SAL7776, Act: V°47.2-R°48.1 (112 of 893)
Search Act
previous | next
Act V°47.2-R°48.1  
Act
Date: 1490-09-01

Transcription

2015-10-23 by Greet Stevens
Ind(er) saken van geschille geport voir den raide van d(er) stadt/
tussche(n) hee(re)n lodewijcke pynnock ridd(er) hoefmeest(er) m(ijns)/
gened(ichs) hee(re)n ertsh(er)tog(en) ph(ilip)s meye(r) van loven(en) (et)c(etera) t(er) eenre/
zijd(en) lod(ewijcke) vand(er) borch en(de) pete(re)n van ijssche ter ande(re) Om/
d(er) bewijssenissen wille van seke(re)n rintte(n) die enige p(er)sone(n)/
aen hen v(er)oblig(er)t met scepen(en) brieve(n) van loven(en) hen/
sculdich zijn inde(n) name en(de) van wege(n) m(ijns) hee(re)n genad(en)/
van luydick en(de) die m(ijn) hee(re) de meye(r) voirs(creven) beg(er)de te/
bewijsen op tcorpus en(de) ingeseten(en) van des(er) stadt en(de) d(aer)af/
te doen hebbe(n) behoirlijke brieve(n) van obligacie(n) ond(er) den/
segel d(er) selv(er) stadt bege(re)nde dat zij dat alsoe soude(n) wille(n) woude(n)/
ae(n)nemen acht(er)volgen(de) den ov(er)draghe vand(en) raide/
vand(er) stadt en(de) vand(en) goeden lueden vand(en) buyte(n) raide/
Welke bewijssenisse zij weyg(er)den aen te neme(n) mits/
div(er)sen reden(en) die zij alleg(er)den Ierst dat zij gheene/
bewijssenisse en yessche(n) en(de) hoewel men die doen/
moeste tot huer(en) maniss(en) nae inhoud(en) van hue(re)n brieve(n)/
en volghde d(aer)om niet dat de v(er)oblig(er)de p(er)sone(n) die/
souden moege(n) doen tot huer(en) beliefte(n) En(de) al wairt
//
oic dat zij bewijssenisse soude(n) moete(n) ae(n)neme(n) en/
soude(n) zij nochtan die niet moete(n) neme(n) op tvoirs(creven)/
corpus gem(er)ct der groot(er) belastinge(n) vand(er) stadt hopen(de)/
d(aer)o(m)me van dien te blive(n) ongemoeydt en(de) in hue(re)/
scepen(en) brieve(n) m(ijn) voirs(creven) hee(re) de meye(r) r(e)plice(re)nde seyde/
dat hij soude gestaen mett(er) voirs(creven) bewijsseniss(en) gem(er)ct/
en(de) wel geconsidereert dafcompst van des(er) saken Te/
weten(e) dat de stadt zijnde in cesse en(de) int(er)dicte bij ge/
meyne(n) ov(er)drage en(de) consente vand(en) raide en(de) buyte(n) raide/
zij met m(ijn) hee(re)n genad(en) van luydick wae(re)n ov(er)come(n)/
ov(er)mits eend(er) sekerd(er) so(m)men die de stadt gereet hadde/
moeten betale(n) en wae(re) geweest een expedient/
als dat de stadt tot hue(re)n laste soude neme(n) en(de)/
vortaen(e) drage(n) div(er)se p(er)ceele(n) van rinte(n) erflic en(de)/
lijftocht d(aer)af de p(er)sone(n) wae(re)n gescr(even) in eend(er) cedulle(n)/
vand(en) welken de t(er)mijne(n) tenue(r) nae des(er) t(er)mi(n)acie(n)/
is geinsereert gedragen(de) ter so(m)men van hond(er)t/
rinsch guld(en) erflic en(de) iii[c] r(insch) g(ulden) lijftochte(n) en(de) dat/
de sculde(re)n die tot zijnd(er) liefden hen hadde(n) v(er)loeft/
en(de) v(er)oblig(er)t mits der voirs(creven) bewijsseniss(en) soude(n) moege(n)/
wordden gelost Op dande(re) zijde v(er)socht m(ijn) hee(re) de/
segele(re) ind(en) name van m(ijn) voirs(creven) hee(re)n genad(en) een voir/
al dat de stadt de rinte(n) acht(er)volgen(de) den voirs(creven)/
ov(er)comen(e) tot hue(re)n laste name de brieve(n) dade ca(n)/
celeren op dat de ghene die d(aer)voe(r) wae(re)n v(er)loeft/
mochten zijn gelost Oft hij soude moete(n) nae/
zijn lasten en(de) bevelen gem(er)ct der absolutie(n)/
geg(even) sub pe(n)a [en(de)] reintinsionis? opde stadt p(ro)cede(re)n met/
censue(re)n van cesse en(de) int(er)dicte d(aer)af hij de br(iev)en/
exhibeerde Es get(er)mineert en(de) den voirs(creven) p(ar)tien v(er)clairt/
dat gem(er)ct alle voirhandel besund(er)t den last/
vand(en) cesse en(de) int(er)dicte daer dese stadt inne was/
dov(er)drach en(de) conse(n)t van raide en(de) buyte(n) raide/
en(de) der belastinge(n) d(aer) inne de stadt wed(er) gescape(n)/
was te come(n) dat de meye(r) voirs(creven) mett(er)/
voirs(creven) bewijsseniss(en) soude gestaen dat de voirs(creven)/
rintie(re)n die sculdich wae(re)n aen te neme(n) en(de)/
die aen nemen(de) souden gehoude(n) zijn hue(re)/
brieve(n) te bringe(n) ond(er) wet om geca(n)celleert/
te wordden soe wa(n)neer zij souden zijn v(er)nuecht/
vand(en) v(er)schenen(en) pachte(n) mett(er) mi(n)nen oft met/
rechte In pleno (con)s(ili)[o] septe(m)br(is) p(rim)[a]
ContributorsInge Moris
Moderated byInge Moris
Last update: 2015-08-06 by Inge Moris