SAL7783, Act: V°211.1-R°213.1 (424 of 713)
Search Act
previous | next
Act V°211.1-R°213.1  
Act
Date: 1498-12-22

Transcription

2019-01-31 by Willy Stevens
Nae dien opt geschil geresen tusschen de gesworen(en) vanden/
vleeschouwers ambachte inden name vanden selven ambachte/
ter eenre ende vrancken loenkens vleeschouwe(r) ter ande(r) zijden/
Uuyt dien dat de voirs(creven) gesworen(en) den selve(n) vrancke v(er)bode(n)/
hadden zijn ambacht dair om hij hen met seke(re)n mandementen/
ons gened(ichs) hee(re)n betrocken hadde voir de hee(re)n cancell(ie)r en(de) raide/
van brabant bijden selve(n) mijne(n) hee(re) den cancellier voir een/
expedient heeft ende es geordineert ende geappointeert/
geweest dat p(ar)tien souden compare(re)n voir den raide/
vander stad ende aldair te rechte staen van huer(er) questien/
om bij hen gedaen ende get(er)mineert te wordden(e) soe sij/
nae gelegentheyt der saken bevi(n)den souden behoiren(de) behalve(n)/
dat de voirs(creven) vranck desen tijt hangen(de) ende tot dat de/
materie soude sijn gedecideert soude moegen gebruyken sijn/
ambacht alsoe hij te voe(re)n hadde gedaen inder maten seke(re) brieve(n)/
m(ijns) gened(ichs) hee(re)n dat verclae(re)n Ende p(ar)tien dien acht(er)volgen(de)/
op in goensdage lestleden compareerden voir den selve(n) raide/
te vreden sijnde ende ae(n)nemen(de) aldair rechts te plegen(e)/
Aldair de gesworen(en) vand(en) voirs(creven) ambachte bij monde arnts/
van hove een vanden selven gesworen(en) aensprake deden op/
ende tegen den voirs(creven) vrancken Dair op deselve vrancke/
dach van berade beg(er)de te hebben(e) die hij selve coes en(de) nam/
des ande(re)n daichs voe(r) der noenen Tot welken dage de voirs(creven)/
vrancke tot twee reysen ende ten lesten opde correctie(n)/
vander stad ontboden zijnde niet en compareerde mair dede/
seggen dat hij was uuyter stadt Ende hem dairenboven/
noch van gratien eene(n) dach voir al was geprefigieert/
op heden soe sijn wederom gecompareert op heden/
deselve p(ar)tien voir den voirs(creven) raide aldair de voirs(creven)/
gesworen(en) ten versueken ende beg(er)ten des voirs(creven) vranx/
wederom verhaelden ende ververschten hue(re) aensprake/
seggen(de) dat hue(r) ambacht van vele diversen schoone(n)/
statuten was versien ende gep(ri)vilegieert die den/
selven ambachte van zee(r) ouden tijden bij merckelijken reden(en)/
wae(re)n verleent dair af zij in possessien van die tonderhouden(e)/
hadden geweest van soe langen tijden dat gheen memorie/
van menschen en was ter contarien ende onder den ande(re)n/
dat soe wa(n)neer yemant int selve ambacht wesen(de) van vuylen
//
oft oneerbae(re)n famen oft feyten criminelijck was besmet/
oft die van alsulken feyten hadde gecomposeert dat die/
verbuerde zijn ambacht ende dat hij dat ne(m)mermeer meer/
en mocht bliven exerce(re)nde oft hem dair mede behulpen/
Ende want dan nu onlanx tot huer(er) kynnessen come(n) was/
dat de voirs(creven) vrancke aen mijne(n) hee(re) den meye(r) van loeven(en)/
hadde criminelijck gecomposeert en(de) remissie verworven/
Soe hadde hen den noot dair toe gedwongen dwelck/
hen van hertten leet was dat zij den voirs(creven) vrancken sijn/
ambacht hadden verboden dair toe zij met eede wae(re)n/
verbonden Seggen(de) voirts soe verre de voirs(creven) vrancke/
de voirs(creven) pointen woude bekynne(n) hij kinde de waerheyt/
ende oft hij die ontkynne(n) woude soe p(rese)nteerden sij die/
te thoenen(e) ende besundert de voirs(creven) compositie dat die/
crimineel was p(rese)nteerden zij te thoene(n) metten offic(ie)r selve/
Sustine(re)nde voir hue(re) conclusie dat in alsoe verre zij huers/
vermeets volquamen dat de voirs(creven) vrancke tvoirs(creven) ambacht/
soude laten alsoe sij hem dat verboden hadden Dair op/
de voirs(creven) vranck dede seggen vragen den voirs(creven) gesworen(en)/
oft sij hen dier aenspraken alsoe allegader int gemeyne/
aendroegen ende oft dat hue(re) woerden wae(re)n Dair op/
sij tsamen eendrachtelijck antwoerden ja ende dat de/
meyni(n)ge vanden gemeyne(n) geselle(n) vanden geheele(n) a(m)bachte/
was Dwelck de voirs(creven) vrancke stelde int onthoudt/
vanden hee(re)n bege(re)nde dat dat alsoe wordde geregistreert/
Ende want dat sijnder eere(n) ende welvairt g(ro)telijc aenginck/
p(ro)testeerde hij van sijnder injurien in dien o(n)verlet te stane/
om sijn actie van dien te moegen volgen in tijden en(de) wijlen/
alsoe sijnen raet gedragen soude Ende dae(re)ntynde(n) dede/
hij seggen voir sijn verantweerde(n) dat hem vand(en) voirnemen(en)/
der voirs(creven) gesworen(en) niet genoech en conste verwonde(re)n/
want des omtrint twee jae(re)n geleden was dat alh(ier) questie/
gebuerde tusschen ja(n)ne scrijne die alsdoen verpacht hadde/
de assijse vande(n) vleeschuyse ende dat uuyt dien dat/
de voirs(creven) vrancke meer scapen soude hebben geslage(n) dan/
hij den assijsene(r) overgegeve(n) hadde als deselve jan seggen/
woude ende dat hij hem sijn assijse alsoe heymelijc hadde
//
ontsteken dair inne soe verre te dier tijt was gep(ro)cedeert/
dat hij vrancke hadde moeten tasten in des borg(er)meest(er)s hant/
ende gelove(n) te bete(re)n alsulke(n) termi(n)atie als de hee(re)n over hem/
wijsen souden dair op bijder selver stad seke(re) correctie(n) wae(re)n/
begrepen ende get(er)mineert alsoe dat niet en reste dan de/
publicatie van dien Ende al mocht dan m(ijn) hee(re) de meye(r)/
comen sijn ende hadde des kynnesse te hemwert willen neme(n)/
ende dat vrancke e(n)nige pe(n)ni(n)gen dair om geloeft of geg(even)/
mocht hebben dair toe deselve vrancke bij noode was gedwongen/
want m(ijn) hee(re) de meye(r) hem d(air) om inder vroente(n) hadde doen/
stellen ende al hadde vrancke dair op trecht versocht en(de) de/
borg(er)meeste(re)n doen zijnde ter assisten(cien) des voirs(creven) vranx als poirte(r)/
dat oic versocht hadden vander stad weg(en) en mocht hem dat/
niet gebue(re)n alsoe dat hij vrancke metten hee(re) dair af/
moeste overcome(n) soude hij uuyter vroente(n) hebben geraict/
en volchde dair om nochtan niet dat de voirs(creven) vrancke/
dair om van vuylen feyten oft criminelijc hadde geco(m)poseert/
mair wae(re)n dese materien ende d(er)regelijke altijt geweest/
gehoude(n) ende gereputeert voir civijl ende hadde de stad/
altijt dair af de kynnesse ende punitie van dien metten/
hee(re) gehadt des hem de voirs(creven) vrancke gedroech totter/
stad het hadde oick dicwijle in vele ande(re) neri(n)g(en) gesien/
en(de) gebuert geweest dat de luyden van quaden gewichten/
gemeete(n) versteking(en) van assijsen ende dier gelijke hadden/
gecalengiert geweest en(de) dat de stadt altijt dair af/
de kynnesse hadde ende dat die openbairlijc wordden/
gecorrigeert ende besundert de molders en(de) meer ande(re)/
die nu onlanx van gelijken stucken hadden gecalengeert/
geweest nochtan en lieten zij dair o(m)me hue(re) ambachten/
niet ende soude dit altoes voir criminel gereputeert/
wordden soe soude de stad luttel oft gheene correctie(n)/
behouden De voirs(creven) vrancke gedroech hem oick totter/
quitan(tie) die hij van m(ijn) hee(re) den meye(r) hadde vand(en)/
pe(n)ni(n)g(en) die hij hem gegeve(n) mocht hebben dat die niet/
en sprack van criminele(n) stucken oft vuylen fayten/
en(de) dat oick niet en was e(n)nige remissie oft compositie/
mair alleene eene quitan(tie) van pe(n)ni(n)gen p(rese)nte(re)nde/
dair toe zijne(n) duechdelijken eedt dat hij die pe(n)ni(n)g(en)/
niet geg(even) en hadde voir e(n)nige criminele co(m)positie/
mair alleene om dat hij dair mede meynde te scouwen(e)
//
ende quijt te sijne vanden uuytroepe en(de) publicatie(n) vand(er) stadt/
Ende dat de selve vrancke oic altijt tot h(ier) toe tot goeder/
namen ende famen gestaen hadde ende alnoch stont p(rese)nteerde/
hij oick te thoenen(e) sustine(re)nde mits dien ende meer ande(re)n/
woirden bij hem int langhe gealligeert dat de gesworen(en)/
met hue(re)n voirnemen(en) op hem wae(re)n verdoelt en(de) dat/
hij sijn ambacht soude moegen blive(n) exerce(re)nde gelijc/
hij tot h(ier) toe gedaen hadde De voirs(creven) gesworen(en) replice(re)nde/
op de voirs(creven) remissie deden seggen hoe wel dofficier/
om tfeyt do(n)neere ende diffamie van dien ter liefden en(de)/
beg(er)ten van vrancken te belette(n) mocht hebben gegeve(n)/
quitan(tie) van pe(n)ni(n)g(en) sonder remissien oft compositien/
te vermane(n) Dat en conste den voirs(creven) vrancken niet/
gediene(n) want zij altijt mette(n) selve(n) officier p(rese)nteerden de/
compositie te thoenen(e) ende dat de stad oic vand(en) civile/
was gescheyden ende al mochten onsteking(en) van cleynen/
assijsen tande(re)n tijden civilijc hebben geweest gecorrigeert/
soe hadde dese onstekinge soe groot geweest des zij hen/
gedroegen tot des scrijne dair af voirtijden gethoont mocht/
hebben dat dit voir gheen civijl gerekent en mocht wordden/
hen oic refere(re)nde tot een(en) ouden p(ri)vilegie seggen(de)/
dat soe wes bove(n) vijf s(cellinge) weert wae(ren) dat dat criminelijc/
uuyt te richten(e) stont p(er)siste(re)nde in huer(er) yerst(er) conclusien/
Den voirs(creven) vrancken duplice(re)nde seyde dat des een zee(r)/
langhe wijle geleden was dat hij de questie hadde gehadt/
tegen janne scrijne ende zeder hadden ande(re) gesworen(en)/
geweest die van dier questien wel hadde(n) gewete(n) en(de)/
sij oic nu sijnde hadden van s(in)t jans(miss)[e] h(er)werts oic gesworen(e)/
geweest ende noyt en hadde hem sijn ambacht verboden/
geweest meer dan nu dwelck als hij seyde meer was/
uuyt hate ende nijde gebuert dan anders en(de) men en soude/
ne(m)mermeer bevi(n)den dat de stad vand(en) civile oft van hue(re)n/
rechte was gescheyden p(er)siste(re)nde mits dien ende ande(re)n/
reden(en) voe(r) bij hem gealligeert in zijder (con)clusien ter cont(ra)rien/
dair op bijden raide vander stad rijpelijck op al gelet/
zijnde es get(er)mineert en(de) uuytgesproken wa(n)t beyde p(ar)tien/
hue(re) thoon vermete(n) hebbe(n) dat zij dien beg(er)en taenhoire(n) en(de)/
dae(re)ntynden recht dair toe zij in wederzijden dach hebben/
genome(n) op van heden in acht dag(en) in (con)s(ili)[o] op(idi) dece(m)br(is) xxii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-08-19 by Jos Jonckheer