SAL7835, Act: R°432.2-V°432.1 (1333 of 1438)
Search Act
previous | next
Act R°432.2-V°432.1  
Act
Date: 1551-06-11
LanguageLN

Transcription

2021-01-28 by Transkribus Software
Villicus lovanien(sis) median(tibus) scabinis lovanien(sibus)/
ratione dominii ex parte domini ducis braban(tie) adduxit/
godefridu(m) mercx procuratorem magistri arnoldi/
noots van halle doctorem in medicinis ad omnia/
et singula bona immobilia et hereditaria johannis/
de brievere et elizabeth sicx eius uxoris pro certis/
recognitionibus et promission(ibus) conscriptis in litteris/
scabinorum lovanien(sium) quarum tenor sub hac verbor(um)/
forma sequitur et est talis Condt zij allen lieden/
dat jan die brievere zone wijlen wouthers ende/
lijsbeth sicx zijn huysvrouwe woenen(de) te loeven(e)/
obligeren(de) in desen huere persoonen ende huere goeden/
hebben bekijnt schuldich te zijne ombesundert o(n)verscheyd(en)/
ende elck een voer all heeren ende meesteren aernde/
noots van halle doictoir in medecijnen seven carolus/
gulden(en) goet ende ghinge te weten(e) twintich zilve(re)/
penn(in)gen geheeten stuvers munten ons genedichs heeren/
des hertogen van brabant goet ende ghinge voer elcke(n)/
der selver carolus gulden(en) gerekent ende thiene/
gelijcke stuvers erffelijcke rinte alle jaere den/
achten(de)twintichsten dach der maendt van januario/
te betalen(e) ende inder stadt wissel van loeven(e)/
te leveren den selven meesteren aerde en(de) zijne
//
nacomelingen los ende vrij van beden ons genadichs/
heeren des hertogen van brabant en(de) van allen/
anderen lasten telcken termijne als schult met/
rechte verwonnen Welcke rente de selve gehuysschen/
ter manissen des voers(creven) meester arts geloeft hebben/
te bevestigen op eenen goeden loffelijcken pant gelegen/
binnen der banmijlen des voers(creven) meester ardts geloeft/
hebben van loeven(e) weerdt zijn(de) boven alle comere/
daer uuijt gaen(de) vijfthien gelijcke carolus gulden(en)/
erffelijck Ende zoe vele daer toe te doene dat den/
selven meesteren aernde ende zijnen nacomelingen ten/
eeuwegen dagen sal mogen genoech zijn Met conditien/
dat de selve gehuysschen de voers(creven) rinte selen mogen/
lossen als hen gelieven zal te wetene elcken penn(ing)/
met achtien(e) gelijcke penn(i)ngen ende met voldes rinten/
Behalven marien noots suster des voers(creven) meester/
aerdts nae de doot des selfs meester arts inde/
voers(creven) rinte huer tocht en(de) voerheffen zoe lange/
zij leven zal ende nijet langer Op vuege/
oijck oft gebuerde dat de voers(creven) rinte afgeleet werddt/
bynnen den tijde dat de voers(creven) marie haer heffen zal/
hebben dat de erfgen(amen) oft nacomelingen desselfs meester/
arts die den erfdom der voers(creven) rinten competeren zal/
sullen schuldich wesen de hootpenn(ingen) daer aff taenveerdene/
en(de) tot hennen laste weder omme aenleggen zoe in tijts/
dat de zelve marie daer bij gheen schade oft verlet/
en hebbe inder betalingen der zelver Welverstaen(de)/
dat zoe verre de zelve rinte ter stont nijet aengeleet/
en wordde soe dat die ten eijnde van den jaere naed(en)/
dach vander aflivie affquijtingen voers(creven) nijet en viele/
dat derfgen(amen) desselfs meester arts haer naer advenant/
vanden tijde dat die nijet afgeleet aengeleet en/
zal wesen huer selen moten recompenseren Hier/
waeren over cornelijs van graven en(de) jaspar/
i absoloens scepen(en) te loeven(e) Gegeven int jaer/
ons heeren duysent vijfhondert sessen(de)veertich den/
achtentwintichsten dach der maendt van januario/
onder getekent joerdens Et habuit querelas/
hiis inter fuerunt lynden coelen junii undecima
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2020-04-08 by kristiaan magnus