SAL7779, Act: V°320.2-R°321.1 (606 of 809)
Search Act
previous | next
Act V°320.2-R°321.1  
Act
Date: 1494-03-17

Transcription

2023-11-08 by fernand BERTRAND
Condt zij allen lieden dat gielijs cressart/
sone wout(er)s in p(rese)ntia heeft genomen en(de)/
bekint genomen te hebben(e) tegen hee(re)n/
janne pynnock ridde(r) thof desselfs hee(re)n/
jans mette(n) huysingen schue(re)n hove/
wynnen(de) landen beemden en(de) allen zijne(n)/
toebehoirten geleggen te ned(er)ijssche Te/
houden te hebben van des(en) half m(er)te eene(n)/
t(er)mijn van sesse jai(r)en lang due(re)nde deen/
nae dand(er) sond(er) middel v(er)volgen(de) elcx/
jairs dae(re)nbynnen om en(de) voi(r)e de voirs(creven)/
landen om xxxii mudden rogs pag(abilis)/
cum vanno mensu(r)e lovan(iensis) alle jai(r)e s(in)[t]/
andriesmisse ap(oste)ls te betalen(e) Ende te loven/
ten huyse des voirs(creven) hee(re)n jans te leve(re)n/
en(de) de voirs(creven) beemde om en(de) voir vijfthien/
rinschguld(en) te xx stuv(er)s tstuck alle jai(r)e s(in)[te]/
m(er)tensmisse te betalen(e) quol(ibe)t ass(ecutu)[m] Met/
condicien en(de) voirw(er)den dat de voirs(creven) wynne/
de voirs(creven) lande wel en(de) wel en(de) loflijck/
sal wynnen werven ende mesten gelijck/
regenooten boven en(de) beneden en(de) die laten/
tsijnen afscheiden te weten(e) tot v thien/
boend(er) toe met wynt(er) coren(e) rogge en(de)/
t(er)we en(de) de stortte eens om gedaen It(em) m(ijn)/
hee(re) en(de) de wyn sullen jairlijcx deylen/
dooft vand(en) voirs(creven) goeden des sal m(ijn) hee(re)/
den lese(re) betalen en(de) de wyn sal hem den/
mo(n)tcost betalen It(em) sal de wynne/
hebben alle trunchout aen de voirs(creven)/
goede staen(de) soe v(er)re het hafteel ge/
gaen heeft en(de) oic alle v(er)droochde willige(n)/
dies sal hij stellen en(de) setten voir elke
//
v(er)droochde willige twee leven(de) poten en(de) des/
sal hij sculdich zijn te v(er)maken(e) te vegen/
en(de) te ruymen de wegen grechten ende/
wat(er)leyen aen en(de) omtrint den voirs(creven) goeden/
It(em) dat de wyn jairlijcx sal moeten leve(re)n/
lx busselen walme(re)n tott(er) r(e)p(ar)atien vand(en)/
huysingen vanden voirs(creven) hove en(de) alsmen/
dien v(er)dect sal m(ijn) de wynne den werclieden/
den mo(n)tcost gheven en(de) m(ijn) hee(re) sal de dachue(re)n/
betalen en(de) sal de wynne alle behoefte/
tott(er) r(e)p(ar)acien van leeme teenen en(de) d(er)re/
gelijke It(em) sal de wynne houden de huysinge(n)/
in goed(er) r(e)p(ar)atien vand(er) ond(er)ster rijkelen/
ned(er)weert op zijnen last It(em) m(ijn) hee(re) sal den/
wyn alle twee jairen moeten geven een/
tabbaert laken oft drie schilde d(air)voe(r) des moet/
hij m(ijn) hee(re) tsjaers d(air)voe(r) doen sesse corweyen/
It(em) de voirs(creven) wynne sal vanden lx mudde(n)/
rogs en(de) vanden lxxvii r(insch)g(ulden) die hij m(ijnen) voirs(creven)/
hee(re) noch sculdich en(de) tacht(er) es van voir/
pechtingen jairlijcx betalen de voirs(creven) vi jai(r)en/
lang due(re)nde thien mudden rogs en(de) vie(r)/
en(de) eenen halven rinschguld(en) dwelc hij/
geloeft heeft ta(m)q(uam) ass(ecutu)[m] Ende alle dese voir/
weerden (et)c(etera) Ende hier voe(r) zijn borghen als/
principale sculders en(de) oic voir de voirs(creven) voir/
scult de voirs(creven) wout(er) en(de) magriete zijne/
huysvrouwe Coram as abs(oloens) zande m(ar)cii xvii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2018-07-16 by The Administrator