SAL7783, Act: R°226.1-V°227.1 (446 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°226.1-V°227.1  
Act
Date: 1499-02-04

Transcription

2020-03-06 by Willy Stevens
Cont zij allen lieden dat thomaes berwouts en(de) marie coni(n)cx/
zijn huysvrouwe in p(rese)ncia hebben genomen en(de) beki(n)nen genomen/
te hebben(e) tegen hee(re)n jacoppe yselsteyn als procur(eur) jouffrouwen/
katlijnen py(n)nocx weduwe lyebrechts wijlen hee(re) tot meldert/
dwynhoff der selver jouffrouwen gelegen te meldert metten/
landen boegarden ende beempden daer toebehoiren(de) metten/
twee boogarden die de castelain te hebben(e) plach ende oick/
metten beempde gelegen achter thoff bijden grooten boogarde/
te houden te hebben en(de) te wynnen van half merte naistcomen(de)/
eenen termijn van negen ja(r)en lang due(re)nde deen nae dande(r)/
sonder middel vervolgen(de) behalven dat zij van malcande(re)n/
sullen moegen scheyden ten iersten sesse ja(r)en des sal de/
ghene die alsoe scheyden wilt dat den ande(re)n sculdich/
zijn (½) jaer te voe(re)n te cundigen elx jairs de voirs(creven)/
wynnen(de) lande om ende voe(r) sessentachtentich sacken/
corens der maten van thienen en(de) pacht van meldert/
cu(m) vanno ende thien sacken terwen der selver maten/
alle ja(r)e s(in)[t] andriesmesse ap(oste)ls te betalen(e) en(de) te loeven(e)/
ten huyse der voirs(creven) jouffrouwen te leve(re)n oft te thienen/
daert m(ijn) jouffrouwen believen sal Ende de voirs(creven) beempde/
om ende voe(r) vie(re)ntwintich hollan(se) gulden(en) te xvi stuvers/
tstuc drie plecken voor elken stuve(r) gerekent alle/
ja(r)e si(n)[t] m(er)tensmisse te betalen(e) ende ombegrepen te half/
meye quol(ibet) ass(ecutu)[m] Item es vorweerde dat de voirs(creven)/
wynne de voirs(creven) lande jaerlijcx sal wynnen werven/
mesten ende mergelen gelijc wel wynnen(de) reengenooten/
boven ende beneden en(de) die tzijnen afscheyden(e) laten gelijc/
hij die vynden sal tzijne(n) aencomen(e) Te weten(e) den/
wynterart wel en(de) loflijc besayt met wyntercoren(en) d(air) af/
de vii(½) boende(re)n sullen zijn met tarwen besayt den/
somerart met eender voren ende de brake oic eens/
ommegedaen It(em) sullen de voirs(creven) jouffrouwe en(de) wy(n)ne/
alle dooft jaerlijcx opde voirs(creven) goede wassen(de) deylen/
half ende half en(de) sal de selve wynne jaerlijcx m(ijn)/
jouffrouwen helicht te loeven(e) leve(re)n It(em) voer de pastu(r)e/
die de wynne sal hebben te hemweert sonder yet d(air)af
//
te geven(e) sal de voirs(creven) wynne m(ijn) jouffrouwen meye(r) hue(re)n/
rintm(eeste)r en(de) diene(re)n soe dicwille als zij die daer seynden/
sal oft doirlijden sullen sculdich zijn te geven(e) den cost/
en(de) hue(re)n p(er)den hoy It(em) sal de wy(n)ne jaerlijcx sculdich/
zijn te leve(re)n vijf hondert walms om de huysinge d(air)mede/
te decken(e) Ende alsmen dair yet van ouden wercke/
repareert oft maect sal de wynne sculdich zijn den werclieden/
den montcost te geven(e) en(de) m(ijn) jouffrouwe sal de dachue(re)n betalen ende dair toe sal de wynne sculdich zijn alle/
gereetscap dair toe behoeven(de) nairde(r) te halen(e) It(em) sal/
de voirs(creven) wynne alle dmest int voirs(creven) hoff comen(de)/
moeten vue(re)n opde voirs(creven) lande slants meesten p(ro)ffijte/
soe wel opde verste als opde naeste en(de) ten lesten ja(r)e/
allet stroo vand(en) lande comen(de) int hoff moeten laten/
ende alle ja(r)e tweelf voeder mests vue(re)n op m(ijns) jouffr(ouwen)/
wyngart te meldert alst m(ijn) jouffrouwe versuect It(em)/
en sal de wynne gheen ande(re) lande moegen nemen/
oft wynnen noch oic m(ijn) jouffr(ouwe) lande oft goeden ande(re)n/
moegen verhue(re)n oft uutgeven sonder m(ijns) jouffr(ouwen) consente/
It(em) sal de wynne jairlijcx met zijne(n) wagen(en) en(de) p(er)den/
moeten halen m(ijn) jouffr(ouwen) staken totten wyngarde van/
meldert behoeven(de) ende den wyn vand(en) wyngarde inde/
persse te hoxhem vue(re)n ende van daer opt huys van/
meldert bringen alsoemen gewoenlijc heeft geweest/
It(em) als mijn jouffrouwe hue(re)n wyn te loeven(e) heeft/
doet halen sal hij een voeder mede moeten vue(re)n It(em)/
sullen de wynne jaerlijcx moeten houden een paer/
vercken(en) loepen(de) metten zijnen soe verre mijn jouffr(ouwe)/
hem die coopt It(em) sal de voirs(creven) wynne jaerlijcx soe/
verre m(ijn) jouffrouwe dat versuect eens moeten vue(re)n/
tantwerpen te bruessel oft te bombrouck int lant van/
ludick dairt m(ijn) jouffrouwen best believen sal behalven/
dat inden saytijt noch inden oechst niet en zij/
It(em) sal de voirs(creven) wynne jaerlijcx eens alst m(ijn) jouffr(ouwe)/
gelieven sal sculdich zijn te geven(e) eenen vetten hamel/
ende soe verre zij scapen tsamen ter helicht houden
//
sal zij eenen hebben van swynnen deele voir uut Item sal de/
voirs(creven) wynne jaerlijcx m(ijn) jouffrouwen geven eenen sack rapen/
sonder afslach It(em) sal m(ijn) jouffrouwe den wynne jaerlijcx/
geven vier ellen lakens tot eenen tabbarde It(em) en sal/
de voirs(creven) wynne de voirs(creven) lande ten drie lesten ja(r)en niet/
moegen hoervruchten Item sal de voirs(creven) wynne jaerlijcx/
mijnre jouffrouwen visschen moeten te loeven leve(re)n It(em)/
sal de wynne de beempde ende boogarde jaerlijcx moeten/
vegen ende de grechten ruymen ryolen en(de) wel ende/
loflijc bevreden soe dat behoirt ende die tzijne(n) afscheyden(e)/
bevreedt laten alsoe hij die bevi(n)den sal It(em) sal de voirs(creven)/
wynne jairlijcx moegen tru(n)cken allet tru(n)chout om den/
vrede d(aer)mede te vermaken(e) Item sal de voirs(creven) wynne/
jaerlijcx moeten setten vijftich pooten en(de) die wel en(de)/
loflijc verdoirnen Item sal hij alle verdroochde boomen/
moegen afhouden behalven dat hij voir elke sal moeten/
setten twee leven(de) pooten vand(en) selven aerde ende die wel/
ende loflijc verdoirnen als voe(r) behalven dat hij gheen/
opgaen(de) hout moegen houwen en(de) sal mijn jouffrouwe/
soe vele luecx moegen afhouwen als zij behoeven sal totten/
vivers It(em) want de huysen vanden wynhove verbernt/
zijn soe sal de voirs(creven) wynne moeten woenen int hoff/
dair m(ijn) jouffr(ouwe) hem dat bewijsen sal en(de) alle de stallinge/
te hemweert hebben Item sal de voirs(creven) wynne de huysinge/
vand(en) wynhove stallen ende ande(re) schue(re)n moeten houden/
vander underster rijkelen nederweert tzijnen coste Item/
es voirweerde dat de voirs(creven) wynne m(ijn) jouffrouwen/
jairlijcx leve(re)n sal (½) mudde eertens eerten lovens sond(er)/
afslach Item sal de wynne als hij scape hult jaerlijcx/
sculdich zijn m(ijn) jouffrouwen te paesschen te geven(e) een/
vet lam It(em) sal hij insgelijcx jaerlijcx sculdich zijn/
te leve(re)n vier platte keesen twee te paesschen en(de) twee/
te loeven(en) kermesse It(em) want m(ijn) jouffrouwe den voirs(creven)/
wynne nu tzijnen aencomen(e) leenen sal de so(m)me van/
achtenveertich rinsgulden(en) eens soe hebben geloeft/
de voirs(creven) wynnen m(ijn) jouffr(ouwen) die weder te geven(e) en(de)/
te betalen(e) bynnen den drie ierste ja(r)en naistcomen(e)
//
te weten(e) alle ja(r)e tderdel met hue(re)n weygelde Ende alle/
dese vorweerden hebben de wynnen ter eender en(de) h(er)/
jacop renu(n)c(ians) inden name als voe(r) ter ande(re) zijden/
malcande(re)n gelooft tonderhouden(e) en(de) te voldoen(e) quol(ibet)/
ass(ecutu)[m] Ende daer voe(r) zijn borgen der voirs(creven) wynnen/
henr(ick) en(de) marie hue(re) kinde(re)n p(ri)us ema(ncipa)[ti] et pare(n)tes/
p(ro)miseru(n)t eos indempnes releva(r)e Cor(am) boechout crol/
febr(uarii) iiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-08-26 by Jos Jonckheer