SAL7835, Act: R°473.2-V°476.1 (1436 of 1438)
Search Act
previous | next
Act R°473.2-V°476.1  
Act
Date: 1551-00-403
LanguageNederlands

Transcription

2020-07-18 by Transkribus Software
Item meester peeter joerdens inden naem en(de)/
van wegen meester meerttens vand(en) berge greffier/
vander furen(en) ons heeren keysers vand(en) zelven/
hebben(de) volcomen macht en commissie hebben(de)/
zoe hij zeyde om des naebescreven es te doen(e)/
waer voere hij meester peeter hem en(de) zijn(e)/
goeden verbinden(de) en(de) submitteren(de) sterck maecte/
en(de) geloefde den voers(creven) meesteren merten(en)/
in dien te hebben(e) dat hij des naebescreven es/
zal ratificeren lauderen ende approberen/
ter eenre ende marie janne weduwde/
jans wijlen serneyt cum tutore en(de) jan/
serneye huer sone hem affirmeren(de) oudt te/
zijn(e) xxv jaeren en daer boven prius/
emancipatus ter andere zijd(en) in p(rese)ntia/
hebben bekynt en(de) geleden dat zij bij/
tusschen spreken(e) van goede vrienden/
minnelijck eens wordden ende over comen zijn/
aengaen(de) der questien en(de) process(en) geweest/
hebben(de) tusschen der voers(creven) wed(uw)e en(de) hae(re)n/
sone ter eenre en(de) janne van(der) lynden/
als man en(de) momboer marien tulnoz en(de)/
kathlijn(e) tulnoz haer suster kijnderen andries/
tulnoz ter andere zijden ierst voer scepen(en)/
van nethen(en) en(de) daer nae alhier voer scepen(en)/
van loeven(e) ter causen van een(en) beempde/
geheeten froemont gelegen tot nethen(en)/
tegen over thoff der voers(creven) wed(uw)e ende
//
diverse anders goeden beempden landen en(de) bosschen/
oick aldaer gelegen in welcke zaken zoe verre es/
geprocedeert geweest als dat opden lesten dach/
februarii lestled(en) de voers(creven) wed(uw)e geduempt/
es met vonnisse der scepen(en) van loeven(e) voers(creven)/
huer handen te moeten lichten vand(en) voers(creven) beempd/
geheten fromont met alle de andere goeden bij de/
voers(creven) gesusteren haer ind(er) voers(creven) plaetsse geheyscht/
en(de) daer en boven de gesusteren voers(creven) moten/
rekeni(nge) ende reliqua doen van alle proffijten/
en(de) baten daer van gecomen zedert den derden/
julii anno xvi zes en(de) veertich en(de) geduempt/
inde twee deelen vand(en) costen ind(er) zelver/
zaken gedaen Van allen den welcken den/
voers(creven) meye(r) wert von(de) datmen alsnu es/
competeren(de) uuijt crachte van(de) guedinghe/
gepasseert secunda martii lestled(en) voer/
scepen(en) van loeven(e) opde vueghen/
condicien en(de) maniere hier onder gescreven/
Als ierst dat den voers(creven) meesteren mertten(en)/
voer hem en zijn erven en(de) nacomelingen peysel(ijck)/
en(de) vredelijck ter stondt volgen zal en(de) blijven/
ten eewigen dagen den voers(creven) beempt geheeten/
fromont zoe dien gelegen es voer der voers(creven)/
wed(uw)[en] hoff tot neth(enen) en(de) voers(creven) regen(oten) de strate/
voer de poirte vand(en) zelven hove liggen(de) ter/
eenre de strate strecken(de) ter veede weye/
weert ter andere de zelve veewije ter/
derde en(de) zekere stuck beempts der selver wed(uw)[en]/
toebehoeren(de) houden(de) omtrent een halff boender/
ter vierder zijden en(de) zekere andere stuck beempts/
wijlen toebehoeren(de) de heeren van s(in)t jans te luyck/
ter vijfster zijden Item noch sullen den selven/
meesteren mertten(en) en(de) zijn(en) nacomelingen ten/
eeuwegen dagen als voert volgen en(de) blijven in/
recompens van andere goeden ende den penningen/
naebescreven de goeden hier nae volghen(de)
//
Te weten ierst tvoers(creven) stuck beempts der voers(creven)/
wed(uw)[en] toebehoeren(de) zoe tzelve gelegen es in oft/
neven den voers(creven) beempt geheten froomont/
regen(oten) den zelven beempt ter eenre de/
voers(creven) veeweye ter andere zeker vijvere die/
nu besitten die van florivael ter derder en(de)/
ter vierder zijd(en) de armen van nethen(en)/
ter vierder zijden Item noch een stuck/
beempts wijlen toebehoeren(de) den voers(creven) hee(re)n/
van s(in)[t] jan oick gelegen in oft neven den/
voers(creven) beempt geheeten fromont regen(oten) den/
zelven beempt te twee zijd(en) tvoers(creven) halff/
boender ter derden ende de strate ter iiii[e] zijd(en)/
Item noch den vors vijvere die nu besitten/
die van florivael
tg.e tselve voertijden/
bijde zelve heeren ten erffchijse uuytgegeven/
es voer vier mudden terwen ontquytbaer/
Item noch de zelve weduwe tot belieften/
des voers(creven) m(eeste)r mertens opde vuegen naebes(chrev)en/
ov(er)goeden en(de) transporten den voers(chreven) vijvere die/
nu besitten die van florivael des zal de/
selve meester mertten hem tevreden/
moten stellen van alzulcke hondert carolus/
gulden als hem dade op gelegateert heeft/
wijlen heer adriaen jammart gelegen/
tusschen tvoors(creven) hoff halff boender ter eenre/
ende de voers(creven) veedeweye ten drye andere/
zijd(en) houden(de) omtrent een halff boende(r) o(n)b[e]grepen/
der maten Ende dit all los en(de) vrije van/
alle co(m)meren chijs(en) renten oft lasten geen(e) uuyt/
genomen hoedanige die zijn dan alleen(e) twee/
mudden rogs erfs de welcke die voers(creven)/
mertten heeft opden voers(creven) beempt geheten/
froment end meer andere der voers(creven) wed(uw)en/
goeden onder nethen(en) gelegen die welcke/
midts desen versmelten doot en te nyet uute gaen/
selen Wel verstaen(de) dat de zelve meester
//
merten de voers(creven) hondert carolus gulden(en) den/
voers(creven) van florivael als voere opden voers(creven) vijvere/
gelaten schuldich zijn te betalen en(de) hueren moet/
daer aff crijgen dat zij die guedinge dade aff doen/
zal ende huer dade aff zekerheyt bringhen van/
die betaelt te hebben(e) zoe dat zij wed(uw)e oft/
haer goeden daer van nu noch namaels nyet/
gepraempt oft gemolesteert en wordden/
Item en(de) boven desen selen versmelten alle costen/
bijden voers(creven) gesusteren ende den voers(creven) van(den) berge/
inde selve sake gedaen en geresen zoe wel tot/
nethen(en) loeven(e) oft eldere daer inne de zelve/
weduwe geduempt es geweest bijd(en) voers(creven)/
vonisse en oyck darte den selven van(den) berghe/
uuyt saken vand(en) voers(creven) vonniss(en) competeren(de)/
van rekeni(ngen) ende reliqua te moegen zedert/
den derden dach julii julii anno xvi zes en(de)/
viertich der voers(creven) wed(uw)e van alle de voers(creven)/
goeden daer van de zelve wed(uw)e en(de) haer/
sone nu ende namaels midts desen selen zijn en(de)/
blijven ongehouden Item zal oick versmelten/
doot en te nyenuute zijn zeker proces alnoch/
ombeslicht hangen(de) voer scepen(en) van nethen(en)/
tusschen der voers(creven) wed(uw)e ter eenre en(de) den/
selven vand(en) berge ter andere zijd(en) in materie/
van naderschap der voers(creven) goed(en) Ende dat elck/
zijn costen inde zelve sake gedaen dragen sal/
sonder sonder malcanderen yet daer aff nu oft/
namaels te moegen eysschen des sullen der zelver/
wed(uw)en ende hueren sone voers(creven) sone volgen In/
recompense van des voers staet alle andere/
parchelen van beempden va landen en bosschen/
ind(er) voers(creven) vo(n)nisse gementioneert ende den voers(creven)/
kijnderen tulnoz toebehoert gehadt hebben(de) als hen/
van hueren ouwers verstorven zijn en die den
//
voers(creven) vand(en) berge ennichssins competeren(de)/
moegen opde co(m)meren ende lasten daer uuyt/
gegaen hebben(de) ten tijde als de voirderen der/
voers(creven) wed(uwe) die gecregen hebben en(de) die/
ii zedert daer op soud(en) mogen belast zijn/
bij wijen dat sij ende oyck opde ghene/
die uuyt ennegen der voers(creven) p(ar)tijen den/
voers(creven) mertten(en) uuyt crachte/
van des(er) competeren(de) hoedanige die/
sijn moegen Alle de welcke de selve/
wed(uw)e uuyt huer goed(ingen) voers(creven) alleene/
sal schuldich zijn te dragene en die wettel(ijck)/
daer voe(r) te verobligeren(e) in sulcke vuegen/
dat de zelve m(eeste)[r] mertten de voers(creven) zijn p(ar)celen/
los en(de) vrije houden hebben en(de) besitten sal/
midts laeten(de) versmelten de voers(creven) twee/
mudden rogs erfp(achts) en(de) bij hem betaelen(de)/
de voers(creven) hondert carolus gulden(en) eens/
op vuegen voers(creven) Ende boven dien noch/
der zelver wed(uw)en en(de) hue(re)n sone de so(m)me/
van zess en(de) vijftich carolus gulden(en) current/
eens de welcke zij bij des(er) uuyt handen des/
voirs(creven) m(eeste)[r] peeters joerdens bekynden ontfangen/
te hebben(e) Item boven dien sal der/
selver wed(uw)en huer sone volgen sulck recht/
proprieteyt ende actie als den voers(creven) van(den) berge/
soude moegen co(m)peteren uuyt saken voirs(creven) van/
reken(i)n(gen) en(de) reliqua te moegen andries tulnoz/
tot noch toe ter causen van een(en) dach(mael) beempts/
bij hem besetten en(de) oyck ind(er) selven vonnisse/
begrepen om die in tijden en(de) wijlen om te mogen/
eysschen te dien eynde hen hen die midts des(er)/
cederen(de) transporteren(de) ende overgeven(de)/
Item alzulcken recht als hij daer toe e(n)nichssins/
soude mogen hebben Item selen oick de selve wed(uw)e/
en(de) huer sone renu(n)cieren van alle reformatien
//
appellatien relievemen(ten) recisien en naderschap die/
wel zij oft doen van hen soude mogen nu oft namaels/
des voers(creven) es aengaen(de) pretenderen oft eysschen/
gelijck zij en(de) elck van hen midts des(er) daer van/
renuntieren en(de) verthyden Welverstaen(de)/
oft gebuerde dat de voers(creven) van sint jans nu oft/
namaels e(n)nich recht oft actie wilden p(re)tende(re)n/
int voers(creven) stuck beempts bij hen als voe(r) voertijd(en)/
uuytgegeven op den halff mudde terwen ontq(ui)tbaer/
om tzelve weder omme te crijgen dat de voers(creven)/
weduwe oft haer sone hem daer aff nyet en/
al derven garranderen Maer in alle gevallen/
ghestaen soe verre hem tzelve met rechte aff/
gewonnen wordde midts de betalen(de) en(de) wettel(ijck)/
asscueren(de) den voers(creven) m(eeste)[r] mertten opde goed(e)/
loffelijcke panden onder nethen(en) gelegen in/
recompense van dien een gelijcke halff mudde/
terwen ontquytbaer pachts Ende om malcande(re)n/
van all des voers(creven) es te voldoene soe hebben de/
voers(creven) p(ar)tien te weten de voers(creven) meester peeter/
van wegen als voere en(de) die voers(creven) wed(uw)[e] en(de) huer/
sone respective in p(rese)ntia villici lovanien(sibus) (et)c(etera)/
opgedragen met behoirl(ijcke) verthijdenisse Te weten(e)/
de voirs(creven) wed(uw)e en(de) huer sone den voers(creven) beempt/
geheten fromont metten voers(creven) twee andere/
stucken daer inne en(de) neven liggen(de) Ende de/
voirs(creven) meester peeter ind(en) naem al als voere/
alle dandere goeden voers(creven) en(de) elck van hen respective/
daer aff ontgoet en(de) onterft zijn(de) soe es daer/
inne gegoet en(de) geerft Te weten(e) de voers(creven)/
m(eeste)[r] peeter tot behoeff als voere ind(en) voers(creven) beempt/
geheeten fromont en(de) inde twee stucken daer/
neven gelegen Ende de voers(creven) weduwe/
ende huer zone in alle dandere stucken voers(creven)/
per mo(nicionem) Geloven(de) de voers(creven) weduwe ende/

//
en huer sone voers(creven) sone van nu voertane het/
voers(creven) halff mudde teruwen uuyt den stucke/
beempts wijlen den heeren van sint jans/
toebehoeren(de) ende oick den heeren chijs uuyten/
voers(creven) froomont en(de) dandere stucken daer/
neven op dande(r) zijde gelegen met oyck uuyten/
voers(creven) vijve(r) gaen(de) en(de) alle andere co(m)meren/
en(de) lasten die op alle de selve stucken/
houden souden moegen staen jaerlijcx zoe/
in tijts te betalene en(de) te dragen(e) dat de/
zelve goeden des voers(creven) m(eeste)[r] merttens daer/
van nu noch naemaels nyet gepraempt/
oft gemolesteert en wordden in eeniger/
manieren Ende te meerder zekerheyt/
van dien hebben de selve weduwe en(de)/
hueren sone in tytle van wettegen pand(e)/
in p(rese)ntia villici verbond(en) en(de) verobligeert/
alle de voers(creven) goeden hen uuyt crachte/
van des(er) competeren(de) de quibus satis oblig(ando)/
et submitten(do) et waras opde commeren/
daer uuyt gegaen hebben(de) ten tijde als de voers(creven)/
wed(uw)[e] die aenveert heeft gehadt van janne/
de beausaert bij naderschap prout/
Alle welcke conditien en(de) voerweerden/
voers(creven) hebben de voers(creven) partijen respective/
inde qualiteyt ende name als voere/
malcanderen geloeft goet vast gestentich/
ende van weerden te houden(e) ende te hebben(e)/
daer voere elck huer verbynden(de) Te/
wetene de voers(creven) meester peeter de goed(en)/
des voers(creven) meester mertens ende de/
voers(creven) weduwe ende huer sone indivisim/
huer goeden ende altijt genoech te doen(e)/
soe verre yemande van hen in desen yet/
te luttel oft te nauwe geschiet ware
//
prout (et)c(etera) Coram johanne oliviers et/
[vacat] vander lynden scab(inis) lovanien(ses) et/
datum anno domini millesimo quingesimo quinquagesi(m)o/
mens(is) aprilis die tertia
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-04-08 by kristiaan magnus