SAL7776, Act: V°347.2-V°349.1 (555 of 893)
Search Act
previous | next
Act V°347.2-V°349.1  
Act
Date: 1491-02-21

Transcription

2017-02-20 by Greet Stevens
Condt zij eene(n) yegeliken dat goessen svorst(er)s geheeten/
wijnkens sone wilen wijnants woenen(de) totte(n)borch/
in p(rese)ncia heeft genome(n) en(de) bekint genome(n) te/
hebben(e) tegen janne gheylarts dwinhoff desselfs/
jans gelegen opt ov(er)ste ynde van otte(n)borch mette(n)/
huysen hoven stallen schue(re)n boog(ar)den en(de) ande(re)n/
zijnen toebehoirte(n) met oic den goeden lande(n)/
ende beemden desselfs jans naebescr(even) gelege(n)/
ond(er) wave(re) ottenborch en(de) daer omtri(n)t Inden/
yersten xv dach(mael) lants gelegen over die schelleke(n)s/
delle It(em) noch i boend(er) lants gelegen inde/
sceperie delle It(em) een dach(mael) lants gelegen over/
den plasch It(em) een dach(mael) lants gelegen aen/
den swertten doren op dwaversche velt neve(n)/
de goede roelofs van berthe(m) vercrege(n) tegen/
he(n)ricke daems It(em) een vierdel lants gelegen/
opt otteborchsche velt v(er)cregen tegen den/
selve(n) he(n)ricke daems It(em) een boend(er) lants/
dwelc sacree was It(em) een half boend(er) hoefs/
over de strate en(de) een half dach(mael) lants tege(n)/
de huyse over It(em) noch drie vierdel lants aen/
de lynde It(em) noch drie vierdel lants d(aer)neve(n)/
gelegen It(em) noch vie(r) boende(re)n lants aen tvlierken/
gelegen It(em) noch een half boend(er) opde croeye It(em)/
een half boend(er) opde sat(er)delle It(em) een half boend(er)/
inde steenpoeldelle It(em) den hoff ten voire houden(de)/
een half boend(er) It(em) drie dach(mael) lants gelegen/
opden mostpoel It(em) lxxx rooden lants wile(n)/
janoels rigairts aen tvlierken gelegen It(em)/
noch een dach(mael) lants stuyken(de) aen de voirs(creven)/
vier boend(er) v(er)cregen tegen thomaese gerarts
//
geheeten roekeloes It(em) een half boend(er) lants/
opt selve velt v(er)cregen tegen wilen he(n)ricke/
kerreman en(de) janne tulvoirts geheeten cley(n)/
jans zijne(n) swag(er) It(em) vie(r) boende(re)n lants gelege(n)/
opden holewech It(em) noch drie dach(mael) lants myn/
xxx roeden opt waversvelt gelegen It(em) noch/
vi dach(mael) lants acht(er) den berghe hoff gelegen/
dair bij It(em) noch een dach(mael) dair bij gelegen/
dwelc henricx ackermans was It(em) een half/
dach(mael) lants dair neve(n) gelegen dat claes/
janoels was It(em) vi dach(mael) lants gelegen opden/
kerrewech It(em) noch een dach(mael) lants gelegen/
acht(er) de schuere It(em) noch een half boend(er) lants/
gelegen aen tstraetken ald(air) men de gemeyne/
coeyen en(de) beesten van aen den peupele(re)n wech/
ter heyden weert drijft gelikerwijs de voirs(creven)/
goede ter plaetsen voirs(creven) gelegen zijn en(de) tsame(n)/
xxiii(½) boend(er) (½) dach(mael) luttel myn oft meer/
ind(er) maten houden(de) It(em) alsulken beemde(n)/
als hier nae volgen Te weten(e) inden yersten/
tderdel van eene(n) boend(er) beemps gelegen inde/
beemde(n) van thiendesart wilen jans van rode It(em)/
een dach(mael) beemps inde selve beemde dair neve(n)/
gelegen It(em) een half boend(er) beemps gelegen inde/
veedeweye van otte(n)borch neven jasp(er)s ernouts/
wouwe(r) It(em) een boend(er) beemps gelegen inde mee(re)n/
beemde It(em) een boend(er) beemps op donlane geleg(en)/
It(em) ond(er)half dach(mael) beemps gelege(n) opde selve/
onlane Te houden te hebben ende te gebruyken/
van half april lestleden eene(n) t(er)mijn van xii/
jai(r)en lang due(re)nde deen nae dand(er) sond(er) middel/
vervolgen(de) Elcx jairs dae(re)nbynne(n) Te weten(e) de/
voirs(creven) lande elc boend(er) soe v(er)re de mate strect/
om en(de) voir een mudde rogs en(de) de drie/
boend(er) vand(en) derden scoove voir twee mudde(n)/
pag(abilis) cu(m) va(nn)[o] mate van loven(en) ende pacht/
van otteborch Ende de voirs(creven) beemde om
//
en(de) voir negen pet(er)s te xviii st(uvers) tstuc alle/
jai(r)e s(in)[te] andriesmisse ap(oste)ls te betalen(e) ende te/
loven(en) ten huyse des voirs(creven) jans te leve(re)n/
sond(er) desselfs jans cost quol(ibe)t ass(ecutu)[m] Met cond(ici)[en]/
ende voirw(er)den dat de voirs(creven) wyn dierste jair/
gestaen sal aen zijnen meest(er) voir den pacht/
vanden voirs(creven) landen met xii mudden even(en)/
pag(abilis) me(n)su(r)e et pactus p(re)dict(i) en(de) ix pet(er)s/
als voi(r)e van weyhue(re)n behalve(n) dat hij de/
voirs(creven) have(n) zijne(n) meest(er) te loven tzijnen huyse/
leve(re)n sal sond(er) zijne(n) cost It(em) es voirw(er)de/
dat de wynne de voirs(creven) lande zijne(n) termijn/
due(re)nde wel en(de) loflijck wynne(n) werven en(de) mesten/
sal ten mi(n)sten gelijck regenooten boven en(de) benede(n)/
alsoe wel de verste als de naiste It(em) es oic voir/
w(er)de dat de wyn tzijne(n) leste drie jai(r)en gheen/
vand(en) voirs(creven) lande(n) en sal moegen hoervruchten/
ende die laten tzijnen afsceyden(e) soe hier nae/
volght Te weten(e) de xv dach(mael) lants opde scelleke(n)s/
delle tdach(mael) opden plasch tboend(er) inde sceperije/
delle tdach(mael) aen den swertten doren tvierdel lants/
opt ottenborchsche velt dboend(er) lants dwelc/
sacree was thalf boend(er) hoefs (½) dach(mael) tege(n)/
de huyse over de drie vierdel dair aen/
de lynde ende de drie vierdel dair neve(n)/
gelegen al op zijn vie(r) getidige vo(r)en wel en(de)/
loflijck met wynt(er)coren(e) besaeydt Item de vie(r)/
boend(er) aen tvlierken tegen de lynde It(em) thalf/
boend(er) opde croeye It(em) een half boend(er) opde/
sat(er)delle thalf boend(er) inde steenpoeldelle den/
hoff ten borre de drie dach(mael) lants opden mostpoel/
It(em) de lxxx roeden aen tvlierken It(em) tdach(mael) neve(n)/
de iiii boend(er) gelegen en(de) thalf boend(er) opt/
selve velt gelegen op eene vore en(de) brake/
It(em) de vie(r) boende(re)n opden holewech de drie dach(mael)/
myn xxx roeden opt waversvelt It(em) de vi dach(mael)/
acht(er) den berghe hoff thalf dach(mael) d(air)aen geleg(en)/
It(em) de vi dach(mael) opden kerrewech It(em) tdach(mael) acht(er)
//
de schue(re) It(em) een half boend(er) aen den peupele(re)n/
wech op zijn twee getidige vo(r)en wel ende/
loflijck besaeydt met evene(n) In dien bevorw(er)t/
waert dat e(n)nige vand(en) voirs(creven) p(er)ceelen van lande(n)/
contra(r)ie inden aert gelegen wae(re)n anders dan voi(r)e/
geseet es In dien gevalle sal de wyn die laten nae/
dat den aert gelegen es en(de) gelijck regenoote(n) It(em) es/
oic voirw(er)de dat de wynne de huysen vand(en) voirs(creven) hove/
vand(er) onderst(er) rijkelen ned(er)weerts houden sal in goede(n)/
state op zijnen cost gelijck hem zijn meest(er) die lev(er)t/
tzijne(n) aencomen(e) It(em) de wyn sal jairlijcx sculdich zijn/
bynne(n) den voirs(creven) hove te maken(e) viii[c] walms om de/
huysingen d(air)mede te decken(e) Ende alsmen dien/
ald(air) verdect sal de wyn sculdich zijn den wercliede(n)/
den mo(n)tcost [te] geve(n) en(de) de meest(er) sal hen de dachue(re)n/
betalen It(em) waert sake dat de meest(er) bynne(n) middele(n)/
tijde meer lants v(er)crege soe moet de wynne meer/
walms leve(re)n nae advena(n)t vand(en) lande op dats/
de meest(er) te doen hadde Ende de wyn sal die/
lande wynne(n) werve(n) ende mesten gelijck zijne(n)/
ande(re)n landen ende die laten tzijnen afsceiden(e) gelijck/
den ande(re)n ond(er) den aert dat die gelegen sullen zijn/
It(em) es oic voirw(er)de oft geviele dat aen de huysinge/
vand(en) voirs(creven) hove yet te plecken wae(re) d(air)inne dat/
de meest(er) gehouden soude zijn In dien gevalle sal/
de wyn sculdich zijn den leem te halen(e) op zijns/
meest(er)s lant ten naisten en(de) ter mi(n)ster schaden/
sond(er) zijns meest(er)s cost Item de wyn en sal niet/
moegen inde messie bringe(n) e(n)nich and(er) stroo dan/
vand(en) landen comen sal ten wae(re) dat hij dat op/
hem selve(n) leyde soe verre hijt op sijns selfs lande/
vue(re)n wilde It(em) de wyn sal gehouden zijn ten/
afsceyden(e) van zijne(n) termijne de messie vand(en) meste/
te ruyme(n) en(de) dat mest te vue(re)n opde voirs(creven)/
lande alsoe wel opde verste als opde naiste slants/
meeste(n) p(ro)ffijte Item de wyn sal oic gehoude(n) zijn/
den boogart den voirs(creven) to hove toebehoiren(de) en(de)/
den hoff voir thoff gelegen tzijne(n) afscheiden(e) wel
//
te v(er)maken(e) en(de) dien alsoe te laten(e) It(em) es oic voir/
w(er)de waert sake datmen de croeye roydde soe/
sal de wynne oic gehouden zijn te royen(e) gelijck/
den ande(re)n regenooten sond(er) zijns meest(er)s cost/
Ende gevielt soe datmen niet en roydde soe en/
sal de wyn d(air)inne oic niet gehouden zijn mair/
altijt sal den wynne volgen alle thout sond(er)/
dopgaen(de) hout It(em) es oic voirw(er)de dat de/
meest(er) jairlijcx hebben sal de helicht vanden/
oofte inden boog(ar)t wassen(de) en(de) de wyn sal hem/
die sculdich zijn te loven te leve(re)n tot zijne(n)/
huyse sond(er) smeest(er)s cost It(em) de wynne sal de/
wegen ende de vreden sculdich zijn te houden/
en(de) te maken(e) om va hem selven van schaden/
te hueden Ende alle dese voirw(er)den (et)c(etera) Ende/
oft ja(n)ne te nauwe geschiedde in des voirs(creven) es soe/
heeft hem de voirs(creven) goessen geloeft vestich(eit) te doen(e)/
van zijnen leengoeden voir hoff en(de) hee(re) d(air)af/
men die houden(de) es Et t(antu)m Cora(m) hoeve(n) vynck/
febr(uarii) xxi
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-09-01 by Jos Jonckheer