SAL7783, Act: R°120.2-R°121.1 (236 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°120.2-R°121.1  
Act
Date: 1498-09-14

Transcription

2017-01-04 by Willy Stevens
It(em) de voirs(creven) matheeus de sone in p(rese)ntia heeft geco(n)senteert/
gewillecuert ende overgegeve(n) katlijne(n) van casterle/
tegewoirdige huysvrouwe des voirs(creven) willems sijns
//
vaders met consente desselfs sijns vaders om hue(r) te/
besorgen(e) van hue(re)r duwarien die sij behoude(n) soude/
nae de doot ende aflivich(eit) des voirs(creven) willems/
inden gevalle sij hem overleefde dat der selver/
katlijnen ombelet vande(n) voirs(creven) matheeuse sijnder/
erve(n) ende naecomelinge(n) volgen sulle(n) voir deselve/
hue(re) duwarie(n) de goede ende rinte(n) naebescreven/
Te weten(e) yerst een huys ende hof met sijnd(er) toebehoirt(en)/
geleg(en) te zichen(en) dair deselve willem nu inne/
woent alsoe hij dat vercregen heeft tegen arnde/
van velmen nae inhoudt scepen(en) brieve(n) van zichen(en)/
dair op gemaect It(em) drie lichte gulden(en) oft dair/
omtrent tsjaers op een huys dair bij geleg(en) dwelc/
de voirs(creven) willem terfpachte heeft uutgeg(even) henricke/
van thienen sone wijlen goirts nae inhoudt der brieven/
dair af sijnde It(em) eene(n) beempt achter marien torre(n) in/
diestserschebroeck gelegen alsoe willem dien vercregen/
heeft tegen gielijse van boechout nae inhoudt scepen(en)/
brieven van loeven(en) It(em) eene(n) beempt geleg(en) te holede/
vercregen tegen willem(me) van kermpt nae inhoudt scepen(en)/
brieve(n) van boensbeke dair op gemaict It(em) noch eene(n)/
beempt gelegen te miskem vercregen teg(en) beerne(re)/
van gheelberge nae inhoudt scepen(en) brieve(n) van miskem/
It(em) een boender lants gelegen int eygen van kersbeke/
aen de biest vercregen tegen jacoppe vranx nae inhoudt/
scepen(en) brieve(n) van loeven(en) It(em) noch (½) boend(er) lants inde/
selve couthe(r) gecregen tegen ja(n)ne van thienen nae/
inhoudt scepen(en) brieve(n) van loeven(en) Op allet recht en(de)/
actie dwelc de voirs(creven) matheeus oft sijn naecomeling(en)/
souden moegen eysschen oft pretende(re)n te hebben inde/
selve goede tot behoef der voirs(creven) katlijne(n) hue(r) leefdage/
lang due(re)nde ende niet lange(r) behoirlijck renu(n)cie(re)nde/
ende verthijen(de) om alle deselve goede hue(re) voirs(creven) leefdage/
lang due(re)nde voir hue(r) voirs(creven) tocht ende duwarie te houden(e)/
te besitten(e) ende te gebruycken(e) behalve(n) den selven/
matheeuse en(de) sijne(n) erve(n) ende naecomeling(en) hue(re)n rechte
//
p(ro)p(ri)eteyt ende actien inde selve goede nae de doot der/
selver katlijne(n) ende niet eer Geloven(de) de voirs(creven) matheeus/
der selver katlijnen hier tegen ne(m)mermeer stoot hynder oft/
impediment oft aensprake te doene bij hem selven/
sijne(n) erve(n) ende naecomeling(en) oft nyeman(ne) anders van/
zijne(n) oft hue(re)n wegen Geloven(de) voirt der selver katlijne(n)/
tallen tijden als zij des versuect tot huer(er) manissen ende/
coste voirde(r) guedinge ende vestich(eit) ende altijt genoech/
te doene Et t(antu)m p(ro)ut behalven willem(me) den vader/
zijnen meerde(re)n ende mynde(re)n in desen talle(n) tijden alst/
hem sal gelieve(n) cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-07-29 by Jos Jonckheer