SAL7783, Act: V°352.2-V°353.1 (676 of 713)
Search Act
previous | next
Act V°352.2-V°353.1  
Act
Date: 1499-06-11

Transcription

2020-07-19 by Willy Stevens
Allen (et)c(tera) dat h(er) dierick le begghe ridde(r) henrick/
en(de) jan sijn sone(n) prius ema(ncipa)[ti] met consente desselfs/
huers vad(er)s en(de) jacops van raveschote huers/
maechs van wijlen wege(n) wijlen jouffr(ouw)[en]/
marien van meerbeke huysvr(ouw)[e] was des/
voirs(creven) he(re)n diericx ende moed(er) der voirs(creven) gebruede(re)n/
affirman(tium) (et)c(etera) hebben gecedeert getra(n)sporteert/
en(de) ov(er)gegeve(n) bij des(er) hee(re)n en(de) meeste(re)n ja(n)ne/
calaber doctoir in medicine(n) de erf en(de) lijfrinte(n)/
hier nae volgen(de) Te weten(e) yerst xxiiii r(yns) g(ulden)/
te xx st(uvers) tstuck erflic van dien liiii r(yns) g(ulden)/
erflic vallen(de) half xv dage in nove(m)bri en(de)/
half xv dage in meye d(aer)af den yersten t(er)mijn/
voir den voirs(creven) meeste(re)n janne sal vallen in/
nove(m)bri naistcomen(de) en(de) die hij noch van vie(r)/
t(er)mijne(n) d(aer)naist volgen(de) sal heffen te weten(e)/
telken t(er)mijne xii r(yns) g(ulden) It(em) tsestich r(yns) guld(en)/
tsjaers lijfpen(sien) ten live van jouffr(ouw)[en] katline(n)/
van assche huysvr(ouwe)[e] jans de gorte(re) d(aer)af de voirs(creven)/
h(er) dierick de actie hadde vallen(de) half in febr(uari)[o]/
en(de) half in augusto die de voirs(creven) meest(er) jan/
oic sal heffen tot vijf t(er)mijne(n) toe begi(n)nen(de)/
den yertsen t(er)mijn in augusto naistcomen(de)/
It(em) xx rinsch guld(en) lijfpen(sien) ten live des/
voirs(creven) hee(re)n dier(icx) alleen(e) vallen(de) half in no(vem)[bri]/
en(de) half in meye die de voirs(creven) meest(er) jan/
oic sal heffen van vie(r) yerste toecomen(de)/
t(er)mijne(n) It(em) xii r(yns) g(ulden) lijfpen(sien) ten live des
//
voirs(creven) he(re)n diericx vallen(de) half in febr(uari)[o] en(de)/
half in augusto d(aer)af [m(eester)] jan sal heffen de/
vive naistvallende t(er)mijne(n) alle welke/
p(ar)tien van rinte(n) voirs(creven) de voirs(creven) h(er) dierick en(de)/
sijn kinde(re)n hadden aen en(de) op de meyrie(n)/
ons genad(ichs) hee(re)n te loven(e) It(em) tsestich r(yns) g(ulden)/
lijfpen(sien) staende ten live vand(er) kinde(re)n des/
voirs(creven) h(er) diericx vallen(de) half te kers(miss)[e] en(de) half/
s(in)t jans(miss)[e] op dese stadt van loven(e) d(aer)af de/
voirs(creven) meest(er) jan oic sal heffen de vive/
naistvallende t(er)mijne(n) maken(de) de voirs(creven)/
p(ar)tien en(de) vanden voirs(creven) t(er)mijne(n) vie(r)hond(er)t/
dertich rins guld(en) Ende hebben d(aer)o(m)me/
geconst(itueer)t sond(er) e(n)nich wed(er)roepen den/
voirs(creven) meest(ere)n janne om deselve p(ar)tien/
van rinte(n) ende vanden t(er)mijne(n) voirs(creven)/
te heffen opte bue(re)n en(de) to(n)tfange(n) quijtsceldi(n)ge/
d(aer)af te doen(e) en(de) quitan(cien) te geven(e) die met/
rechte te vervolgen(e) ende alle rechtvorderi(n)ge/
te doen(e) die nae tenue(re) vanden brieve(n)/
der selver rinten behoi(r)en sal Ende hebben/
te dier meyni(n)gen den voirs(creven) meeste(re)n/
janne ov(er)gegeven de brieve(n) vand(er)/
voirs(creven) rinten die nochtan sullen gestelt/
wordden ond(er) wet oft daer de voirs(creven) h(er)/
dierick en(de) m(eester) jan des sullen te vreden sijn/
om den voirs(creven) m(eester) janne d(aer)mede behulp/
te doen(e) ofts noot zij en(de) de voirs(creven) p(ar)tien/
en(de) vand(en) voirs(creven) t(er)mijne(n) bijden voirs(creven) m(eester)/
janne o(n)fangen wesen(de) de selve brieve(n)/
wed(er) te volgen den voirs(creven) hee(re)n diericke/
en(de) zijne(n) kinde(re)n welke penni(n)gen/
voirs(creven) de voirs(creven) m(eester) jan sal sculdich sijn te/
beke(re)n inde betalinge vand(en) jairlijcscher/
rinten en(de) oic int afleggen van vie(r)/
ende veertich rinsch guld(en) lijfpen(sien) die de/
voirs(creven) h(er) dierick sculdich es van wegen
//
wijlen willemaers van assche tot div(er)sen/
p(er)sonen live(n) d(aer)voe(r) de voirs(creven) meest(er) jan/
es borghe en(de) dat de voirs(creven) meest(er) jan sal/
moeten de brieve(n) vand(en) selve(n) lijfpen(sien)/
leve(re)n den voirs(creven) h(er) diericke met cond(ici)[en]/
oft e(n)nige(n) vanden live(n) d(aer)op de voirs(creven) p(ar)tien/
van rinte(n) bijd(en) voirs(creven) t(re)sorie(n)? en(de) sijn sone(n)/
ov(er)bewesen staen aflivich wordden voir/
en(de) eer de voirs(creven) m(eester) jan de voirs(creven) so(m)me/
o(n)tfange(n) hadde en(de) hem d(aer)tege(n) soe vele/
nyet bewesen en wordde oft dat hem e(n)nige/
calangie bij yema(n)de gedaen gebuerde/
dat hij die nyet en conste o(n)tfanghe(n)/
dat hij sal blive(n) staen(de) op sijn recht van/
zijne(n) scepen(en) brieve(n) en(de) and(er)ss(ins) dat/
hij heeft opden voirs(creven) hee(re)n dier(icke) voir/
dlossen vand(er) voirs(creven) borchtocht en(de) heeft/
de voirs(creven) h(er) dierick geloeft den voirs(vreven)/
meeste(re)n janne te geven(e) tot sijnder/
manissen quitan(cien) vand(en) voirs(creven) p(ar)tien opde /
demeyne(n) voirs(creven) Promitten(tes) ratu(m) de/
cessio(n)e renu(n)c(iantes) p(ro)ut Cor(am) borch boech(out)/
junii xi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2014-09-02 by Jos Jonckheer