SAL7835, Act: V°476.2-R°478.1 (1437 of 1438)
Search Act
previous | next
Act V°476.2-R°478.1  
Act
Date: 1550-00-718
LanguageNederlands

Transcription

2020-07-28 by Transkribus Software
Item d(at) alzoe jan zegers als meyer vander bruerscap/
van onser liever liever vrouwen inder kercken/
van sinte peeters bynnen loeven es gegaen geweest/
met scepen(en) van loeven(e) tot twee huyssen/
bij een gelegen inde steenstrate aende steen brugge/
brugghe aldaer tusschen die dijle aldaer ter/
eenre de steenbrugge aldaer ter andere zijd(en) die/
erfgen(amen) jans wijlen vand(er) veken(en) ter derde/
sijden strecken(de) achterwerts met een(en) doorgange/
tot aende goeden der erfgen(amen) voers(creven) Ende heeft/
aldaer geclaeght ende gedaeght voer gebreck/
van betalinge van vier croon(en) erffelijcke rente/
der voers(creven) bruerscap en(de) achterstellen van zesse/
jaeren der selver anthonijse croeck alhier ter/
puyen ende janne pasteels en(de) zijn(en) kijnde(re)n/
anne sprengers weduwe willems wijlen/
van thienen goutsmet in zijn(en) leven(en)/
[vacat] als recteur van s(in)t jans/
aultaer inder voers(creven) kercke van s(in)te peeters/
heeren jan(ne) os jorijs(e) de brievere al(ia)s van yperen/
peeteren schoerbroets den pytanchier van s(in)[te]/
geertruyden te loeven(e) en den rentmeester/
desselfs goidshuys heeren matheus(e) van/
moerssel p(rie)steren als procurateur van/
[vacat] henrick willems adriaen
//
vander roost meesteren vand(en) huysarmen/
van sinte michiels cornelijs(e) van graven/
ende meester lambrechte joerdens/
secretarijs der stadt van loeven(e) als/
heyligegeest meesters van sinte michiels/
henrick de raymaker als meester vanden/
aultaer van onser liever vrouwen ghinder/
buyten ende voorts alle de ghene recht/
totten inthimatien voers(creven) goeden vermeten(de)/
met behoirlijcke inthimatien gedaen te/
weten den voers(creven) anthonijs(e) de troech [ter puyen] want/
hij hem van hier vertogen hadde ende men/
nyet en wiste waer hij hem hiele ende/
den anderen aen hueren persoon ende daer/
nae jorijs van ijperen om te salveren een/
erfrente van twee rins(cher) gulden(en) die hij opde/
voers(creven) goed(en) hadde der voers(creven) bruerscap van/
onser liever vrouwen bynnen s(in)te peeters/
kercke van huer voers(creven) vier croen(en) erffel(ijc)/
met coste ende co(m)mere daer omme gedaen/
heeft vernueght gehadt Soe eest dat/
de voers(creven) jan zegers als meye(r) des voers(creven)/
jorijs van ijperen es gegaen te weest met/
scepen van loeven(e) tot den voers(creven) goed(en)/
en(de) heeft aldaer gedaeght en(de) geclaeght/
ende gedaeght voer gebreck van betalinge/
van(de) voers(creven) zijn twee rinsgulden(en) erffel(ijc)/
met coste ende co(m)mere bij hem ged des/
voers(creven) bruerscap uuytgereyct alle ende/
yegewelcke den voers(creven) persoen(en) inder vuegen/
en manieren voers(creven) met behoirlijcke inthimatien/
hem gedaen Ende daer nae want/
de voirs(ceven) jan zegers als procureur vander/
pytan pytanchien sgoidshuys van s(in)[t] geertruyd(en)/
om te salveren een erffelijcke rente van
//
zessendertich stuvers die de voerseyde/
pytanchie opde voers(creven) goeden heffen(de) was/
den voers(creven) jorijs van zijn(en) renten ende/
verlegge bij hem als voere gedaen/
vernueght en gecontenteert heeft gehadt/
Soe eest dat de voers(creven) jan zegers/
als meyer der zelver pitanchien van/
s(in)te geertruyden es gegaen geweest/
met scepen(en) van loeven(e) tot die voers(creven)/
goeden ende heeft aldaer geclaeght/
ende gedaeght gehadt voer zijn verlegge/
voers(creven) ende oick voer gebreck van betalinge/
vand(er) voers(creven) rente van xxxvi st(uvers) erff(tocht)/
erffelijck alle de voers(creven) persoon(en) met/
cond(ici)[en] hen als voer gedaen Ende/
heeft ten iersten dage gedaecht zoe/
dat behoorde met vynck heyden/
scepen(en) te loeven(e) Ende heeft/
gewacht zoe dat behoorde met heyden/
reymers scepen(en) te loeven(e) Ten tweesten/
zoe heeft zij gedaeght zoe dat behoorde/
met tymple reymers scepen(en) te loeven(e)/
Ende heeft gewacht zoe dat behoorde/
met tymple r longeville scepen(en) te/
loeven(e) Ten derden heeft heeft hij/
gedaecht zoe dat behoerde met heyden/
reymers scepen(en) te loeven(e) Ten vierden/
heeft hij gedaeght van gratien zoe/
dat behoerde met tymple vynck/
scepen(en) te loeven(e) Ende heeft gewacht/
van gratien zoe dat behoerde met coelen/
loenijs scepen(en) te loeven(e) xxiiii[a] junii/
anno xv[c] en(de) vijftich bynnen welcken/
tijde van dagen(e) ende van wachten(e) nyemant
//
en es gecompareert den voers(creven) jan zegers/
als meye(r) des voers(creven) pytan(cie) van s(in)te geertruyd(en)/
en(de) wettighe conde gehadt hebben(de) uuyten/
voers(creven) goeden gewesen datmen de voers(creven) goeden/
op hoegen sal mogen vercoopen navolgen(de) den/
der instructien daer op des(er) bijd(er) keyserlijck(en)/
majesteyt gegeven aen een(en) weerlijcken/
persoen en(de) de voers(creven) pytanchie van s(in)t geertruyd(en)/
sinde gebreck daer aen zijn(de) sal moegen/
verhalen en(de) dat gedaen zijn(de) met den zelven/
weerlijcken p(er)soen daer inne wijsen sal coram/
timple graven heyden reymers julii/
decima octava a(nn)[o] lv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-04-08 by kristiaan magnus