SAL7775, Act: V°174.2-R°176.1 (272 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°174.2-R°176.1  
Act
Date: 1489-12-07

Transcription

2020-12-26 by Karel Embrechts
Condt zij allen lieden dat willem coels in p(rese)ncia/
heeft genome(n) en(de) bekint genome(n) te hebben(e)/
tegen willem(me) van bierbeke geheeten van wilre/
thof desselfs willems geheeten thof te wilre/
te mille gelegen metten huysen hoven wynnen(de)/
landen d(aer)toe behoiren(de) Te houden te hebben/
en(de) te wynnen van half m(er)te naistcomen(de) eene(n)/
t(er)mijn van xi jai(r)en lang due(re)nde deen nae/
dand(er) sond(er) middel vervolgen(de) elcx jairs dae(re)n/
bynnen om en(de) voir vie(re)ndertich mudden rogs/
en(de) sestiene mudden t(ar)wen c(us)libet grani pag(abilis)/
cu(m) va(nn)[o] me(n)su(r)e lovan(iensis) alle jai(r)e s(in)[t] andriesmisse/
/ apostels te betalen(e) en(de) te loven daert willem(me)/
gelieven sal te leve(re)n dies sal hem willem den/
mo(n)tcost gheven oft ii st(uvers) van elken voede(r) ende/
sal de wynne den naisten s(in)[ten] andriesmisse gestaen/
met halven pachte Met cond(ici)[en] en(de) voirw(er)den/
te weten(e) yerst dat de voirs(creven) willem behouden/
sal zijn coeken(en) mett(er) came(re)n daer acht(er) staen(de)/
en(de) metten solde(re)n den wermoes hof metten/
wijng(ar)de den poirthof de stallen van willems/
came(re)n tot aen de poirte en(de) tcleyn thiende scuerken/
aen tvalveken It(em) de voirs(creven) willem sal behouden/
zijn wate(re)n dijcken en(de) bosschen It(em) de wyn sal/
hebben den beempt int broeck van nodebeke/
tusschen de beke van nodebeke en(de) des meest(er)s/
beemps tsjaers om vijf rinschgul(den) te lx pl(a)c(ken)/
tstuc s(in)[te] m(er)tensmisse te betalen(e) den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde quol(ibe)t ass(ecutu)[m] en(de) oft dien willem(me)/
ontqueten wordde en sal de wyn dien niet/
hebben It(em) de wyn sal moete(n) houden tzijnen/
coste de valveken(en) wegen wat(er)leyden ende/
grechten mair willem moet hem thout totte(n)/
valveken gheven It(em) de wyn sal zijne(n) meest(er)/
alle jai(r)e moeten saeyen drie mol(evaten) vlas d(aer)toe/
willem hem den saet gheven moet It(em) wille(m)/
sal behouden zijn duyfhuys metten duyve(n)/
ende meste It(em) de wyn sal alle jai(r)e zijnen/
meest(er) wynnen zijne(n) porthof en(de) twee derdelen/
lants int velt sond(er) yet d(aer)af te hebben(e) d(aer)toe/
hem de meest(er) den saet leve(re)n moet en(de) tstroo/
tot twee coeyen en(de) drie vercken(en) herdden mette(n)/
zijne(n) sond(er) ande(re)n cost d(aer)af te hebben(e) en(de) zijne(n)/
meest(er) jairlijcx tzijnen huyse daer hij woene(n)/
sal vue(re)n x wissen houts en(de) v[c] mutsarts/
van op zijn bosschen oft eld(er)s dair ontri(n)t It(em)/
de wyn moet willem(me) alle jai(r)e leve(re)n viii/
voede(re)n mests tot zijne(n) wijng(ar)de te mesten/
en(de) de wijng(ar)tstaken inden wijng(ar)t vueren/
/ It(em) de wyn sal te hemweerts hebben de huysen/
die ande(r) wynnen vortijts gehadt hebben en(de)/
sal noch hebben den solde(r) boven willems came(re)n/
dair men van opden mesthof op gaet en(de) de/
sale en(de) wilt de wyn hij sal noch hebben de/
came(r) die ond(er) den voirs(creven) solde(r) staet daer/
men van opden mesthof op gaet die(n) hem/
willem laten sal vand(en) mesthove inne te/
gaen(e) It(em) de wyn sal hebben den bog(ar)t aen/
zijn woenhuys mair willem sal behouden/
den hoeck vanden hofdoren ten wermoeshove weerts/
It(em) noch sal de wyn hebben den kelde(r) dairmen/
van inden mesthof inne gaet mair willem mach/
zijnen wijn en(de) bier dair doi(r)e in zijne(n) kelde(r) doen/
It(em) de wyn sal hebben een eeussel acht(er) zijnen/
wijng(ar)t geheeten tpislot en(de) den mole(n)hof dies/
sal hij de weyde vand(en) pislot en(de) mole(n)hoff doen/
v(er)maken It(em) de wyn sal hebben de ii beemdekens/
aen de moelen noch een derdel en(de) een half/
boend(er) beemps soe die gelegen zijn aen bauduijns/
wouwe(r) It(em) sal de wyn tzijnen afsceyden(en) de/
stortte en(de) brake om doen ende de lande wel/
en(de) loflijc wynnen driven en(de) mesten gelijc/
reengenooten boven en(de) beneden en(de) tstroo/
vanden selven lande comen(de) selve bynne(n) den/
voirs(creven) hove etten en(de) te meste bekee(re)n en(de) tselve/
mest uuyt vue(re)n opde voirs(creven) lande alsoe wel/
opde verste als opde naiste ten meeste p(ro)ffijte/
der selver It(em) de wynne sal de huysingen houde(n)/
vand(er) ond(er)ster rikelen ned(er)weert alsoe v(er)re/
hij die bewoent en(de) zijnen meest(er) jairlijcx leve(re)n/
iiii[c] walmen gelijc de coop walmen d te doirne/
zijn en(de) alsmen daer dect oft plect aen de/
oude huysingen dan moet de wyn den werclieden/
den mo(n)tcost gheven soe v(er)re hij die besidt en(de) de/
meest(er) moet de dachue(re)n betalen en(de) de wyn/
sal oic den leem halen It(em) de wyn sal moegen/
/ tru(n)cken en(de) sleenen tegen de wynnen(de) landen soe/
verre die hier voirmaels getru(n)ct zijn geweest op/
de vorlen en(de) sal hebben de hagen om gebouw/
te maken en(de) d(aer)voi(r)e sal hij grichten vegen en(de)/
de wat(er)leyden houden soe dat willem(me) gheene schade/
d(aer)af en come It(em) oft willem(me) e(n)nige landen afghinge(n)/
oft afgewonne(n) wordden dat in dien gevalle den/
pacht gecort sal wordden naevolgen(de) nae gelande/
vand(er) maten en(de) der pechtingen It(em) heeft willem(me)/
den wyn geleent soe hij bekint heeft twee p(er)den/
ten prijse van xlii rinschgul(den) die de wyn niet/
en sal moege(n) v(er)coopen voir dat hij die willem(me)/
betailt heeft It(em) noch vi mudde(n) rogs een m(ud)[de]/
t(ar)wen twee mudde g(er)sten (½) m(ud)[de] witter erweten en(de)/
een half mudde grauw(er) erweten (½) m(ud)[de] crucken/
en(de) viii mudden even(en) ruggen mate eene(n) wagen/
eenen ploech en(de) eene eeghde tsamen gescat op/
[vacat] welke leeni(n)ge de wyn den/
meest(er) sal moegen bealen tzijne(n) scoonsten bynne(n)/
zijnen voirs(creven) t(er)mijne alle jai(r)e wat en(de) grain voir/
grain En(de) alle dese voirw(er)den (et)c(etera) Inde est fideiussor/
petrus coels filius d(i)c(t)i will(elm)i prius ema(ncipa)[t(us)] et p(ri)m(us)/
coram berghe donck dece(m)br(is) vii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator