SAL7783, Act: V°206.3-R°207.1 (414 of 713)
Search Act
previous | next
Act V°206.3-R°207.1  
Act
Date: 1498-12-17

Transcription

2019-01-23 by Willy Stevens
Soe sijn bleven ende gevallen den voirs(creven) goirde in zijne/
deylinge de goeden rinten ende erfpachten naebescreven/
Te weten(e) yerst v(½) mudden half tarwe half rogge erflijck/
goet ende payabel met wa(n)ne ende vede(re)n wel bereyt/
der mate(n) van loeven(en) vallen(de) half s(in)t jans(mis)s[e] en de half/
te kersmisse staen(de) te lossen(e) tot twee malen elc mudde/
t(ar)wen met twintich croone(n) te xxiiii stuv(er)s ende elc m(ud)[de]/
rogs met achthien gelijke croone(n) ende met volle(n) pachte/
nae gelande vand(er) quiting(en) aen ende op de moelen/
geheete(n) develoechschemoelen oft soe die anders genaempt/
is mette(n) boog(ar)de woenhuyse stalle messien al deen aen/
dander gelegen inden werft buyten aende stad bynne(n) poirte/
d(air) men beghijnhove wert gaet Den voirs(creven) (christ)iane/
en(de) sijnder huysvrouwe(n) in deylingen gevallen Item/
noch een mudde rogs erfspachts pag(abilis) cu(m) va(n)no mens(ur)[e]/
lovan(iensis) alle jae(re) opte(n) xvii dach dece(m)br(is) te betalen(e)
//
staen(de) te lossen(e) ter belieften met achthien croone(n) ind(er) weerde(n)/
voirs(creven) en(de) met volle(n) pachte aen ende op alsulken beempden/
als gelegen zijn ten broecke neve(n) de papiermoele(n) den voirs(creven)/
(christ)iane en(de) sijnder huysvrouwe(n) in deylinge(n) gevallen It(em)/
sijn noch den voirs(creven) goirde in zijnre deyling(en) gevallen/
drie huysen deen neve(n) dander geleg(en) aende viermoelen/
tusschen deselve moelen ende de goeden claes van graven/
op den co(m)mer van xlvii stuv(er)s erflijck d(air) uuyt uuytgaende/
Item noch een huys met sijnder toebehoirte(n) geleg(en) op die veem(er)ct/
acht(er) aende ca(m)me geheete(n) dorgelen los sond(er) co(m)mer It(em) noch/
twee stucken wijngarts geleg(en) bij een opt stuypers op den/
co(m)mer vand(er) weerden van eene(n) stuver chijs dair uuyt gaen(de)/
It(em) noch xxxii stuvers erflijck vallen(de) opte(n) xvii dach dece(m)br(is)/
staen(de) te quijten(e) den pe(n)ni(n)g achthiene en(de) met volle(n) pachte/
aen ende op de beckerie metter toebehoirt(en) geleg(en) opten/
hoeck vander veemerct naist den orgelen met oic den huyse/
dair naist den voirs(creven) (christ)iane en(de) sijnder huysvr(ouwe) insgelijcx/
in deyling(en) gevalle(n) It(em) noch tderdendeel van xi(½)/
mudd(en) corens erflijck die de voirs(creven) wijlen merten de/
vader hadde ende hem in deyling(en) gevalle(n) wae(re)n tegen/
goirde sijnen brueder op de viermoelen metter toebehoirten/
Ende dese deylinge (et)c(tera) cor(am) h(er)meys borch dece(m)br(is) xvii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-08-12 by Jos Jonckheer