SAL7776, Act: R°386.2-V°386.1 (648 of 893)
Search Act
previous | next
Act R°386.2-V°386.1  
Act
Date: 1491-03-10

Transcription

2020-10-23 by Greet Stevens
Condt zij allen lieden dat pauwels de pape/
sone wilen gheerts woenen(de) opden blauwe(n)/
putte en(de) g(er)t de pape zijn sone woenen(de) ten/
huffle hebben genomen en(de) bekint genome(n)/
te hebben(e) van hee(re)n willem(me) kinsschot proefst/
sgoidsh(uys) van tong(er)loe zeke(re) goede desselfs/
goidsh(uys) gelegen ten huffle in huysen hove(n) wynnen(de)/
landen beemde(n) eeusselen weyden en(de) ande(re)n/
hue(re)n toebehoirte(n) uuytgenome(n) den chijs den/
selve(n) goede(n) toebehoiren(de) dair de voirs(creven) wynne/
gheen recht inne hebben en sullen soe v(er)re/
gordt ty(m)merman die gehouden heeft Te/
houden te hebben en(de) te wynne(n) van half/
m(er)te a(nn)[o] lxxxix lestleden eene(n) t(er)mijn van/
xii jai(r)en lang due(re)nde deen nae dand(er) sond(er)/
middel vervolgen(de) Elcx jairs dae(re)nbynne(n)/
om en(de) voir xii mudde(n) rogs pag(abilis) cu(m) va/
en(de) een half mudde even(en) cuiusl(ibe)t grani/
pag(abilis) cu(m) va(nn)[o] mensu(r)e lovan(iensis) alsulcx als/
opde voirs(creven) goede wassen sal En(de) twintich/
hollan(tsche) guld(en) te xvi st(uvers) tstuc jairlijcx s(in)[t] andries/
misse ap(oste)ls te betalen(e) en(de) te loven daert/
den voirs(creven) hee(re) gelieve(n) sal te leve(re)n quol(ibe)t/
ass(ecutu)[m] En(de) sele(n) den yersten pacht en(de) pe(n)ni(n)gen
//
v(er)schijne(n) s(in)[t] andriesmisse a(nn)[o] xcii naistcomen(de)/
Met condicie(n) ende voirw(er)den dat de voirs(creven)/
wynne(n) boven des voirs(creven) staet jairlijcx in des/
voirs(creven) goidh(uys) herberge te loven leve(re)n sulle(n) te/
hoytijde een goet voed(er) hoys alsulcx als va(n)d(en) selve(n)/
goeden comen sal en(de) dae(re)nbove(n) betalen jairlijcx/
en(de) alsoe in tijts en(de) vien alle den chijs uuyte(n) voirs(creven)/
goeden gaen(de) sond(er) cost oft last des voirs(creven) goidsh(uys)/
dat tselve d(aer)bij niet beschadicht en zij It(em) sele(n)/
de wynne(n) jairlijcx opt voirs(creven) goet hue(re)n t(er)mijn due(re)nde/
setten en(de) plante(n) xxv levend(er) poten It(em) sele(n) de wynne/
jairlijcx leve(re)n xxxv walme(re)n mandele(n) walme(re)n/
goet en(de) custbair om de huysinge(n) ald(aer) mede te/
decken(e) en(de) wes men aen de voirs(creven) oude huysi(n)ge/
en(de) dofhuyse ald(aer) staen(de) dect oft plect d(aer)af sele(n) de/
wynne(n) den werckliede(n) den mo(n)tcost geve(n) en(de) tgoidsh(uys)/
sal de dachue(re)n betalen It(em) de wynne(n) selen/
thue(re)n afscheiden(e) de voirs(creven) lande al bloot laten/
wa(n)t zij die alsoe vand(en) des sullen zij in hue(re)/
leste jair t(er)stont nae den oigst d(aer)af scheiden/
It(em) sele(n) de voirs(creven) wynne(n) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
de voirs(creven) goede wel en(de) loflijck wynne(n) begrechte(n)/
bevreden en(de) bemesten gelijck zijn reegenoote(n)/
bove(n) en(de) beneden It(em) selen de voirs(creven) wynne(n)/
jairlijcx den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde den voirs(creven)/
goidsh(uys) doen drie dage corweyden met hue(re)n/
wagen(e) en(de) p(er)den It(em) sal tvoirs(creven) goidsh(uys) hebbe(n)/
deen helicht vand(en) duyve(n) die jairlijcx vand(en)/
duyfhuyse ald(aer) come(n) sele(n) mair de wynne(n)/
selen tselve duyfhuys moeten spijsen en(de) de/
duyven vueden voir dand(er) helicht vand(en)/
duyve(n) en(de) tgeheel duyve(n)mest sal hen toe/
behoi(re)n It(em) de wynne(n) selen jairlijcx hue(re)n/
termijn due(re)nde inde voirs(creven) herberge te love(n)/
leve(re)n acht mandele(n) stroes It(em) selen m(ijn) hee(re)/
en(de) de wynne van malcande(re)n ten negen/
jai(r)en bij alsoe dat de ghene die scheiden wilt/
dat den ande(re)n een jair te voren sal moete(n)/
cu(n)digen En(de) alle dese voirw(er)den d(omi)no p(re)posito/
renu(n)cian(te) (et)c(etera) Cor(am) lyefke(n)rode vynck m(ar)tii x
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-10-06 by Jos Jonckheer