SAL7783, Act: R°224.2-R°225.1 (441 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°224.2-R°225.1  
Act
Date: 1499-02-04

Transcription

2020-03-03 by Willy Stevens
Sijn bleve(n) ende gevalle(n) den voirs(creven) lijsbett(en) cretsarts/
wed(uw)[e] goirts wijlen drabbe hue(re)n kinde(re)n voirs(creven) b(er)th(en)/
coeset en(de) sijnen suste(re)n met ydeken van lyere/
en(de) amelrijke willems sijnd(er) huysvr(ouwe) ...? huer(er) deyling(en)/
de goede(n) naebescreve(n) te weten(e) ierst een block/
alsoet gelegen is opde beke tusschen de goede claes/
de kersmake(re) ende de beke aldair It(em) den keteleerbee(m)pt/
houden(de) drie dach(mael) luttel min oft meer tboender dat/
compt aende(n) ham ter eenre ende de goede roelants/
ts(er)arnts ter ande(re) zijden It(em) (½) dach(mael) paulo geleg(en) aen/
denijs vander hofstad hof ter eenre en(de) de goede
//
claes de kersmake(re) It(em) i(½) dach(mael) [paulo] geleg(en) opde hoelto(m)me/
met eene(n) wynckelhake tusschen de goede m(ijns) hee(re)n vand(en)/
p(er)cke py(n)nocx ende der cappelrien van cortbeke It(em)/
noch i(½) dach(mael) geleg(en) bove(n) twilskens tussche(n) de/
goede vand(en) heyl(igen) gheest ter eenre tpedeke(n) dat/
s(in)t medarts wert gaet ter ande(re) en(de) de goede roelants/
ts(er)arts ter derder zijden It(em) noch een dach(mael) opt ov(er)houtvelt/
geleg(en) beneden den vroyenberchsschen wech tussche(n)/
de goede claes de kersmake(re) ter eenre en(de) h(er) jans/
pynnock ter ande(r) zijden It(em) i dach(mael) lants gelegen/
boven doverbiestvelt bove(n) de seven boede(re)n toebeh(orende)/
roelande ts(er)arnts tusschen de goede alarts vander/
eycken ende m(ijn) hee(re)n van heyleshem It(em) [in] een stuck lants/
van v dach(maelen) de nederste zijde d(air)af te loeven(e) werts/
breet zijnde tot opden pael bove(n) ende benede(n) eve(n) breet/
It(em) drie vie(re)ndeele lants luttel min oft meer gelegen/
bijden breeden wech tusschen der cappelrien lant opde/
biest It(em) een dach(mael) lants en(de) xlvi roeden bove(n) den/
prumele(re) tusschen de goede roelants ts(er)arts ter eenre/
en(de) peet(er)s van thienen ter ande(r) zijden It(em) [in] een stuck/
lants geleg(en) inde boschdelle groot zijnde omtrint/
een boender die nederste zijde te cortbeke wert gaende/
metten eene(n) ynde boven opten berch It(em) noch i dach(mael)/
beneden den prumele(re) tusschen de goede jans van/
dieve(n) ter eenre en(de) m(ijn) hee(re)n van heyleshem ter ande(r) zijd(en)/
It(em) de helicht van eene(n) stucke houden(de) omtrint v dach(maelen)/
luttel min oft meer tusschen de goede henr(ickx) loerebaix/
te ii zijden ende der kinde(re)n cretsarts ter derder/
It(em) wat meer dan de helicht van drie dachmale/
tusschen de goede wouters cretsart en(de) d(er) kinde(re)n/
cretsairts It(em) een dach(mael) geleg(en) opt kindervelt tussche(n)/
de goede claes de kersmake(re) ende peet(er)s bohon/
It(em) een boender lants geleg(en) opt selve velt tusschen/
de goede wout(er)s cretsairt en(de) peet(er)s bohon It(em) noch/
(½) boender geleg(en) op de vloetgrecht tussche(n) de goede/
m(ijns) hee(re)n van heyleshem ter eenre roelants ts(er)arnts/
ter ande(re) en(de) de vloetgrecht op deen ynde vand(en)/
lande It(em) een stuck lants geleg(en) acht(er) denijs vander/
hofstad tussche(n) thof desselfs denijs ende de goede
//
skersmakers It(em) noch een dach(mael) geleg(en) boven den/
lusenberch tusschen de goede roelants ts(er)arts op/
beyde zijden It(em) noch een dacht(mael) luttel min oft/
meer geleg(en) onder den wijngart tusschen de/
goede m(ijns) hee(re)n van heyleshem op beyde zijde(n) It(em)/
drie vie(re)ndeele lants geleg(en) op kindervelt tusschen/
m(ijns) hee(re)n py(n)nock lant It(em) een stuck lants geleg(en) inde/
willige(n)delle met eene(n) driessche dair tegen over/
gelegen tusschen de goede peet(er)s bohon ende/
claes de kersmake(re) It(em) [in] een stuck lants de minste/
helicht dair af geleg(en) inde sijpt tussche(n) de goede/
claes de kersmake(re) en(de) wout(er)s cretsairts It(em) een/
dach(mael) ende een roede lants geleg(en) inden vrancke(n)dal/
tusschen de goede peet(er)s scrix en(de) h(er) jans van/
si(n)t goricx It(em) (½) dach(mael) luttel min oft meer/
tussche(n) de goede h(er) jans pynnocx/
opte(n) co(m)mer ende last uuyte(n) voirs(creven) goede(n) gaen(de)/
t(er)mi(ni)s debit(is) hanc quoq(ue) et sat(is) p(ro)ut eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-08-26 by Jos Jonckheer