SAL7835, Act: V°353.3-V°354.1 (1068 of 1438)
Search Act
previous | next
Act V°353.3-V°354.1  
Act
Date: 1551-04-13
LanguageLatinum

Transcription

2021-02-19 by Transkribus Software
Item h(er) pauwel vanden bossche procurator des/
goidshuys van s(in)[te] mertens binnen deser stadt van/
loeven(e) ter eenre ende juliane gillebo weduwe/
mertens wijlen plaisant ter andere zijden in/
p(rese)ntia hebben gekijnt ende geleden eensgewordden/
ende veraccordeert te zijne aengaen(de) der q(ue)stien
//
ende processen die zij respective gehadt hebben/
tegen malcanderen zoe voerde banck van bousevault/
als hier voer scepen(en) van loeven(e) ter caus(en) vand(er)/
pechtinghe vander hoeven des voers(creven) goidshuys onder/
bousseval voers(creven) gelegen met alle accessoiren daer/
ende nae gevolght ende geresen hoedanighe die/
zij tot opden heden date van des(en), In zulcker/
vuegen, te wetene dat alle dese zaken ende/
questien doot ende te nijete wezen selen en(de)/
elck daer aff renu(n)tieren(de) ende verthijden(de) zoe/
zij ende elck van hen daer aff mits des(en) renu(n)tieerd(en)/
ende vertheden op alzulcke conditien dat elck zijn/
costen inde voirs(creven) zaken gedaen ende geresen zal/
dragen, ende betaelen sonder malcanderen e(n)nichs(in)[s]/
daer aff te mogen eijsschen nu oft naemaels,/
welverstaen(de) dat de voirs(creven) weduwe den voers(creven)/
vanden goidshuyse genemende? betaelen zal de/
somme van acht en(de) vijftich karolus guld(ens) te/
twintich stuvers tstuck Te wetene thien k(arolus)g(uldens)/
daer aff gereet ende die welcke de voers(creven) h(er)/
pauwels bekende ontfangen te hebben, ende/
de reste te weten(e) acht en(de) veertich carolus/
guldens halff sinte jansmisse en(de) halff te kersmisse/
beijde naestcomen(de), ende daer en boven een goudecroen(e)/
eens gereet e aen meesteren janne jammaert te/
betalene Welcke xlviii carolus guld(ens) de/
voers(creven) weduwe ende met heur arnoult le/
roije meije(r) van bousemal bousseval en(de)/
damiaen claes woenen(de) te thij op vuge/
voers(creven) alzoe geloft, hebben te betalene/
tamq(uam) assequutum daer voert verobligeren(de)/
huer p(er)soen(en) en(de) goeden, Ende dit al in/
recompense van tghene dat die vand(en) voers(creven)/
goidshuyse der voers(creven) weduwe ou son fen marij/
inde voers(creven) processen geeijscht hebben gehadt/
daer mede ende met allen den welcken de/
voers(creven) p(ar)tijen hinc inde hebben gerenu(n)tieert/

//
ende vertegen ende malcanderen van als/
gequijteert ende quijte geschouwen tot opden/
dach van heden date van des(en), en(de) oijck van/
allen anderen actien die zij tegen malcanderen/
tot desen toe dage toe te seggen hebben,/
Promitten(tes) hinc inde satis prout/
coram tommen moor aprilis xiii[a]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2020-04-08 by kristiaan magnus