SAL7775, Act: V°271.2-V°272.1 (442 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°271.2-V°272.1  
Act
Date: 1490-02-19

Transcription

2021-01-27 by Karel Embrechts
Achtervolgen(de) der t(er)mi(n)acien vand(er) stadt januarii xvi/
lestleden gegeve(n) tusschen hee(re)n en(de) meest(ere)n janne/
van cruyni(n)gen doctoir in medicijne(n) en(de) ad(ri)ane/
willems sone bedel der faculteyte(n) van beyde den/
rechten en(de) met hen cornelijse vand(er) wympen van/
antw(er)pen ter eend(er) en(de) arnde hanckart die opden/
voirs(creven) dach delay beg(er)de om opde peticie der voirs(creven)/
ande(r) p(ar)tien henricke hanckart zijne(n) brued(er) mede/
te rechte te bringen(e) d(aer)af den selve(n) dach bij v(er)strijke/
van ande(re)n dagen van rechte op heden diende ter/
ande(r) zijden Sijn op heden comen (en)de geco(m)pareert/
voir den raide vand(er) stadt de voirs(creven) meest(er) jan van/
cruyni(n)gen voir en(de) inden name en(de) van wegen des/
voirs(creven) adriaens zijns medegesellen en(de) de voirs(creven)/
cornelijs vand(er) wympen van antw(er)pen oom katline(n)/
vand(er) wympen docht(er) peters wilen vand(er) wympe(n) brued(er)s/
doen hij leefde des voirs(creven) cornelijs ter eend(er) de/
voirs(creven) henric(us) en(de) arndt hanckart gebruede(re)n ter/
ande(r) zijden Ald(aer) de voirs(creven) meest(er) jan van cruyni(n)gen/
voir hem en(de) zijne(n) medegesellen v(er)socht te hebben(e)/
r(e)p(ar)acie van alsulken injurieusen woirden als over/
hen als executeurs vanden testeme(n)te en(de) uuyt(er)sten/
wille des voirs(creven) wilen pet(er)s vand(er) wympen bijden/
gebruede(re)n te kynnen gegeve(n) en(de) oic met brieve(n)/
gescreven wae(re)n alse dat bij slappich(eit) en(de) doer/
den ving(er) siende van hen den voirs(creven) kinde wel scade(n)/
geschiet soude zijn ter so(m)men van iii[m] rinschguld(en)/
/ oft dat de voirs(creven) gebrued(er)s dat goet daden ov(er)geven(e)/
der selv(er) stadt zijne bet(er)nisse in dien Ende de voirs(creven)/
cornelijs v(er)socht dat den voirs(creven) gebruede(re)n soude wordde(n)/
bevolen hen te v(er)dragen vand(er) mo(m)borien des voirs(creven)/
kints d(aer)inne zij in hen in absen(cie) der voirs(creven) executeurs/
en(de) des voirs(creven) cornelijs hen hadden doen stellen uut/
dien dat zij p(re)tendeerden de naeste te zijne vand(en)/
voirs(creven) kinde sustine(re)nde dat dat alsoe behoirde en(de)/
sculdich wae(r) te geschien(e) en(de) dat hij die bijd(er) stadt/
van antw(er)pen met [vacat] wynricx zijnen mede/
geselle d(aer)toe geco(m)mitteert was sculdich wae(r) inde/
admi(n)stracie en(de) bewinde van dien te bliven(e) te vorde(r)/
wa(n)t de moed(er) die de lanxstleven(de) was bleven/
gestorven was tantw(er)pen en(de) en(de) alsoe tselve sterfhuys/
gelegen was tantw(er)pen en(de) niet alhier D(aer)tegen de/
voirs(creven) gebruede(re)n seyden dat de woirden die over/
dexecuteurs te kynnen en(de) in gescrifte gegeve(n) mochten/
zijn niet soe grootelijc ten acht(er)deele en(de) ten af/
nemen(en) vand(er) ee(re)n der voirs(creven) executeurs geseet noch/
ov(er)gegeven wae(re)n hoe wel hen dat alsoe beliefde/
te v(er)staen(e) meyne(n)de d(aer)aen niet mesdaen te hebben(e)/
mair en was te male nae gelegentheit der saken/
d(aer)inne niet soe geleeft noch gedaen als billicken/
nae redelich(eit) ende recht van weesen goeden gedaen/
soude wordden wa(n)tmen ne(m)mermeer bevi(n)den en/
soude dat de goeden des voirs(creven) kints die alhier/
te binckem ond(er) den quartie(r) van des(er) stadt gelegen/
wae(re)n en(de) bijden voirs(creven) cornelijse v(er)cocht noyt met/
p(ro)clamacien oft kercgeboden v(er)cocht en wae(re)n En(de)/
wae(re)n die v(er)cocht met lichten gelde soe neder/
dat alreede wel drie naederlinge om de selve/
goede hadden gedingt die elc des goets meynden/
de naiste te zijne om die te v(er)naerde(re)n dwelc/
niet gebuert en soude hebben en hadden die v(er)re/
beneden coop niet gegeven geweest Oic wae(re)n/
de selve goede gecomen vand(er) moed(er) zijden des voirs(creven)/
kints daer cornelijs vriendt af was en(de) hij hadde/
de pe(n)ni(n)ge d(aer)af te hemweert genome(n) sond(er) die/
ter selver natue(re)n wed(er) aen te leggen dwelc/
ten ald(er) mi(n)sten behoirt soude hebben d(aer)uuyt den/
erfgenamen des voirs(creven) kints vand(er) moed(er) zijden/
/ groot p(re)judijs gescapen wae(r) te comen(e) soe v(er)re tkint in/
toecomen(de) tijde storve sond(er) wettige gebuerte Mits den/
welken en(de) ande(re)n reden(en) hen d(aer)toe porren(de) die zij van/
des(er) materien voirtijden te kynnen hadden gegeve(n) zij/
bij des(er) stadt tott(er) mo(m)borien en(de) toesien(e) van des voirs(creven)/
kints goeden ond(er) den bedrive van des(er) stadt gelegen/
wae(re)n geordineert en(de) gestelt sustine(re)nde mits dien/
dat zij inde selve mo(m)borie behoirden te bliven(e) te/
voirde(r) wa(n)t tsterfhuys vand(en) vad(er) alh(ier) gelegen was/
en(de) alsoe en bleef de moed(er) d(aer)nae mair eene tocht(er)sse/
Sustine(re)nde vorts dat oic den voirs(creven) reden(en) aengemerct/
de voirs(creven) cornelijs sculdich soude zijn de pe(n)ni(n)ge vanden/
v(er)cochten goeden vand(er) moed(er) zijden alhier aen te leggen(e)/
ter selver natue(re)n dat die goede wae(re)n eer die/
v(er)cocht wae(re)n Den voirs(creven) cornelijse de co(n)tra(r)ie sustine(re)nde/
es nae dien de stadt p(ar)tien in wed(er)zijde mynlijc/
g(er)ne geappointeert hadde d(aer)toe hen dexecuteurs aengaen(de)/
der injurien gheenssins geven en wouden den selven/
executeurs geseet datmen hen aengaen(de) dien trecht/
vand(er) stadt sal doen en(de) laten gescien soe nae gelegenth(eit)/
der saken behoi(r)en sal Ende aengaen(de) den ande(re)n es/
get(er)mineert en(de) uutgesproken voir recht dat de voirs(creven)/
gebruede(re)n hen van nu vortaen(e) sullen vand(er) mo(m)borien/
en(de) bewinde vanden goeden des voirs(creven) kints v(er)dragen en(de)/
dat de voirs(creven) cornelijs inde selve mo(m)borie sal blive(n)/
soe hij d(aer)toe bijd(er) stadt van antw(er)pen daer dleste/
sterfhuys gelegen was geordineert en(de) gestelt es Be/
halven dat hij gheen goede ond(er) den quartie(r) van/
loven(e) gelegen noch oic gheen goede vand(er) moed(er)/
zijden gecomen vortaen(e) en sal moegen v(er)setten/
v(er)thie(re)n noch v(er)coopen in enig(er) manie(re)n sond(er) ope(n)bae(re)n/
weten(e) ende consente der stadt van loven(e) ende/
der naist(er) magen en(de) vrienden ende dat hij de/
pe(n)ni(n)ge vanden v(er)cochten goede gecomen sculdich sal/
zijn alhier aen te leggen ter natue(re)n dat de v(er)cochte/
goede wae(re)n soe v(er)re die noch niet aengeleet/
en zijn ende soe v(er)re enige rinten in toecomen(de)/
tijden afgeleet wordden sal hij die altijt wed(er)om/
ter selver natue(re)n en(de) rechte moeten aenleggen/
in (con)s(ili)[o] opidi febr(uarii) xix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator