n) termijn/
gestaen sal met halve(n) weyghelde ende vande(n) ande(re)n/
eene(n) naistvolgen(de) jai(r)e sal de wynne dair aff gestaen/
met xii oft xiiii hollan(sche) guld(en) ten seggen(e) joes nijs en(de)/
arnts de smet henr(ix) sone Item es vorweerde dat de wyn/
voirs(creven) gheen ande(r) beesten opden bosch inde diept en sal/
laten gaen dan alleene p(er)den It(em) sal de voirs(creven) wyn jarlijcx/
sijn berringe hebben aen tvoirs(creven) goet te weten(e) aen/
stru(n)ceycken ende vorrelen mair hij en saelt niet hebben/
/ aen tscaerhout opgaende hout ende aenden beempt geheete(n)/
den bruelbeempt anders dan sijn vermaken Item de/
voirs(creven) wyn sal gehouden sijn sijn huysing(en) dair hij inne/
woent zijne(n) termijn due(re)nde wel ende loflijck te houden/
gelijck hij die aenveerden sal vander onderster rijkelen/
nederweert ende alsoe die te laten(e) tot sijnen afscheyden(en)/
Item de voirs(creven) goirt ende de wyn sullen alle doeft/
opt tvoirs(creven) goet wassen(de) te gelijke deylen en(de) gelijck/
doen lesen sond(er) int hoefken acht(er) gorts huys aen/
dwat(er)ken ende den cleynen boegart d(aer)aen liggen(de)/
dwelc gordt alleen(e) hebben sal Item de voirs(creven)/
wyn sal gehouden zijn alle gorts greyn ende/
fruyt te loven te leve(re)n uuytgesceiden eist dat/
gorts deel vanden fruyte opde stat v(er)cocht wordt/
soe sal hij der leveringe(n) ongehouden zijn It(em) eist/
dat enigen wintslach quame soe sal de wyn/
tfruyt doen rapen en(de) dat sullen zij gelijck/
deylen It(em) sal de voirs(creven) wynne alle de lande ten/
lesten jai(r)e wel gewonne(n) en(de) besaeyt laten alsoe/
hij die aenverden sal It(em) de voirs(creven) gordt en sal/
niet moegen doen dersschen uut zijnd(er) schue(re)n/
voir s(in)[t] andriesmisse dan van elken greyne een/
mudde It(em) sal de voirs(creven) wynne gehouden zijn/
zijne(n) t(er)mijn due(re)nde alle de wat(er)loepen ende/
wegen omtri(n)t den landen en(de) beemde(n) die hij/
in pechtinge(n) heeft ruymen en(de) vvagen o(m)tri(n)t/
den landen en(de) beemde(n)
op zijne(n) cost soe in/
tijts dat daer gheene schade af en come en(de)/
oft daer enige schade af quame die sal hij/
gehouden zijn te betalen It(em) de wyn sal ge/
houden zijn zijne(n) meest(er) jairlijcx te doen(e) drie/
corweyden te loven(e) en(de) soe wa(n)neer hij die/
doet selen hij en(de) de p(er)den den cost hebben It(em)/
/ desgelijcx alle paesschen twee platte kesen en(de) een/
hondert eyeren It(em) sal de wynne hebben ten/
naisten oighste alle dwint(er)coren op de voirs(creven)/
goede wassen(de) It(em) sal gordt zijne(n) wynne leve(re)n/
alle tsomer saeytcoren van des(en) en(de) den naisten ande(re)n/
eeve(n) jai(r)en Ende alle dese voirw(er)den (et)c(etera) cor(am)/
hermeys donck ap(ri)lis xix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator