SAL7873, Act: R°37.1-V°37.1 (39 of 109)
Search Act
previous | next
Act R°37.1-V°37.1  
Act
Date: 1596-08-03

Transcription

2019-07-03 by Dieter Cammaerts
Item m(eeste)r nicolaes foxius licen(tiaet) in den/
rechten tot des naerbescreven staet te/
doene behoirl(ijck) onwederoepelijck/
geconstitueert en(de) ghemechticht bij/
willemen de witte en(de) anna ijden gehuijsschen/
blijcken(de) bij zekere procuratie daeraff/
gepasseert voer borghem(eeste)ren schepen(en)/
en(de) raedt der stadt van antwerpen/
onder den zegel der zelver stadt opden/
v[en] augusti anno xv[c] xcv[tich] onderteeckent/
j(an) de moij aldaer gesien en(de) den naerbescreven/
schepen(en) gebleken in p(rese)ntia heeft uuijt/
crachte der zelver gelaudeert geapprobeert/
en(de) geratificeert ghel(ijck) hij doet bij desen/
alsulcke v(er)coopen en(de) evictien als vrouwe/
leonora gonzaga oft haeren gecommitteerde/
respective opden xii[en] dach van februario/
xv[c] lxxxviii en(de) xv[en] maii anno xv[c]/
drijentnegentich heeft ghedaen van het/
huijs met alle en(de) ijegel(ijck) zijne toebehoirten/
geheeten babilonien gestaen buijten des(er)/
stadt mechelsche poirte opden steenwech/
aldaer onder loven met noch van een/
boender lants oijck daerbij ghelegen geloven(de)/
daertegen nemmermeer nijet te doen oft/
/ te commen directel(ijck) oft indirectel(ijck) bij hem/
selven oft iemanden anders in rechte noch/
daerbuijten in eenigher manieren maer/
der selver vrouwe leonora ter saecken van/
desen altijts genoch te doene soo verre haer/
in des(er) nijet te luttel oft te nauwe gedaen/
waere obligan(do) et submitten(do) naer v(er)mogen/
der v(oer)s(creven) procuratie en(de) commissie de p(er)soen(en)/
en(de) goeden der v(oer)s(creven) respective constituan(te)/
moeuble en(de) immoeuble p(rese)nt ende/
toecommen(de) Coram roeloffs hoegaerden/
augusti iii[a] 1596
ContributorsAgata Dierick , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-04 by The Administrator