SAL7778, Act: V°345.4-R°346.1 (678 of 812)
Search Act
previous | next
Act V°345.4-R°346.1  
Act
Date: 1493-04-15

Transcription

2019-01-22 by Walter Winnelinckx
Item jan vanden bloke sone wijlen jans woenen(de)/
te wackezeele in p(rese)ncia heeft genomen en(de) bekint/
genomen te hebben(e) van janne vand(en) ynde al(ia)s/
de gouda alse p(ro)cur(ator) vrouwen katlijnen absoloens/
wed(uw)[e] h(er) jans wijlen van ranshem ridders de/
goede nae bescreven Te weten(e) yerst twee boende(r)
//
lants gelegen inde p(ro)chie van thieldonck opde wat(er)delle/
tusschen de goede ph(ilip)s de rijke in beyd(er) zijden comen(de)/
mette(n) eene(n) eynde opde wat(er)leye Item noch drie en(de)/
een half dach(mael) lants opde lake gelegen inde p(ro)chie/
van werchte(r) tussche(n) m(ijn) jouffr(ouwe) abs(oloens) goet ter eenre/
ende der kinde(re)n raeps ter ande(r) zijden Item een/
half dach(mael) lants opde cleynlake geleg(en) inde selve/
p(ro)chie tusschen gheert smoers goede in deene en(de) willems/
scolvers in dande(re) Item noch een block g(e)h(eeten) dwijblock/
houden(de) omtr(int) v dach(mael) geleg(en) inde p(ro)chie van/
haecht acht(er) der wed(uw)en absoloens hof comen(de) aen/
shee(re)n strate tusschen de goede der voirs(creven) wed(uw)en/
te twee zijden ende de goede m(ijn) (jouffrouwe)? voirs(creven) ter derder/
Te houden te hebben en(de) te wynnen van half merte/
lestleden eene(n) t(er)mijn van xii jae(re)n lang due(re)nde/
deen nae dander sonder middel vervolgen(de) Elcx/
jairs te weten(e) de voirs(creven) twee boender lants om en(de)/
voe(r) drie mudden ende twee halst(er) rocx pay(abilis) cu(m) va(n)no/
mens(ur)[e] lovanien(sis) en(de) te loeven(en) te leve(re)n Item dand(er) iii(½) dach(mael)/
en(de) (½) dach(mael) lants om en(de) voe(r) drie hollansche gulden(en)/
vie(r) clinckarts te xiiii stuv(er)s tstuck ende dwijblock/
om en(de) voe(r) drie hollan(sche) gulden(en) te xvi stuv(er)s tstuck/
alle jae(re) s(in)[t] andr(iesmiss)[e] ap(oste)ls te betalen(e) den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde quol(ibe)t ass(ecutu)[m] Met cond(ici)[en] dat de voirs(creven) wynne/
de voirs(creven) lande wel en(de) loflijc wynnen werven en(de)/
meste(n) sal gelijc regenote(n) bove(n) en(de) benede(n) ende de/
wyn sal de selve goede tsijnen afscheyden(en) mogen laten/
brake Item is oic voirweerde dat elc der voirs(creven) p(ar)tien/
ten yersten vi jae(re)n van malcande(re)n sulle(n) moegen scheyden/
op dat hen belieft behalven dat de ghene die scheyden/
wilt dat den ande(re)n een half jair te voe(re)n sal cundigen/
Item de voirs(creven) m(ijn) vrouwe heeft den voirs(creven) wynne geleent/
soe de selve wyn bekinde twee mudden ghersten tot/
saetcoren(en) die de wyn m(ijn) vrouwen heeft [gelooft] te betalen(e) toighst/
naistcomen(de) Insgelijcx heeft de selve wyn de voirs(creven)/
m(ijn) vrouwen geloeft zesse hollan(sche) gulden(en) te xvi stuv(er)s/
tstuck oick toighst naistcomen(de) te betalen(e) quol(ibe)t ass(ecutu)[m]/
Ende alle dese voirweerden (et)c(etera) Eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-10-27 by Jos Jonckheer