SAL7783, Act: R°337.3-V°337.1 (652 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°337.3-V°337.1  
Act
Date: 1499-05-29

Transcription

2020-07-07 by Willy Stevens
It(em) arndt van pe sone wijlen h(er) arnts van/
pe ridders in p(rese)ncia heeft geloeft woute(re)n/
vanden tymple anthonyse absoloens ja(n)ne/
nijs ende robbeerde diericx als kercmeest(er)s/
van ons(er) liever vrouwe(n) capelle ten scutters/
ghind(er)buyten tot behoef vand(er) selver capelle(n)/
ter manissen van hen oft vande(n) kercmeest(er)s/
ten tijde wesen(de) te bewijsen ende te bevestige(n)/
op seke(re) loffelijke panden en(de) chijsgoed(en) nae/
der stadt recht van loven(e) alsulken seve(n)/
goud(en) rijders der mu(n)ten hertogen ph(ilip)s van/
bourg(oign)[en] ende van brabant goet en(de) ghinge/
voir den xx[en] dag van meye a(n)no xiiii[c]
//
xlv gemu(n)t erffelijker rinten v(er)schijnen(de)/
jairlijcx den xx[en] dach in meye ende/
te loven inden wissel te leve(re)n als zij/
jairlijcx hadden ende heffen(de) wa(r)en ende voir/
maels bij janne van wijflet besedt sijn/
geweest gorde van artslo geheeten van/
cauwelille voir eyge(n)genooten met scepen(en)/
brieve(n) van loven(e) d(air)op gemaict int jair/
ons hee(re)n xiiii[c] xlv maii xx op seke(re)/
goede en(de) panden inden selve(n) brieve(n)/
begrepen die voir eyge(n)goed(en) gesedt wa(r)en/
en(de) gegoet de welke eensdeels sijn bevo(n)den/
lee(n)goed wesende heeft vort geloeft de/
selve joncker arndt deselve rinte jairlijcx/
ten t(er)mijne voirs(creven) wel en(de) duechdelijc als voirs(creven)/
es te betalen(e) ende te leve(re)n tott(er) tijt toe hij/
die als voirs(creven) is sal besedt ende bevesticht/
is hebben behalve(n) hem altijt sijn quite(n)/
acht(er)volgen(de) den voirs(creven) yersten brieve/
dies sullen de voirs(creven) kercmeest(er)s scheyden/
van hue(re)n voirs(creven) yersten panden soe v(er)re/
als die lee(n)goeden sijn en(de) nyet vorde(r)/
ende die ov(er)laten den voirs(creven) arnde behalve(n)/
dat hij hen los houden sal aen ons genad(ichs)/
hee(re) aengaen(de) den opheffen(e) van dien/
selve(n) goeden blive(n)de behouden(de) als hue(re)n/
pant dande(r) goede inde voirs(creven) brieven/
begrepen soe verre die gheene lee(n)goed(en)/
en sijn Coram pynnock boech(out) maii/
xxix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-09-02 by Jos Jonckheer