SAL7778, Act: R°376.1-V°378.1 (732 of 812)
Search Act
previous | next
Act R°376.1-V°378.1  
Act
Date: 1493-05-11
Languages:Latinum,Nederlands

Transcription

2018-12-05 by Walter Winnelinckx
Villicus lovanien(sis) median(tibus) scabinis lovan(iensibus)/
adduxit d(omin)um daniele(m) de montenake(n) procuratore(m)/
monasterii de naen ad omnia et singula bona/
i(m)mobilia et hereditaria judoci de boesmans quocu(m)q(ue)/
nomi(n)e censeantur ac ubicu(m)q(ue) locor(um) sit(a) consistu(n)t/
pro cert(is) co(n)vention(ibus) et promission(ibus) conscript(is) in/
l(itte)ris scabinor(um) lovan(iensium) quaru(m) tenor sequitur in/
hec verba Condt zij allen lieden dat joes boesmans/
zoone wijlen gheerts woenen(de) te beausart in tege/
woirdicheide(n) der scepen(en) van loeven(en) gestaen heeft/
genome(n) ende bekint genomen te hebbe(n) van/
hee(re)n daniele van montenake(n) prieste(r) al(ia)s procur(ator)/
des goidshuys van naen thof en(de) de goede van/
beausart den voirs(creven) goidshuyse toebehoiren(de) gelege(n)/
inde prochie van bossuyt metten huysen/
hove(n) wynnen(de) lande(n) bosschen beempde(n) eeussele(n)/
chijsen rinte(n) pachten en(de) allen ande(re)n toebehoirte(n)/
gelijcker wijs de voirs(creven) wijlen gheert die tot noch/
toe gehouden heeft uutgenome(n) thuys te loeven(en)/
metten chijse dair toe behoiren(de) Te houden te/
hebbe(n) ende te wynnen van halfmerte dat zijn/
sal int jaer vierthienhondert twee en(de) negentich/
naistcomen(de) eenen t(er)mijn van twelf jae(re)n/
lanck zonder middel vervolgen(de) Elcx jairs/
van dien om en(de) voe(r) hondert leeuwe der mu(n)ten/
ts(er)togen van boirg(oign)en en(de) van brabant Te/
weten(e) sessendertich stuv(er)s voe(r) elck der voirs(creven)/
leeuwe gerekent en(de) drie pl(a)c(ken) brabants payme(n)ts/
voe(r) elcken der voirs(creven) stuv(er)s alle jae(re) te betalen/
tvierdel dair af talder heylighemisse tvierdel/
dair af te kersmisse tvierdel dair af te paesschen/
en(de) dleste vierdel tsintjansmisse baptisten en(de)/
inden wissel te loeven(en) te leve(re)n mijne(n) hee(re)/
den abt den prior oft ande(re)n des goidshuys/
gemechtichden den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde ende/
telcken t(er)mijne als vervolghde schout Item/
sal oic de voirs(creven) wynne alle jae(r) zijn [zine(n) voirs(creven)] t(er)mijn/
due(re)nde onsen gened(ichen) hee(re) ende de zijne wel/
en(de) wettelijck vernueghe(n) van allen alsulcken/
lasten carweyden van houden scattinge(n) beden/
ghiften en(de) allen ande(re)n costen en(de) exactien/
die de voirs(creven) goede sculdich zijn oft die aldair
//
bynnen den voirs(creven) t(er)mijne toecome(n) mochte(n) alzoe/
dat den voirs(creven) goidshuyse dair af gheenen/
last en come ende algader sonder afslach vand(en)/
principaelder so(m)men voirs(creven) Item sal oick de/
voirs(creven) wynne voe(r) tvoirs(creven) goidshuys moeten/
halen alle tsout ende haringe(n) die voirs(creven)/
goidshuys behoeven sal het zij te loeven(en)/
te mechelen oft te bruessele dair de procur(ator)/
voirs(creven) hem die coopen sal en(de) die leve(re)n op/
zijnen cost int voirs(creven) goidsh(uys) los en(de) vry/
van allen ongelde Item sal de voirs(creven) wynne/
alle de voirs(creven) goede te zijne(n) afscheyden laten gelijck/
en(de) alsoe de voirs(creven) wijlen g(er)t die aenveert/
heeft tsijne(n) inneco(m)men Te weten(e) den art ter zijde(n)/
vand(en) co(m)men neven den wech van geldenaken/
en(de) de lande vand(en) kiesen wel en(de) loflijck gewonne(n)/
op vier getijdige voren te weten seven boend(er) dair/
af besayt met tarwen seven boend(er) met spelte(n)/
en(de) dande(r) algad(er) met rogge en(de) al met goeden droegen/
sade Item de helicht vanden somerarde eens o(m)me/
gedaen en(de) de brake algade(r) eens geackert Item sal/
de voirs(creven) wynne allet de bossche vand(en) voirs(creven) hout/
stroe vand(en) voirs(creven) goeden jairlijcx comen(de) int voirs(creven)/
hof bringe(n) en(de) dat aldair etten met zijne(n) beesten en(de)/
te meste make(n) en(de) alle dmest opde goede voirs(creven) vuere(n)/
tslants meest alsoe wel ten veersten als ten naesten/
en(de) ten uutgane vand(en) voirs(creven) t(er)mijne sal hij dmest/
voe(r) den p(er)stal en(de) die sceperie algade(r) uutvuere(n)/
opde voirs(creven) lande alsoe dat de mesthove bloet blijve(n)/
Item sal de voirs(creven) wynne alle de bossche vand(en)/
voirs(creven) hove bynne(n) zijne(n) t(er)mijne voirs(creven) houwen/
een al over alsoe men dat gewoenlijc es van doene/
alsoe [verre] als de voirs(creven) wijlen g(er)t alnoch sculdich was/
te houwe(n) en(de) niet voirde(r) Item sal de voirs(creven) wynne/
die houwe hueden drie jair lang datt(er) gheen schade/
en geschiede en(de) oft dair e(n)nige schade geschiede/
es voirweerde dat de wynne die den goidshuyse/
oprichte(n) sal ten seggen van goeden ma(n)nen eert/
wynne(n) hen des verstaen(de) Item sal de voirs(creven) wynne/
de schameyen houden in goede(n) state en(de) aldair
//
planten en(de) setten willegen popelie(re)n en(de) ande(re) plante(n) en(de)/
die goede jairlijcx beheymen opheffen en(de) begrichten allo(m)me/
daers behoeven sal ten tijde en(de) t(er)mijne soe dat behoirt/
Item sal de voirs(creven) wynne alle de huysinge kerck en(de)/
moele(n) ende waderloepe alsoe verre dat den hove toebehoirt/
te doene houden wel en(de) loflijck van absoniu(m) bijsextijl/
en(de) allen ande(re)n lasten en(de) dat alsoe laten tzijne(n) afscheyden/
wel gerepareert gelijck de voirs(creven) wijlen g(er)t tsijne(n) aencome(n)/
zijn gelevert Item waert dat zake dat bynnen den hove/
ende goeden voirs(creven) e(n)nige scade geschiede van viere en(de)/
dat bij quame uuyt sake en(de) ocsuyne des voirs(creven) joes/
oft zijns huysgesins alle de schade sal de voirs(creven) joes sculdich/
zijn op te richten Item sal de voirs(creven) joes tusschen dit/
en(de) half augusto naistcomen(de) moete(n) moete(n) maken/
ende rep(ar)eren alle de huysingen den voirs(creven) hove/
toebehoiren(de) van wande en(de) van daken op zijne(n)/
cost en van dan voirtane wel en(de) loflijck houden/
op zijne(n) cost zijne(n) t(er)mijn due(re)nde ende soe verre/
de voirs(creven) joes de selve rep(ar)acien niet en dade make(n)/
soe mach mijn hee(re) dabt voirs(creven) aldair zij [voir] zinden/
eenen man te p(er)de die de voirs(creven) rep(ar)acien sal doen/
maken op cost des voirs(creven) joes welck man te/
p(er)de de voirs(creven) joes sculdich sal zijn te geven alle/
dage voir zijne(n) cost acht stuv(er)s zoe lange en(de)/
tot aen der tijt toe dat de selve r(e)p(ar)acien voldaen/
sullen wesen Item de voirs(creven) wynne sal sculdich/
zijn jairlijcx te leve(re)n thien hondert walms en(de)/
niet min Item es voirweerde dat de voirs(creven) joes/
sculdich sal zijn op zijne(n) last te ontfane alle p(er)sone/
aldair lijden(de) en(de) hen te geve(n) en(de) te distribue(re)n in ald(er)/
vuege(n) en(de) manie(re)n men dat altijt geplogen heeft en(de)/
den goeden en(de) hove toebehoirt ende oft dair mijn/
hee(re) den abt gelieft te come(n) oft te sinde(n) zoe sal de voirs(creven)/
joes hem en(de) de zijne moete(n) ontfaen en(de) administre(re)n/
des hen behoeve(n) sal uuytgescheide(n) den wyn dair/
inne en(de) sal de wynne niet gehouden zijn en(de) waert/
dat mij(n) hee(re) oft de zijne dair lang(er) daige(n) lagen/
dan drie daige en sal hij niet gehouden zijn hen yet/
te geven mair oft e(n)nige schade hem toequame van/
tempeeste oft gemeyne(n) orloge zoe es vorweerde dat/
me(n) hem dair af rastoer doen sal gelijck ande(re) hee(re)n/
en(de) prelaten hue(re)n wynnen doen selen Item wairt
//
dat e(n)nige buyte(n) goeden quamen te verpachte(n) en(de) uuyt/
te geve(n) in pechtinge(n) die sal de voirs(creven) joes moege(n) uuytgeve(n)/
zeke(re) t(er)mijne alsoe dat gewoenlijck es mair duytgeven/
van dien en sal hij niet gehouden zijn moege(n) myndere(n)/
dant gegouwen heeft zonder consent des abts voirs(creven) en(de)/
hij en mach gheen goede uuytgeve(n) bove(n) zijne(n) t(er)mijne/
Item oft gebuerde dat de voirs(creven) joes tenig(er) tijt in/
gebreke wae(re) van betalinge(n) in e(n)nig(en) der voirs(creven) payme(n)te(n)/
in al oft in deel en(de) mijn hee(re) oft e(n)nige [yemant] van zijne(n)/
wege(n) des gemechticht aldair dair om quame en(de)/
gheen betalinge en conste gecrigen dat elck vanden/
ghenen dair o(m)me co(m)mende te p(er)de opden voirs(creven)/
wynne sal reken(en) en(de) heffen alsoe lange dat/
gebreck duerde acht stuv(er)s daichs sonder afslach/
der so(m)men voirs(creven) Item is voirweerde dat de voirs(creven)/
wynne de voirs(creven) goede noch gheen van dien uutgeve(n)/
en sal moegen nyemande van zijnder hant om/
ghichte(n) vuede oft anderssins ten zij bij wille ende/
consente des hee(re)n abts en(de) convents des goidshuys/
voirscr(even) Item sal de voirs(creven) joes tsijne(n) leste(n) jae(r)/
moege(n) ontvrechte(n) en(de) te hemwert behoude(n) den groote(n)/
hof achter die groote schuere sonder [d(air)] af yet te geven/
Item sal mijn hee(re) dabt den voirs(creven) joese alle jaire/
geve(n) een tabbart laken Item hier nae volgen/
de preste(n) die mijn hee(re) den voirs(creven) wijlen gheerde gedaen/
heeft tzijne(n) income(n) getaxteert als h(ier)nae v(er)cleert/
steet Inden iersten vijf coyen elck voe(r) vijf lichte/
guld(en) maken(de) tsamen vive(n)twintich lichte gulden(en)/
Item sesse calvere(n) tsame(n) voir sestien lichte gulden(en)/
Item vier p(er)de totte(n) groote(n) wagen(e) mette(n) toebehoirte(n)/
tsamen om sessendertich rinsschegulden(en) Item sesse/
p(er)de totten cleyne(n) wagen(e) metten toebehoirte(n) tsame(n)/
om vie(r)entwintch rinschegulden(en) Item viere/
voelene tsamen om tweelf en(de) een halven rins/
schegulden(en) Item vie(r)endertich vercken(en) dair/
onder zijn selen vier soegen en(de) seven cleyn/
cuddekens tsamen om negen rinsgulden(en) Item/
sesse pluege(n) vier eegden metten yseren keten(en)/
drie wagen(en) metten lederen en(de) twe kerren
//
mede te merghele(n) tsamen om achthien rinsscheguld(en)/
loopen(de) tsamen hondert twintich rinsscheguld(en)/
de welcke de voirs(creven) joes wederkeren sal ten uuytgaen(e)/
van zijne(n) t(er)mijne in gelde of in gelijke haven/
alsoe goet zijnde ten prijse van goede ma(n)nen/
hen des verstaen(de) Item sijn den voirs(creven) wijlen/
gheerde ten aencome(n) van zijne(n) t(er)mijnen geleent/
de p(er)cheelen hier nae volgen(de) Inden iersten vier/
entwintich pet(er)s thien mudde even(en) thien mudde/
corens lovens en(de) vie(r)entwintich mudde even(en)/
de welke hij wederkeere(n) sal ter manissen des procur(eur)s/
voirs(creven) Item sijn noch den voirs(creven) wijlen gheerde/
geleent geweest acht hondert vijftich schoeve stroes/
van coerne vijf hondert en(de) vijftich schoeve even(en)/
stroes Item hondert groote ende hondert ende vive(n)/
twintich cleyne busselen hoys Item vierhondert/
en(de) vive(n)twintich schoeve erwette(n) metter vrucht/
Item sesse hondert schoeve crucken alsoe men/
die te beausart plach te maken Item noch vier/
voeder hoys dwelc de voirs(creven) joes algader weder/
geven sal ten afscheide(n) van zijne(n) t(er)mijne Item/
sal de voirs(creven) wynne alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde leve(re)n int hof te loeven(en) een goet voeder/
hoys op zijne(n) cost Item sal oic de voirs(creven) wynne/
ter manissen des voirs(creven) procur(eur)s ter meerder/
sekerheit van voldoen(e) voldoeni(n)gen des inhoudens/
van des(er) pechti(n)gen en(de) alle der pointe(n) dair inne/
begrepen den selven goidshuyse ter plaetsen/
dair en(de) alsoe dat behoiren sal moege(n) oft den/
procur(ator) desselfs goidshuys inden name als voe(r)/
bevestigen en(de) goeden in twelf mudde corens/
erfpachts op zijne(n) cost alsoe dat tvoirs(creven) goidsh(uys)/
te vreden sal moegen [wesen] en(de) dair aen alle dinhout/
voirscr(even) verhalen en(de) verreycken en(de) niet/
voirde(r) Item es voirweerde dat de voirs(creven) joes/
vernyewen en(de) maken sal op zijnen cost/
tusschen dit en(de) halfvasten(en) naistcomen(de) de/
registre(re)n van allen den chijsen en(de) pachten/
die tvoirs(creven) goidsh(uys) jairlijcx heeft en(de) heffen(de)
//
es te beausart ende dair omtrindt Item [es] noch/
ondersproken en(de) bevorweert oft soe gebuerde/
dat de voirs(creven) joes aflivich wordde voe(r) duytgaen/
vanden voirs(creven) t(er)mijn en(de) dat zijn huysvr(ouwe)/
de voirs(creven) goede behouden woude zoe sal zij/
moete(n) setten alsulck(en) goede(n) loflijcke(n) sekerh(eit)/
oft bortocht het zij van goeden borge(n) oft erfpande(n)/
dat tvoirs(creven) goidsh(uys) d(air)mede te vreden sal moege(n)/
wesen en(de) dinhout vand(er) selv(er) pechtinge(n)/
dair aen verhalen Item es noch meer bevor/
weert dat de voirs(creven) joes sculdich sal zijn/
op zijne(n) cost alle jaire te leve(re)n te loeven(en)/
inder h(er)berghe tvoirs(creven) goidsh(uys) een voeder/
wishouts en(de) een voeder mutsaerts zonder/
afslach des voirs(creven) steet Ende alle dese/
vorweerde(n) condicie(n) en(de) geluften voirscr(even) heeft/
de voirs(creven) joes den voirs(creven) hee(re)n daniele inden/
name als voe(r) gelooft goet vast gestentich/
en(de) van weerden te houden en(de) te voldoen(e)/
talle tijde en(de) termijne(n) als die valle(n) ende/
verschijne(n) sullen en(de) telcken t(er)mijne als/
vervolghde schout hier waren over goirdt/
vanden berghe en(de) arndt vynck scepen(en)/
te loeven(en) gedaen int jair ons hee(re)n/
duysent veerhondert vive en(de) tachtentich/
opden tweesten dach der maent van dece(m)bri/
Et h(ab)uit querelas hiis int(er)fueru(n)t [vacat]/
maii undecima
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-11-03 by Jos Jonckheer