SAL7779, Act: V°317.3 (603 of 809)
Search Act
previous | next
Act V°317.3  
Act
Date: 1494-03-15

Transcription

2023-11-05 by fernand BERTRAND
Item geertruydt busscop heeft geloeft katline(n)/
amelen xxiiii st(uvers) deen helicht bynnen/
drie maenden naistcomen(de) en(de) dand(er)/
helicht bynnen drie weken d(air)nae volgen(de)/
te betalen(e) quol(ibe)t ass(ecutu)[m] Coram duffle/
burg(imagistr)[o] m(ar)cii xv
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2018-07-16 by The Administrator