SAL7873, Act: R°12.4-V°13.1 (15 of 109)
Search Act
previous | next
Act R°12.4-V°13.1  
Act

Transcription

2019-07-03 by Dieter Cammaerts
Item vrouwe marie van steelant/
huijsvrouwe heer franchois de s(ainc)[t]/
victor ridder tot des naebescreven staet/
te doen wettelijcken geconstitueert zijn(de)/
bij franchois verherbrugghen als man/
ende momboir van jouffrouwe cathlijne/
/ van duffle die welcke de naebescreven/
rente als alleen is competeren(de) gelijck/
de voers(creven) geconstitueerde vercleerde/
ende dat naer uuijtwijsen van seker/
procuratie speciael gepasseert voer/
schepenen der prochie van waesmunster/
int lant van waes in date den/
negenthiensten aprilis anno vijffthien/
hondert vijffentnegentich volgende/
d instrument ders(elve)[r] procuratie bijde/
voers(creven) schepen(en) onderteeckent alhier/
gesien en(de) gebleken bij jouff(rouw)[e] adriana/
de s(ainc)[t] victoirs achtergelaeten wed(uw)[e]/
van wijlen joncker engelbert van/
wachelghem In p(rese)ntia heeft uuijt/
crachte en(de) naer v(er)moghen als voere/
bekint ende beleden aen(de) v(oer)s(creven) constit(uant)/
gelost gequeten en(de) affgeleijt te/
zijn(e) mette ombetaelde verloopen alsulcke/
veerthien rinsg(ulden) erffel(ijck) als de v(oer)s(creven)/
joncker engelbert van wachelghem/
met schepen(en) briefven van loven/
in date xix maii libro xv[c] lxxiii/
in media personel(ijck) bekint heeft gehadt/
m(eeste)ren ambrosio van duffle inden naem/
en(de) tot behoeff van cornelis en(de) cathlijne/
/ duffle kinderen wijlen gielis van/
duffle Schelden(de) alzoo die voers(creven) wed(uw)[e]/
van wachelghem hueren erffven ende/
naecommelinghen vande v(oer)s(creven) rente/
mette verloopen en(de) vollen pacht volcomel(ijck)/
quijte Consenteren(de) alzoo inde cassatie/
van(den) prothocol midtsgaders int beleijt/
ter causen vande voerscreven rente/
gemaeckt Coram duffle roeloffs/
julii x[a] 1596/
Hiernaer volcht den teneur/
der voers(creven) procuratie/
Comparerende voer jan de clerck/
ende jan van kemseke schepenen der/
prochie van waesmunstere int lant/
van waes in persoone franchois/
verherbrugge in huwelijcke hebben(de)/
joncvr(ouwe) cathlijne van duffele te/
desen oijck mede compareren(de) de/
welcke t saemen bekenden ende/
verclaerden voldaen te zijn vande/
rente van veerthien guldens t sjaers/
in desen vermelt Sprekende ten /
proffijte vande voernoempde joncvr(ouwe)/
cathlijne ende ten laste joncker/
ingelberts van wachelghen oft nu/
zijne weduwe metten verloope t sedert/
maii drijentnegentich de welcke ombet(aelt)/
waeren Versoeckende dijen volgende aen/
vrouwe marie van steelant huijsvrouwe/
van heer franchois de sainct victor/
dat haer cl believe te verkennen uuijt/
haerlieden comparante naeme de voernoemp(de)/
voldoen(inge) daer t selve behoirt verkent te/
zijne ende doen casseren de notitien/
daeraff ten reg(ist)re gehouden haere s?/
daertoe bij desen geven(de) volle macht ende/
speciael bevel met beloefte van te/
houden van weerden teeuwighen daghe/
allen tgene zij daerin zal doen ende/
effectueren onder t verbant van huerlieden/
persoonen en(de) goet p(rese)nt en(de) toeco(m)mende/
Act(um) onder huerlieden hanteeckens den/
xix[en] appril vijffthien hondert vijff/
en(de) tnegentich en(de) was ondert(eeckent) j(an) de clercq/
en(de) j(an) van kemzeke
ContributorsAgata Dierick , kristiaan magnus , Mi-Je Van Gils , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-02-19 by The Administrator