SAL7783, Act: R°178.1-V°178.1,V°178c (381 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°178.1-V°178.1,V°178c  
Act
Date: 1498--

Transcription

2021-01-25 by Willy Stevens
Dits alsulcke rekeni(n)ge als jan lauw(er)s gedaen heeft vand(en)/
gueden die pauwels goutsmeets acht(er)gelaete(n) heeft alzoe verre/
hij die ae(n)gevert heeft ten v(er)suecke van lucia des voirs(creven)/
pauwels dochte(r) met goyairtde(n) goutsmeets hae(re)n mo(m)bae(r)/
Item jan lauw(er)s ontfang(en) xxi pet(er)s licht geldts als vand(en) voirs(creven)/
gueden van drie jae(re)n/
It(em) noch ontfang(en) in zwae(re)n gelde eene(n) leeuwe/
Item ick jan lauw(er)s hebbe ae(n)genoeme(n) te houde(n) des voirs(creven) pauwels/
joncste kynt eene(n) t(er)myn van vijff jae(re)n te weeten(e) voe(r) eene(n) kerlle/
en(de) voe(r) een faelye alsoe dat pauwels selver bestaidt hadde bij sijne(n)/
leven(de) lyve/
Item noch ontfang(en) van hout vii st(uvers)/
Item brengt noch by die voirs(creven) jan lauw(er)s in synd(er) rekeni(n)ge hoe/
dat dirick sijn outste bruede(r) gehaeve(n) heeft van weeg(en) des/
voirs(creven) pauwels goeden xxx xxi pet(er)s licht geldts als va(n)/
drie jae(re)n/
Dits uutgheeve(n) jans lauw(er)s teg(en) dontfanck/
vand(er) voirs(creven) goed(en) daer questie af is/
Item uutgeg(even) doeme(n) pauwelse(n) goutsmeets t(er) eerde(n) begroef ende/
die huysinge d(air) hij uut gestorve(n) was te doe(n) reyni(n)ge/
beloept vi pet(er)s/
It(em) noch geg(even) den heylig(en) gheest va(n) hulsel (½) mud(de) rogg(en)/
Item noch geg(even) elck heyligheest kynt va(n) hulsel elck i lop(e) rogg(en)
//
Item noch geg(even) janne(n) mys i mud(de) rogg(en)/
Item jan lauwers heeft ae(n)genoemen so(m)mige va(n) pauwels voirs(creven)/
kynde(re) eene(n) t(er)mijn van ses jae(re)n lanck alle jae(re) vijf pet(er)s/
xu(mm)[a] xxx peters/
It(em) noch uutgeg(even) jairliecks sess jae(ren) lanck i brasp(enning) beloept vii(½) st(uvers)/
It(em) noch uutgeg(even) van fauten i peter/
Item noch geg(even) pete(re)n des voirs(creven) pauwels s(oene) i leuwe die/
hij verteert heeft/
Item noch geleent den kynde(re)n pauwels goutsmeets voirs(creven) xxv st(uvers)/
Item noch uutgeg(even) voer kercke(n) recht va(n) pauwelse(n) voirs(creven) ii ryns g(ulden)/
Item noch uutgeg(even) voirde kynde(re) pauwels als voe(r) een hootvo(n)nis/
dat sy verloeren hadde(n) iii(½) pet(er)s/
Item noch bestaidt bewaertde(n) tot sint joes va(n) pauwels weeg(en)/
om drie pet(er)s luttel min oft mee(r)/
Item noch gedaen twee ellen lakens den voirs(creven) kijnde(re)n pauwels/
voer xii st(uvers)/
Item hyer meede sluyt jan lauw(er)s syn rekeni(n)ge op desen tyt ten/
waer oft hem yet te voe(re)n quaem dat hij meer v(er)leet hadde/
dan voirs(creven) staet dat hij dat sal moege(n) minde(re)n en(de) meerde(re)n/
tott(er) tyt toe dat dese rekeni(n)ge bezegelt sal worde(n)/
hyer op allegeert lucia met hae(re)n mo(m)bae(r) en(de) segge(r) dat sij/
met dese rekeni(n)ge nyet te vrede(n) en zijn op desen tyt ende/
meynden dat jan lauwers zijn rekeni(n)ge sluyte(n) sal nu va(n)/
desen Ende dese rekeni(n)ge is gheschiet in p(rese)ntie van/
goyairtden woyten en(de) woute(re)n ancem mys soen als scepen(en)/
geg(even) inden jae(re) van xcviii opt(en) viii d(ach) martii/
Item int selve jae(r) van xcviii opt(en) xxv dach [martii] is noch coeme(n) jan lauw(er)s/
en(de) begheert noch in sijn rekeni(n)ge geset te hebben(e) dat hij v(er)leet/
heeft aende huysinge des voirs(creven) pauwels kijnde(re) om die te decken/
en(de) latten d(air) ae(n) te naegelen beloept i peter/
Item seget noch jan lauw(er)s hoe dat lucia voirs(creven) een bedde met eend(er)/
roeder sardie yet gehaelt heeft met eene(n) pue puellue en(de) twee slaeplaeke(ne)/
met noch twee cussens en(de) tderde cussen is noch tot des voirs(creven) jans huys/
en(de) is willich dat uutte reycke(n) d(er) voirs(creven) lucie(n) so hij seyde en(de) dit is/
geschiet voir den recht en(de) voir den getuygenisse als van des(en) bedde/
mett(er) toebehoirt(en) dat lucia gehaelt heeft dwelc jan lauwers nu nae/
bij bracht heeft als wael blijckt
//
gort goutsmeets heeft cleerlijc gethoent dat jan lauwers tgoet t(er)stont/
ae(n)veerde nae de doot va(n) pauwelse/
It(em) es voirt [genoech] gethoent dat jan lauwers de vii pet(er)s va(n) vi jae(re)n sculd(ich)/
sal zij(n) op he zijne(n) last te reken(en) d(air) af hij de iii jae(re)n op zijne(n) brued(er)/
rekent [alsulke(n) gelt als dair va(n) jae(r) te jae(r) cours hadde en(de) dair toe eene(n) ...] en(de) dat hij d(air) ioc noch sculdich sal zij(n) in rekeni(n)ge(n) te/
bringen(e) ii r(yns) g(ulden) van voe(r) gehave(n) te hebben(e)/
En soe v(er)re hij voirde(r) vand(en) tijde d(air)nae volgen(de) admi(ni)stratie/
gehadt heeft dat hij d(air) af insgelijcx sculd(ich) sal zij(n) rek(eninge)[n] te doen(e)/
It(em) [dat] aengaen(de) den coren(e) dwelc hij gehave(n) heeft va(n) m(ar)griete(n)/
docht(er) jans vand(en) hove va(n) ii jae(re)n sculd(ich) sal zij(n) rek(eninge)[n] te doen(e)/
behalve(n) dat hem d(air)tege(n) in uutgeve(n) cortte(n) sal soe v(er)re hij yet d(air)teg(en)/
va(n) pauwels kinde(re)n wege(n) betaelt heeft/
Aen It(em) noch sal hij sculd(ich) zij(n) in rek(eninge)[n] te bring(e)n xi pet(er)s/
va(n) ty(m)mergetouwe v(er)cocht ghijsbrechte scosters/
It(em) aengaen(de) den willige(n)schotte sal hij sculd(ich) zij(n) rek(eninge)[n] te doen(e)/
va(n) xxv pet(er)s [eens] oft x loepen rogge(n) dair voe(r) alle jae(ren) behalve(n) dat/
de ky(n)nesse vand(en) gronde sal blive(n) ter plaetsen dair de goude gelegen sijn/
It(em) aengaen(de) den xl pet(er)s va(n) laureys brueders en es niet gethoent/
noch oic desgelijx va(n)d(en) houte va(n) ja(n)ne ooms/
Aengaen(de) den vii [ix[te]] pointe vand(en) potte(n) sal lucie dat moege(n) v(er)halen/
aen lauwereyse lauwers en(de)/
It(em) opt xiii[te] pointe sal hij va(n) v loepen rogge(n) jairlijx sculd(ich) zij(n) rekeni(n)ge/
te doen(e) des sal d(air)tege(n) cortte(n) soe v(er)re hij yet d(air)tege(n) betaelt heeft/
It(em) aengaen(de) den huysrait die hij noch onder heeft sal jan lauwers sculdich/
zij(n) bij eede h(ier) te v(er)claren en(de) over te geven(e)/
It(em) vand(en) erfbrieve(n) sal hij sculdich zij(n) te ov(er)leveri(n)ge te doen(e) bij eede/
aengaen(de) der hekelen en(de) ande(re)n stucke(n) die lucie hem [te] v(er)ware(n) geg(even) heeft/
steet op jans eedt/
No(ta) dat op duytgev(en) niet gelet en is
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-08-12 by Jos Jonckheer