SAL7873, Act: R°2.2-R°3.1 (3 of 109)
Search Act
previous | next
Act R°2.2-R°3.1  
Act
Date: 1596-06-28

Transcription

2019-07-04 by Dieter Cammaerts
Item in tegenwoerdicheijt der schepenen van/
loven naerbescreven gestaen jan maes sone/
wijlen claes verclerende hem oudt te/
zijn bat dan zevenentwintich jaeren de/
welcke obligan(do) submitten(do) zijn(en) persoon/
allen ende een iegel(ijck) zijn(en) goeden p(rese)nt/
ende toecommende en(de) renuncian(do) heeft/
bekent schuldich te zijn marie van kerbeke/
dochtere wijlen peeters drije carolus guld(ens)/
elcken gulden te twintich s(tuijvers) ende elcken stuijver/
/ te drije plecken brabants gerekent erffel(ijcke)/
rente alle jaere op den xi[en] octobris te betalen/
ende inden stadt wissele van loven te leveren/
quite endet libere quolibet ass(ecutum) ende ter/
manisse pant te stellen dobbel rente weert/
zijnde ende soo vele te doen dat der voers(creven)/
marie ende haere naecommelingen ten/
eeuwighen daghe zal genoech sijn waeraff/
den iersten valdach vallen ende v(er)schijnen/
zal den xi[en] octobris anno vijfthien hondert/
zevenentnegentich ende zoo voerts van/
jaere te jaere totter afflossinghe der/
zelver rente die welcke afflossinghe de/
voers(creven) jan maes sal mogen doen ten tijde/
hem des believende met vijfftich gelijcke/
gul(dens) eens munte ten tijde van(den) voers(creven)/
lossinghe in brabant cours ende loop/
hebbende ende met volle rente ende/
is te weten dat dese rente is bekent/
in plaetse van voldoeninghe en(de) volle/
betaelinghe vande verloopen eender/
rente van ses gul(dens) erffel(ijck) die zij/
marie op sekere des voers(creven) jans brouwcam/
geheeten het hoeffijser gestaen alhier in/
de borchstraete is treckende van diversche/
jaeren verloopen constitueren(de) die selve/
marie den voerscreven jan maes/
procur(eur) in sijn eijgen saecke om alle/
desselve achterstellen tot zijn(en) behoefve/
/ op de weduwe carel meerbaix en(de) allen/
anderen des behoefvende te verhalen/
zoo ende zulcx als hij naer recht ende/
hij ten raide zal bevinden te behoefven/
geloven(de) hem d(aer)inne nijet te doen/
eenich empeschement offe hinder/
Coram rijcke hoeven junii xxviii 1596
ContributorsAgata Dierick , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-02-19 by The Administrator