SAL7775, Act: R°352.1-V°352.1 (601 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°352.1-V°352.1  
Act
Date: 1490-04-27

Transcription

2021-02-14 by Karel Embrechts
Item ernoul damidde al(ia)s ydoule wy(n)ne henricx vande(n) berghe/
in zijnen hove geheete(n) van weys geleg(en) inde prochie van/
opp(re)baix ende dair omtr(int) ende gregoire sijn zone ter eenre/
ende de voirs(creven) henr(ic) vanden berghe [vacat]/
in p(rese)ntia hebben gekint ende gelijdt dat sij aengaen(de) der pechti(n)g(en)/
vanden voirs(creven) hove die de voirs(creven) ernoul eene(n) seke(re)n termijn/
van jae(re)n gehouden heeft ende dair aff zijne(n) termijn noch duert/
naevolgen(de) der pechting(en) dair aff geregistreert staen(de) maii x/
libro eene(n)tachte(n)tich in p(ri)ma came(r)a ende der schaden die de voirs(creven) ernoul/
mits der orlogen ende anders gehadt heeft ende anders des/
dien aencleeft met malcande(re)n mynlijck eenswordden ende/
veraccordeert sijn inder manie(re)n hier nae volgen(de) Ende yerst/
sal de voirs(creven) wynne sculdich sijn de voirs(creven) goede blive(n) houden(de)/
den termijn uut dat de voirs(creven) pechtinge noch duert ende/
d(aer)entynden dat die expire(re)n sal noch eene(n) t(er)mijn van xii/
jae(re)n lang deen nae dander vervolgen(de) om ende voe(r) den/
prijs ende opt voldoen van alle condicien ende vorweerden/
inder selver pechting(en) begrepen soe verre die bij des naebescr(even)/
es niet en wordt verandert Des sullen de voirs(creven) henr(ic)/
ende sijn medeplege(re)n den voirs(creven) wynne in recompense/
vanden schaden die hij gehadt heeft en(de) noch voir de toecomen(de)/
jae(re)n hebben sal quijtschelden ende verdragen van drie geheele/
jai(r)en e(n)nigen pacht hen aencleven(de) teysschen(e) dair aff de twee/
jae(re)n alreede overleden sijn ende sal de voirs(creven) wynne/
dairenbove(n) noch trecken van nu voirtaen(e) de proffijte(n) van/
allen den bosschen totten hove behoiren(de) ende die de voirs(creven)/
p(er)soenen aldair hebben den voirs(creven) termijn uut dat de/
voirs(creven) pechtinge noch duert ende de xii jae(re)n dair nae/
gelijc voirs(creven) es vervolgen(de) sonder yet dair aff te geve(n) Des/
sal de voirs(creven) wynne de huysing(en) totten voirs(creven) hove behoiren(de)/
die zee(r) vervalle(n) sijn sculdich sijn te r(e)pare(re)n tsijne(n) coste/
ende die te houden(e) in sulken state dat de wynne/
/ die in toecomen(de) tijden dair op come(n) mochte dair inne soude/
moegen woene(n) ende schuylen ter redelijcker wijs ende ten/
prijse van goeden ma(n)nen hen des verstaen(de) Behalve(n) dat/
zij gheen opgaen(de) eycken oft d(er)re gelijke opgaende hout/
anders dan schaerhout en sulle(n) moegen afhouwen het en wae(re)/
datme(n) e(n)nich sulkx hout behoefde totter r(e)p(ar)acie(n) dat zij dat/
eer hijt sal moeg(en) afhouwen yerst sal sculdich sijn te cundig(en)/
den voirs(creven) henr(icke) oft e(n)nig(en) van sijne(n) medeerfg(enamen) om tselve/
hout bij hen gevisiteert te wordden(e) ende geteekent eermen/
alsulkx hout sal moeg(en) afhouwen Item en sal de voirs(creven)/
wynne niet moeg(en) houwen dan alst gewoenlijck es It(em)/
sal de voirs(creven) wynne ongehouden sijn van e(n)nig(en) hore(n)vee/
oft capuyne(n) te moete(n) houden It(em) sal de voirs(creven) wynne/
tcore(n) geheel tsijne(n) coste van wagen(en) p(er)den ende mo(n)tcost(en)/
moete(n) te loeve(n) leve(re)n sonder henr(ic) oft den zijne(n) yet dair/
voe(r) teysschen(e) oft afteslane It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne oic/
ongehouden sijn vanden la(m)me te moete(n) leve(re)n vanden drie/
jae(re)n gelijc vande(n) voirs(creven) pachte Bliven(de) anderssins alle/
condicien inder voirs(creven) pechting(en) begrepe(n) in hue(re)r macht/
de voirs(creven) xii jae(re)n lanck nae der voirs(creven) pechting(en) cor(am)/
hove donct ap(ri)lis xxvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator