SAL7783, Act: R°202.3 (405 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°202.3  
Act
Date: 1498-12-15

Transcription

2019-01-19 by Willy Stevens
Allen (et)c(etera) doen cond dat h(er) jan garot prieste(r) prioir tot/
bierbeke heeft geordineert ende geconstitueert joese/
van overbeke te wesen sijn meye(r) vanden goeden die/
tvoirs(creven) prioirscap heeft te bierbeke te libbeke topvelpe te/
nedervelpe en(de) dair omtrint Ende heeft den selve(n) joese/
volcome(n) macht p(ro)cur(ati)[e] ende auctoriteyt geg(even) om alle sijne/
chijsen rinte(n) ende pachten die hij inde voirs(creven) plaets(en) heeft/
inne te halen op te bue(re)n ende tontfangen(e) dair voe(r) te panden/
te dagen en(de) in rasteme(n)te te doen leggen die te v(er)volge(n)/
texeque(re)n met rechte te bedinge(n) te wynne(n) te verliesen (et)c(etera)/
Et g(e)n(er)aliter cum p(otes)tate substitue(n)di promitt(ens) ratu(m) renu(n)c(ians)/
salvo iusto calculo cor(am) tymple buetsele dece(m)br(is) xv
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-08-12 by Jos Jonckheer